Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 4701 [X]

Grodzisk, dnia 17 czerwca 2011 r.

Rozporządzenie Księcia

o tytułach, lennach i herbach (uchylony)

(Tytuł aktu normatywnego w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 stycznia 2012 r.)

Art. 1.

 1. Książę nadaje i odbiera wsie lenne.
 2. Ilość wsi lennych stanowi klasy Orderu Księstwa Sarmacji.

Art. 2.

 1. Posiadaczom nadań przysługują następujące tytuły szlacheckie:
  1. co najmniej 4 wsi — kawalera,
  2. co najmniej 8 wsi — baroneta,
  3. co najmniej 12 wsi — barona,
  4. co najmniej 16 wsi — wicehrabiego.
 2. Posiadaczom nadań przysługują następujące tytuły arystokratyczne:
  1. co najmniej 20 wsi — hrabiego,
  2. co najmniej 24 wsi — markiza,
  3. co najmniej 32 wsi — diuka, chyba że posiadacz jest Księciem lub Księciem-Seniorem.
 3. Wskazanych w ustępach poprzedzających tytułów nie łączy się, a posiadaczowi nadania przysługuje tytuł najwyższy.

Art. 3.

Księciu, Książętom-Seniorom i diukom przysługuje dodatkowy tytuł szlachecki lub arystokratyczny, w przypadku następującej łącznej liczby nadań:

 1. co najmniej 44 wsi — barona,
 2. co najmniej 56 wsi — wicehrabiego,
 3. co najmniej 68 wsi — hrabiego,
 4. co najmniej 80 wsi — markiza.

(Art. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 142 o zmianie ustawy o tytułach i orderach z dnia 27 listopada 2011 r.)

Art. 4.

 1. Książę może oznaczyć, a posiadającym więcej niż jeden tytuł oznacza, nazwę ziemi honorowej przynależnej tytułowi.
 2. Książę udziela i odmawia zezwolenia na posługiwanie się innymi tytułami honorowymi, w szczególności tytułami szlacheckimi i arystokratycznymi państw trzecich, tytułami prowincji oraz tytułami przynależnymi małżonkom szlachciców lub arystokratów.
 3. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się aktualny wykaz udzielonych zezwoleń.

(Art. 4 ust. 3 dodany Ustawą Sejmu nr 132 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości oraz Ustawy o tytułach i orderach z dnia 16 września 2011 r.)

Art. 4a.

Książę nadaje i pozbawia herbu szlacheckiego lub arystokratycznego, a w przypadku określonym w art. 4 ust. 2 udziela i odmawia zezwolenia na posługiwanie się herbem.

(Art. 4a dodany Ustawą Sejmu nr 132 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości oraz Ustawy o tytułach i orderach z dnia 16 września 2011 r.)

Art. 5.

 1. Nadane przed dniem wejścia w życie ustawy ordery i odznaczenia zachowują ważność.
 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny