Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty normatywne miejscowości, poz. 4737 [X]

Srebrny Róg, dnia 3 lipca 2011 r.

Statut

Wielkoksiążęcego Miasta Ab'Dorst (uchylony)

(Akt uznany za nieobowiązujący na mocy  Dekretu Króla Teutonii nr 1/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.)

Ja, Michael von Lichtenstein, z woli Elektorów Namiestnik Królestwa Teutonii oznajmiam wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż postanowiłem w porozumieniu z Mieszkańcami Hrabstwa Awii dla zapewnienia porządku w mieście, będącym niegdyś siedzibą Książąt Awii, nadać jego mieszkańcom niniejszy statut jako kartę zasadniczą samorządnej władzy w Wielkoksiążęcym Mieście Ab’Dorst.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

Wielkoksiążęce Miasto Ab’Dorst jest stolicą Hrabstwa Awii oraz siedzibą jego Wielkorządcy.

Art. 2.

Prawo Wielkoksiążęcego Miasta stanowią, w hierarchii ważności:

 1. Prawo Księstwa Sarmacji podług konstytucyjnego porządku,
 2. Konstytucja Królestwa Teutonii,
 3. ustawy Senatu Królestwa i dekrety Króla Teutonii,
 4. rozporządzenia wydane z upoważnienia aktów o których mowa w pkt. 2. i 3.,
 5. niniejszy Statut,
 6. rozporządzenia wydane z upoważnienia aktu, o którym mowa w pkt. 5.,
 7. normy prawa zwyczajowego.

Art. 3.

Wielkoksiążęce Miasto funkcjonuje w sarmackim systemie informatycznym na następujących zasadach:

 1. Oficjalna strona internetowa miasta znajduje się na serwerze Księstwa Sarmacji, pod adresem http://abdorst.teutonia.one.pl.
 2. Identyfikatorem miasta w sarmackim systemie informatycznym jest „ABD”.
 3. Kontem bankowym miasta w Banku Sarmackim jest „SM-AbDorst”.

Art. 4.

Wielkoksiążęce Miasto Ab’Dorst jest dobrem wspólnym wszystkich jego mieszkańców.

Art. 5.

Władza w Wielkoksiążecym Mieście należy do Burgrabiego.


ROZDZIAŁ II
BURGRABIA

 

Art. 6.

Burgrabiego Wielkoksiążęcego Miasta powołuje Król, spośród obywateli teutońskich lub sarmackich zamieszkujących Hrabstwo Awii.

Art. 7.

Burgrabia:

 1. Jest organem stanowiącym i wykonawczym Wielkoksiążęcego Miasta,
 2. Przewodzi Radzie Wielkoksiążęcego Miasta,
 3. Reprezentuje społeczność Wielkoksiążęcego Miasta na zewnątrz,
 4. Wydaje postanowienia i zarządzenia w sprawach dotyczących Wielkoksiążęcego Miasta,
 5. Zarządza budżetem i majątkiem Wielkoksiążęcego Miasta,
 6. Administruje stronami internetowymi Wielkoksiążęcego Miasta.
 7. Wykonuje kompetencje i obowiązki naczelnika miasta przewidziane prawem państwowym,
 8. Pomaga nowym mieszkańcom zapoznać się z zasadami panującymi w Królestwie Teutonii poprzez udzielanie odpowiednich informacji.

Art. 8.

 1. Burgrabia ma prawo powołać swoich zastępców.
 2. Zakres obowiązków zastępców Burgrabiego określa Burgrabia w drodze zarządzenia .

Art. 9.

W razie nieobecności Burgrabiego władzę w Wielkoksiążęcym Mieście przejmuje wskazany wcześniej przez Burgrabiego zastępca, lub w przypadku gdy Burgrabia nie wskazał swojego zastępcy, osoba wyznaczona przez Króla.

Art. 10.

 1. Burgrabia odpowiada przed Królem.
 2. Wszystkie akty wydane przez Burgrabiego mogą zostać uchylone przez Króla.
 3. Burgrabia może zostać odwołany w każdym czasie.


ROZDZIAŁ III
RADA WIELKOKSIĄŻĘCEGO MIASTA

Art. 11.

W skład Rady Wielkoksiążęcego Miasta wchodzi Burgrabia oraz powołani przez niego Rajcy.

Art. 12.

Radzie Wielkoksiążęcego Miasta przewodzi Burgrabia, który:

 1. Powołuje Rajców z pośród aktywnych mieszkańców miasta,
 2. Odwołuje Rajców za zgodą Króla,
 3. Zarządza otwarcie, odroczenie i zamknięcie sesji Rady.

Art. 13.

Do zadań i uprawnień Rady Wielkoksiążęcego Miasta należy organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, promocyjnej miasta, oraz działalność opiniodawczo – doradcza.

Art. 14.

Do wyłącznych uprawnień Rady Wielkoksiążęcego Miasta należy:

 1. Nadawanie nazw dzielnicom, osiedlom, ulicom, placom i innym miejscom publicznym,
 2. Nadawanie honorowego obywatelstwa Wielkoksiążęcego Miasta.
 3. Określa ceny gruntów w Wielkoksiążęcym Mieście.
 4. Określa budżet Wielkoksiążęcego Miasta.

Art. 15.

Decyzje o których mowa w art. 14 Rada Wielkoksiążęcego Miasta podejmuje w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów.


ROZDZIAŁ IV
SYMOBOLE I ŚWIĘTA MIASTA

Art. 16.

 1. Herb Wielkoksiążęcego Miasta Ab’Dorst określa załącznik nr 1.
 2. Flagę Wielkoksiążęcego Miasta Ab’Dorst określa załącznik nr 2.

Art. 17.

Świętem miasta jest dzień 14 sierpnia – urodziny Wielkiego Księcia Roana V.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 18.

Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o Królu, należy przezeń rozumieć także Namiestnika Królestwa Teutonii.

Art. 18.

Statut Wielkoksiążęcego Miasta Ab’Dorst wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2011  roku.

Art. 20.

Zmiana statutu Wielkoksiążęcego Miasta Ab’Dorst następuje w drodze dekretu Króla.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznik nr 1.

 

Załącznik nr 2.

 

 

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny