Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 4757 [X]

Grodzisk, dnia 25 lipca 2011 r.

Akt ratyfikacji

Traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Francji (uchylony)

W imieniu Księstwa Sarmacji

KSIĄŻĘ SARMACJI

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 13 lipca 2011 r. w Książęcym Mieście Grodzisku został sporządzony Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Francji, w następującym brzmieniu:

* * *

Traktat

o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Księstwem Sarmacji a Królestwem Francji

podpisany w Książęcym Mieście Grodzisku dnia 13 lipca 2011 roku

Wysokie układające się strony:

Jego Książęca Mość Piotr II Grzegorz- Książę Sarmacji,
reprezentowany przez pełnomocnika:
Mikołaja bar. Wiśnickiego- Kanclerza Sarmacji

oraz

Jego Królewska Mość Octavien I Catalán- Król Francji,
reprezentowany przez pełnomocnika:
Jego Książęcą Wysokość Antoine de Catalan- Ministra Spraw Zagranicznych

zawierają niniejszy traktat:

Rozdział I [Postanowienia Ogólne]

Artykuł 1.

Traktat postanawia o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Księstwem Sarmacji oraz Królestwem Francji. Obie Strony oświadczają, iż uznają się wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.

Artykuł 2.

Księstwo Sarmacji oraz Królestwo Francji postanawiają wyrzec się przemocy we wzajemnych stosunkach i rozwiązywać wszelkie spory na drodze pokojowych rozmów dyplomatycznych. Obie Strony postanawiają nawiązać stosunki dyplomatyczne na szczeblu Ambasadorów.

Rozdział II [Pokojowe rozwiązywanie sporów]

Artykuł 3.

W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Stronami, bezzwłocznie nawiążą kontakt upełnomocnieni przedstawiciele obu Stron.

Artykuł 4.

Strony mogą jednomyślnie zwrócić się o mediacje do państwa trzeciego lub do uznanego przez nie autorytetu. Wynik mediacji nie wiąże jednak żadnej ze Stron.

Rozdział III [Kontakty międzypaństwowe]

Artykuł 5.

Oba państwa reprezentuje urzędnik właściwy do spraw zagranicznych.

Artykuł 6.

Reprezentantem każdej ze Stron, na terenie państwa drugiego, jest, mianowany zgodnie z prawem, Ambasador, a w przypadku jego braku urzędnik wymieniony w Artykule 5.

Rozdział IV [Ambasadorowie]

Artykuł 7.

Ambasadorowie obu stron muszą zostać zaaprobowani i uznani za Persona grata, przez odpowiednie władze państwa drugiego.

Artykuł 8.

Wydalenie Ambasadora z kraju, do którego został oddelegowany, następuje przez uznanie go w danym kraju za Persona non grata.

Artykuł 9.

Ambasador nie może, w kraju, do którego został oddelegowany, zostać aresztowany i postawiony przed sądem. Immunitet Dyplomatyczny chroni także majątek Ambasadora.

Rozdział V [Wzajemna współpraca]

Artykuł 10.

Obie Strony pragną dążyć do wzajemnej współpracy, której warunki uzgadniane będą i przedstawiane w formie odpowiednich traktatów międzynarodowych.

Artykuł 11.

Obie Strony w ramach współpracy kulturalnej zezwalają na wspólną organizację przedsięwzięć kulturalnych przez niezależne organizacje działające na ich terenie.

Rozdział VI [Postanowienia końcowe]

Artykuł 12.

Inne stosunki między Stronami regulować będą dodatkowe umowy.

Ewentualne dalsze umowy o współpracy zostaną wynegocjowane przez upełnomocnionych przedstawicieli Stron i zostaną podpisane i ratyfikowane w odpowiednim trybie.

Artykuł 13.

Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia traktatu poprzez złożenie stosownego oświadczenia właściwemu organowi drugiego państwa. Traktat traci moc po upływie 3 dni od chwili złożenia oświadczenia.

Artykuł 14.

Traktat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie z dniem wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Paryżu.

(-) Mikołaj bar. Wiśnicki,
Kanclerz Sarmacji.

(-) JKW Antoine de Catalán,
Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Francji.

* * *

Po zapoznaniu się z powyższym traktatem, w imieniu Księstwa Sarmacji oświadczam, że:

  • został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,
  • jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,
  • będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 25 lipca 2011 r.

 

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny