Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4689 [X]

Grodzisk, dnia 27 maja 2011 r.

Ustawa Sejmu nr 129

prawo o ustroju samorządu terytorialnego (uchylony)

Art. 1

  Ustawa normuje kwestie związane z obywatelstwem lokalnym, szczególnymi uprawnieniami władz prowincji oraz trybie ich przekazywania.

   Art. 2

   Ilekroć w ustawie pada sformułowanie:

   1. organ ustawodawczy prowincji rozumie się przez to kolegialny organ prowincji prawnie umocowany, do wydawania przepisów o charakterze uchwały,
   2. namiestnik prowincji rozumie się przez to jednoosobowy organ prowincji prawnie umocowany, do wydawania zarządzeń,
   3. przepisy prawa miejscowego rozumie się przez to przepisy ustanowione przez właściwy organ prowincji, które obowiązują na terenie danej prowincji,
   4. prowincję rozumie się wyodrębniony terytorialnie związek mieszkańców danego terytorium.

   Art. 3

    

   Organ ustawodawczy prowincji w drodze uchwały:

   1. ustanawia i znosi obywatelstwo lokalne,
   2. określa tryb jego nabycia i utraty,
   3. o ile przepisy prawa miejscowego nie stanowią inaczej, ustanawia i znosi miejscowości,
   4. wydaje uchwały w sprawach przekazanych prowincji na mocy odrębnych przepisów,
   5. zawiera umowy i zaciąga zobowiązania w imieniu prowincji.

   Art. 4

    

   Namiestnik prowincji w drodze zarządzenia:

   1. zawiera umowy i zaciąga zobowiązania w imieniu miejscowości,
   2. mianuje i odwołuje naczelników miejscowości,
   3. o ile przepisy prawa miejscowego nie stanowią inaczej, przewodzi obradom organu ustawodawczego prowincji.

   Art. 5

    

   Prowincje posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

   Art. 6

    

   1. Miejscowości posiadają osobowość prawa miejscowego. Przez osobowość prawa miejscowego rozumie się zdolność do zaciągania zobowiązań i zawieranie umów przez prokurenta ustawowego,
   2. Przepisu pkt 1. nie stosuje się przy zawieraniu drobnych umów, których wartość nie przekracza trzydziestokrotności stawki dziennej ustalanej przez ministra właściwego w sprawach gospodarczych w drodze rozporządzenia.

   Art. 7

    

   W zakresie obrotu ziemią jak i wytyczania nowych działek naczelnik miejscowości, o ile został powołany, działa w porozumieniu z namiestnikiem prowincji. W sytuacji, gdy stanowisko naczelnika wakuje, sprawę załatwia namiestnik prowincji.

   Art. 8

    

   W przypadku, gdyby przepisy prawa miejscowego ustanawiały wymóg posiadania obywatelstwa lokalnego do uchwalenia uchwały przewidywanej w art. 3. ust. 1. i ust. 2., domniemywa się ciągłość posiadania obywatelstwa, tj. tak, jakby nigdy nie zostało ono utracone.

   Art. 9

    

   Ustawa wchodzi w życie trzy dni po ogłoszeniu.

   (—) Piotr II Grzegorz.

   Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny