Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 4750 [X]

Grodzisk, dnia 18 lipca 2011 r.

Akt ratyfikacji

Traktatu o wzajemnym uznaniu, przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Trizondalu

W imieniu Księstwa Sarmacji

KSIĄŻĘ SARMACJI

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 27 czerwca 2011 r. w Nowym Eldoracie został sporządzony Traktatu o wzajemnym uznaniu, przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Trizondalu, w następującym brzmieniu:

* * *

Traktat

o wzajemnym uznaniu, przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Trizondalu

Wysokie Układające się Strony:

Jego Książęca Mość Piotr II Grzegorz– Książę Sarmacji,
reprezentowany przez pełnomocnika:
Mikołaja bnt. Wiśnickiego– Kanclerza Rządu JKM

oraz

Jego Królewska Mość Marcin I– Król Trizondalu,
reprezentowany przez pełnomocnika:
Ferencasa Bokassę– Premiera

zawierają niniejszy traktat:

Trizopolis, 3 lipca 2011 roku

Rodział I [Postanowienia początkowe]

Art. 1.

Traktat postanawia o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Księstwem Sarmacji oraz Królestwem Trizondalu. Obie Strony oświadczają, iż uznają się wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.

Art. 2.

Księstwo Sarmacji oraz Królestwo Trizondalu postanawiają uroczyście wyrzec się przemocy we wzajemnych stosunkach i rozwiązywać wszelkie zaistniałe spory na drodze pokojowych rozmów dyplomatycznych. Obie Strony postanawiają nawiązać stosunki dyplomatyczne na szczeblu Ambasadorów.

Art. 3.

Księstwo Sarmacji oraz Królestwo Trizondalu postanawiają nawiązać współpracę kulturalną.

Rozdział II [Pokojowe rozwiązywanie sporów]

Art. 4.

W razie zaistnienia sporu pomiędzy obiema Stronami, bezzwłocznie nawiążą kontakt upełnomocnieni przedstawiciele obu Stron.

Art. 5.

Strony mogą się zwrócić o mediacje do państwa trzeciego lub do uznanego przez nie autorytetu. Mediacja nie wiąże jednak żadnej ze Stron.

Rozdział III [Kontakty międzypaństwowe]

Art. 6.

Na terenie Księstwa Sarmacji interesy Królestwa Trizondalu oraz jego Obywateli reprezentuje Ambasador Królestwa Trizondalu.

Art. 7.

Na terenie Królestwa Trizondalu interesy Księstwa Sarmacji oraz jej obywateli reprezentuje Ambasador Księstwa Sarmacji.

Rozdział IV [Ambasadorzy]

Art. 8.

Ambasador Królestwa Trizondalu wymaga aprobaty i uznania za persona grata przez władze Księstwa Sarmacji.

Art. 9.

Ambasador Księstwa Sarmacji wymaga aprobaty i uznania za persona grata przez władze Królestwa Trizondalu.

Art. 10.

Wydalenie Ambasadora z kraju, do którego został oddelegowany, następuje przez uznanie go w danym kraju za persona non grata i po przekazaniu odpowiedniej notyfikacji drugiej Stronie.

Art. 11.

Ambasador nie może w kraju, do którego został oddelegowany, zostać aresztowany i postawiony przed sądem. Immunitet chroni także majątek Ambasadora.

Art. 12.

Strony zobowiązują się do rozstrzygania na drodze dyplomatycznej sporów związanych z postępowaniem Ambasadorów na terytorium państwa przyjmującego. Kwestia immunitetu ambasadorów stanie się przedmiotem odrębnych negocjacji po unormowaniu tych kwestii w prawie wewnętrznym każdej ze Stron. Immunitet Ambasadora zostaje ograniczony, jeśli bierze on udział w życiu publicznym kraju, do którego został oddelegowany. Wówczas może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za działania popełnione podczas swojej aktywności niezwiązanej z funkcją Ambasadora.

Rozdział V [Postanowienie o współpracy]

Art. 13.

Państwa będą ze sobą współpracować, co określą inne zawarte w tym celu umowy.

Art. 14.

Oba państwa w ramach współpracy kulturalnej zezwalają na wspólną organizację przedsięwzięć kulturalnych przez niezależne organizacje działające na ich terenie.

Rozdział VI [Postanowienia końcowe]

Art. 15.

Inne stosunki między państwami regulować będą dodatkowe umowy. Ewentualne dalsze umowy o współpracy zostaną wynegocjowane przez upełnomocnionych przedstawicieli Stron i zostaną podpisane i ratyfikowane w odpowiednim trybie.

Art. 16.

Traktat wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez odpowiednie władze państwowe każdej ze Stron w trybie przyjętym przez Strony zgodnie z ich wewnętrznym prawem. Każda ze Stron notyfikuje drugą Stronę o fakcie ratyfikowania traktatu.

Art. 17.

Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia traktatu poprzez złożenie stosownego oświadczenia właściwemu organowi drugiego państwa. Traktat traci moc po upływie 3 dni od chwili złożenia oświadczenia.

Mikołaj bnt Wiśnicki,
Kanclerz Rządu JKM Księstwa Sarmacji

Ferencas Bokassa,
Premier Królestwa Trizondalu

* * *

Po zapoznaniu się z powyższym traktatem, w imieniu Księstwa Sarmacji oświadczam, że:

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 18 lipca 2011 r.

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny