Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 4752 [X]

Grodzisk, dnia 30 czerwca 2011 r.

Konstytucja

Starosarmacji (uchylony)

Konstytucja
Starosarmacji


Art. 1. [Sejmik]

1. Parlamentarnym organem władzy w Starosarmacji jest Sejmik Starosarmacki, zwany dalej Sejmikiem, w skład którego wchodzą wszyscy obywatele sarmaccy zamieszkali na obszarze Starosarmacji, zwani dalej „Starosarmatami”. Ustawa może określić dodatkowe warunki wymagane dla posiadania statusu Starosarmaty.
W Sejmiku przysługują im głosy o następujących wagach: Książę, książęta–seniorzy, diukowie i markizowie — 4, hrabiowie, wicehrabiowie i baronowie oraz naczelnicy — 3, baroneci i kawalerowie oraz niżsi urzędnicy — 2, pozostali obywatele — 1.
2. Sejmik może wybrać swego Przewodniczącego, ten zaś powołać Wiceprzewodniczącego. W razie braku Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, pracami Sejmiku kieruje Namiestnik. W razie ich braku, pracami Sejmiku kieruje obywatel mający najwyższą godność szlachecką, a jeśli osób z takim tytułem jest więcej, to osoba dłużej mieszkająca w Sarmacji.
3. Sejmik rozstrzyga zwykłą większością głosów.

Art. 2. [Organy władzy publicznej]

1. Najwyższym przedstawicielem Starosarmacji jest Namiestnik.
2. Naczelnym organem administracji Starosarmacji jest Starosta.
3. Organami administracji lokalnej są naczelnicy miast, sołtysi wsi i zarządcy skansenów.

Art. 3. [Namiestnik]

1. Namiestnika wybiera Sejmik w głosowaniu tajnym, bezpośrednim na sześciomiesięczną kadencję. Sejmik może odwołać Namiestnika przed upływem kadencji.
2. Namiestnik obejmuje urząd po złożeniu ślubowania przed Sejmikiem.
3. Namiestnik:
a) reprezentuje Starosarmację na zewnątrz,
b) w razie potrzeby kieruje pracami Sejmiku,
c) nadaje i pozbawia tytułu szlacheckiego kawalera, zgodnie z odrębnym przywilejem,
d) wnosi do Jego Książęcej Mości o nadawanie ziem starosarmackich w tytularne władanie, zgodnie z odrębnym przywilejem,
e) w imieniu Starosarmacji wykonuje prawo inicjatywy ustawodawczej w Izbie Poselskiej oraz składa wnioski do Sądu Najwyższego,
f) na wniosek Starosty powołuje urzędników Starosarmacji, a z własnej inicjatywy - urzędników Starosarmacji wspomagających go w wykonowaniu jego kompetencji, obowiązków i zadań,
g) wykonuje inne kompetencje, obowiązki i zadania określone przepisami prawa.
2. Namiestnik nie może piastować żadnego innego urzędu w Starosarmacji.
3. Jeżeli Namiestnik nie może przejściowo sprawować urzędu lub w przypadku opróżnienia urzędu tymczasowe wykonywanie kompetencji, obowiązków i zadań Namiestnika przejmuje Starosta, Przewodniczący Sejmiku lub osoba go zastępująca.
4. Organem pomocniczym Namiestnika jest Kancelaria Namistnika Starosarmacji.

Art. 4. [Starosta]

1. Starostę wybiera Sejmik w głosowaniu tajnym, bezpośrednim na czteromiesięczną kadencję.
Sejmik może odwołać Starostę przed upływem kadencji.
2. Starosta obejmuje urząd po złożeniu ślubowania przed Sejmikiem.
3. Starosta:
a) kieruje Administracją Starosarmacji,
b) wnioskuje o powołanie urzędników administracji Starosarmacji,
c) dysponuje miejscami publicznymi i zapewnia przestrzeganie porządku publicznego,
d) za zgodą Namiestnika powołuje i odwołuje naczelników miast, sołtysów wsi i zarządców skansenów,
e) wykonuje inne kompetencje, obowiązki i zadania określone przepisami prawa.
Jeżeli Starosta nie może przejściowo sprawować urzędu lub w przypadku opróżnienia urzędu tymczasowe wykonywanie kompetencji, obowiązków i zadań Starosty przejmuje Namiestnik, który może powierzyć wykonywanie tych kompetencji, obowiązków i zadań urzędnikowi Starosarmacji.

Art. 5. [Postępowanie ustawodawcze]

1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Namiestnikowi, Staroście, a także grupie co najmniej 3 Starosarmatów.
2. Ustawę przyjętą przez Sejmik Namiestnik w ciągu siedmiu dni podpisuje lub wnosi o ponowne jej rozpatrzenie.
3. W razie nagłej potrzeby, Namiestnik może za zgodą lub na wniosek Starosty wydać dekret o mocy ustawy. Dekret wymaga zatwierdzenia przez Sejmik w terminie dni 21, inaczej przestaje obowiązywać.

Art. 6. [Administracja Starosarmacji]

1. Administracja Starosarmacji organizuje funkcjonowanie Starosarmacji.
1. Urzędników Administracji Starosarmacji powołuje Namiestnik na wniosek Starosty.
2. Ustawa może określić, kandydatury jakich urzędników Administracji Starosarmacji zatwierdza Sejmik.

Art. 7. [Naczelnicy miast, sołtysi wsi i zarządcy skansenów]

1. Naczelnicy, sołtysi oraz zarządcy otaczają opieką dziedzictwo kulturowe miast, wsi i skansenów oraz dbają o jego rozwój.
2. Naczelnicy miast, sołtysi wsi i zarządcy skansenów, w celu realizacji powierzonych im kompetencji, obowiązków i zadań, mogą z wyraźnego upoważnienia ustawy wydawać rozporządzenia oraz dysponować majątkiem publicznym w zakresie przewidzianym ustawą budżetową.
3. Szczegółowy zakres kompetencji, obowiązków i zadań naczelników miast, wsi i skansenów określa ustawa.

Art. 8. [Stolica]

Stolicą Starosarmacji jest miasto Krez.

Art. 9. [Lenna]

1. Namiestnik może oddać w lenno miasto, wieś lub skansen osobie zasłużonej dla tej miejscowości lub Starosarmacji.
2. Lennik składa przyrzeczenie w formie określonej przez Namiestnika.
3. Lennik samodzielnie określa prawa swego lenna z zastrzeżeniem, że powinno być zgodne z Konstytucją Księstwa Sarmacji i Konstytucją Starosarmacji. Lenna nie dotyczą przepisy dotyczące miast, wsi i skansenów.
4. Lennik ma prawo do rezygnacji z lenna; rezygnację przyjmuje Namiestnik. Namiestnik ma prawo do wypowiedzenia lenna, jeśli lennik w rażący sposób nie dba o lenno; lennik ma prawo odwołać się do Sejmiku, którgo decyzja jest ostateczna.

Art. 10. [Zmiana konstytucji]

Zmiana niniejszej konstytucji następuje w drodze ustawy przyjętej przez Sejmik, za zgodą Jego Książęcej Mości.

Art. 11. [Przepisy uzupełniające]

Starosarmacja stanowi jeden powiat w rozumieniu Ustawy konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach.

(—) Piotr II Grzegorz
(—) Zbyszko von Thorn-Broniek
Przewodniczący Zgromadzenia Obywateli

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny