Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 4658 [X]

Grodzisk, dnia 19 kwietnia 2011 r.

Ustawa Starosarmacji

o czasowej militaryzacji Starosarmacji (uchylony)

Ustawa konstytucyjna
o czasowej militaryzacji Starosarmacji

art. 1. [Zawieszenie Małej Konstytucji]

Na okres obowiązywaniu Ustawy konstytucyjnej o czasowej militaryzacji Starosarmacji, zwanej dalej Ustawą, Mała Konstytucja Starosarmacji ulega czasowemu zawieszeniu.


art. 2. [Straż Starosarmacka]

1. Tworzy się Straż Starosarmacką, zwana dalej Strażą, jako militarne siły obronne Starosarmacji. Straż podległa jest Namiestnikowi Starosarmacji, a w razie wojny podporządkowana zostaje Hetmanowi.
2. Do straży wcieleni zostają wszyscy Starosarmaci, a do jednostek pomocniczych - ochotnicy-mieszkańcy Starosarmacji.
3. Na żądanie Książęcych Sił Zbrojnych, żołnierze KSZ w służbie czynnej mogą być wyłączeni ze Straży.

art. 3. [Dowódca Straży]

1. Dowódcą Straży jest Namiestnik Starosarmacji.
2. Dowódca może powołać Zastępcę

art. 4. [Sztab Straży]

W skład Sztabu Straży wchodzą:
1. Dowódca Straży,
2. Zastępca Dowódcy Straży,
3. Szef Komendy Uzupełnień Straży,
4. Szefowie Szefostw Straży.

art. 5. [Komenda Uzupełnień i Szefostwa Straży]

1. Komenda Uzupełnień Straży wciela do Straży nowych mieszkańców Starosarmacji.
2. Szefa Komendy Uzupełnień mianuje Dowódca Straży.

art. 6. [Szefostwa Straży]

1. Szefostwa Straży kierują odpowiednimi odcinkami zabezpieczenia działalności Straży.
2. Szefów Szefostw mianuje Dowódca Straży.

art. 7. [Komendanci Miast i Wsi]

Miastami i wsiami kieruja Komendanci, mianowani przez Dowódcę Straży.

art. 8. [Przekształcenie urzędów cywilnych]

Z chwilą wejścia Ustawy w życie, Namiestnik Starosarmacji staje się Dowódcą Straży, a pracownicy Administracji Starosarmacji - oficerami Sztabu Straży, zgodnie z odpowiednim rozkazem Dowódcy Straży.

art. 9. [Organizacja Straży]

1. Tworzy się 1 Pułk Straży, w skład którego wchodzą wszyscy Starosarmaci.
2. Tworzy sę 2 Pułk Pomocniczy Strażym w skład którego wchodzą ochotnicy - inni mieszkańcy Straosarmacji.
3. Dowódca Straży może tworzyć bataliony miejskie lub wiejskie Straży.
4. Organizację pułków i batalionów określa Dowódca Straży.

art. 10 [Stopnie wojskowe]

1. Dowódca Straży jest generałem Straży.
2. Dowódca Straży nadaje stopnie wojskowe strażnikom z uwzględnieniem ich stopni w Książęcych Siłach Zbrojnych i Flotylli Gellońskiej:
- pułkownik Straży,
- podpułkownik Straży,
- major Straży,
- kapitan Straży,
- porucznik Straży,
- podporucznik Straży,
- chorąży Straży,
- sierżant Straży,
- plutonowy Straży,
- kapral Straży,
- st. strażnik,
- strażnik.

art. 11. [Obowiązywanie Ustawy]

1. Ustawa obowiązuje przez 6 miesięc od wejścia jej w życie, chyba, że Dowódca z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2/3 Starosarmatów zadecyduje o skróceniu terminu jej obowiązywania; przedłużenie obowiązywania Ustawy możliwe jest jedynie jeśli tak zadecyduja mieszkańcy Starosarmacji w powszechnym głosowaniu.
2. Ustawa wchodzi w życie po zaakceptowaniu przez Księcia i opublikowaniu w Dzienniku Praw.

(—) Piotr diuk Hasselandzki,
Namiestnik Starosarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny