Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 4743 [X]

Grodzisk, dnia 12 lipca 2011 r.

Akt ratyfikacji

Traktatu o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Sclavinii (uchylony)

W imieniu Księstwa Sarmacji

KSIĄŻĘ SARMACJI

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 27 czerwca 2011 r. w Nowym Eldoracie został sporządzony Traktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Sclavinii, w następującym brzmieniu:

* * *

Traktat

o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Sclavinii

Spisany i podpisany dnia 27 czerwca Anno Domini 2011 w Nowym Eldoracie.


Wysokie Układające się Strony:

Jego Książęca Mość Piotr II Grzegorz – Książę Sarmacji

oraz

Jego Królewska Mość Emil I Potocki – Król Sclavinii

zawierają niniejszy traktat:

Rozdział I [Postanowienia Ogólne]

Art. 1.

Traktat postanawia o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Księstwem Sarmacji, a Królestwem Sclavinii.

Art. 2.

Księstwo Sarmacji oraz Królestwo Sclavinii postanawiają uroczyście wyrzec się przemocy we wzajemnych stosunkach i rozwiązywać wszelkie zaistniałe spory poprzez rozmowy i na drodze dyplomatycznej. Obie Strony postanawiają nawiązać stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów. Pragną również wyrazić nadzieję, co do dalszej współpracy w przyszłości.

Rozdział II [Rozwiązywanie sporów]

Art. 3.

W razie zaistnienia sporu pomiędzy obiema stronami, bezzwłocznie nawiążą kontakt upełnomocnieni przedstawiciele obu stron.

Art. 4.

Strony mogą jednomyślnie zwrócić się o mediację do państwa trzeciego lub do uznanego przez nie autorytetu. Wynik mediacji nie wiąże jednak żadnej ze stron.

Rozdział III [Kontakty międzypaństwowe]

Art. 5.

Oba państwa reprezentuje urzędnik właściwy do spraw zagranicznych.

Art. 6.

Reprezentantem każdej ze stron, na terenie państwa drugiego, jest mianowany zgodnie z prawem, Ambasador.

Rozdział IV [Ambasadorowie]

Art. 7.

Ambasadorowie obu stron muszą zostać zaaprobowani i uznani za Persona Grata, przez głowę państwa drugiego.

Art. 8.

Wydalenie Ambasadora z kraju, do którego został oddelegowany, następuje przez uznanie go w danym kraju za persona non grata.

Art. 9.

Ambasador nie może w kraju, do którego został oddelegowany zostać aresztowany i postawiony przed sądem. Immunitet Dyplomatyczny chroni także majątek Ambasadora.

Rozdział V [Współpraca]

Art. 10.

Obie strony pragną dążyć do wzajemnej współpracy, której warunki uzgadniane będą i przedstawiane w formie odpowiednich traktatów międzynarodowych.

Art. 11.

Państwa zobowiązują się nie dyskryminować obywateli państw sygnatariuszy, którzy pragną działać na ich terenie.

Rozdział VI [Postanowienia Końcowe]

Art. 12.

Oba państwa wyrzekają się wojny jako środku prowadzenia wzajemnej polityki międzynarodowej.

Art. 13.

Do Traktatu można dodawać, w razie zaistniałej potrzeby nowe postanowienia. Aby nowe postanowienia weszły w życie konieczna jest zgoda obu państw.

Art. 14.

Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszy traktat, traci on wówczas moc ze skutkiem natychmiastowym. Ambasadorom, do czasu wyjazdu z państwa obcego, wciąż przysługuje jednak Immunitet Dyplomatyczny.

Art. 15.

W razie złamania postanowień Traktatu przez któryś z rządów, Traktat traci moc prawną natychmiastowo, bez możliwości ponownego wprowadzenia go w życie bez uprzedniej ponownej ratyfikacji przez oba zainteresowane państwa.

(-) Jego Książęca Mość Piotr II Grzegorz, Książę Sarmacji, Król Baridasu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża.

(-) Jego Królewska Mość, Król Sclavinii i Hellady, Książę Eldoratu, Jastrzębca i Tilei, Ojciec Założyciel Sclavinii, Generalissimus i Naczelny Wódz Królewskich Sił Zbrojnych, Admirał, Protektor Kościoła Sclavińskiego, El Caudillo de la Última Cruzada de la Sclavinia Emil I Potocki.

* * *

Po zapoznaniu się z powyższym traktatem, w imieniu Księstwa Sarmacji oświadczam, że:

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 12 lipca 2011 r.

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny