Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 4758 [X]

Grodzisk, dnia 25 lipca 2011 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie wyników referendum

§ 1.


Podaję do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wynik referendum wiążącego w sprawie zmiany Konstytucji Księstwa Sarmacji przez przyjęcie Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji stanowiącej załącznik do niniejszego obwieszczenia, które odbyło się w dniach 22–24 lipca 2011 r.:

 

1) Liczba uprawnionych do głosowania: 103.
2) Liczba oddanych głosów: 34 (33.01%).
3) Odpowiedzi „tak”: 28 (82.35%).
4) Odpowiedzi „nie”: 6 (17.65%).
5) Stwierdza się, że wynik referendum jest wiążący.

Załącznik

Ustawa konstytucyjna
o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji


Art. 1. [Przywrócenie systemu gospodarczego]

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

1) Skreśla się art. 2 ust. 3 („Określenie podmiotów zobowiązanych do ponoszenia podatków, opłat i innych obowiązków oraz ich przedmiotu i wysokości lub zakresu, a także zasad korzystania z ulg i zwolnień może nastąpić tylko w ustawie”);
2) Art. 10 ust. 5 („Książę dysponuje domeną i serwerem Księstwa Sarmacji na zasadach określonych w ustawie”) otrzymuje brzmienie „Książę zarządza domeną, serwerem i systemem informatycznym Księstwa Sarmacji”;
3) Art. 10 ust. 6 („Książę wydaje rozporządzenia na podstawie upoważnień zawartych w ustawach”) otrzymuje brzmienie „Książę wydaje rozporządzenia na podstawie upoważnień zawartych w ustawach oraz w zakresie wynikającym z zarządzania domeną, serwerem i systemem informatycznym Księstwa Sarmacji”;
4) W art. 54 ust. 1 zd. 1 („Ustawa o zmianie niektórych prerogatyw Księcia”) dodaje się słowa „art. 10 ust. 6 (wydawanie rozporządzeń w zakresie wynikającym z zarządzania domeną, serwerem i systemem informatycznym)”, a odesłanie do art. 10 ust. 5 zmienia się odpowiednio do treści pkt 2;
5) Art. 54 ust. 2 („Ustawy, o których mowa w art. 10 ust. 5 oraz art. 11 ust. 2, wymagają zgody Księcia”) otrzymuje brzmienie „Książę może odmówić podpisania ustawy wprowadzającej istotne zmiany w założeniach systemu informatycznego lub jeżeli jej wykonanie w systemie informatycznym wymaga znacznego nakładu pracy”.

Art. 2. [Jednoizbowy Sejm]

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

1) Występujące w odpowiednich przypadkach słowa „Izby Połączone”, „Izby Sejmu”, „Izba Senatorska” oraz „Izba Poselska” zastępuje się, występującym w odpowiednich przypadkach, słowem „Sejm”, występujące w odpowiednich przypadkach słowa „właściwa Izba” zastępuje się, występującym w odpowiednich przypadkach, słowem „Sejm”, skreśla się słowa „w każdej z Izb Sejmu” oraz, występujące w odpowiednich przypadkach i liczbach, słowa „Marszałek Izby Senatorskiej”, „Marszałek Izby Poselskiej”, „Marszałek Izby Sejmu” i „senator”;
2) Skreśla się art. 3 („Ratyfikacja umowy międzynarodowej”), art. 16 („Izba Senatorska”), art. 17 („Izba Poselska”), art. 20 ust. 1 („Pracami Izby Sejmu kieruje Marszałek, powoływany i odwoływany przez Księcia z grona właściwej Izby”), art. 23 ust. 3 („Izby Połączone przyjmują ustawę o wyrażeniu zgody na ratyfikację lub wypowiedzenie umowy międzynarodowej, o której mowa w art. 3, zwykłą większością głosów w każdej z Izb Sejmu”) oraz art. 26 („Przyjmowanie uchwał przez Izby”); 3) Art. 15 („1. Sejm składa się z Księcia, Izby Senatorskiej oraz Izby Poselskiej. 2. Izba Senatorska oraz Izba Poselska tworzą Izby Połączone”) otrzymuje brzmienie „1. Sejm składa się z nieparzystej liczby posłów, nie mniejszej od pięciu i nie większej od jedenastu. 2. Wybory do Sejmu są powszechne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.”;
4) Art. 20 ust. 2 („Pracami Izb Połączonych kieruje Marszałek Sejmu wybrany przez Izby z ich grona. Wybór przeprowadza Marszałek Izby Senatorskiej”) otrzymuje brzmienie „Pracami Sejmu kieruje Marszałek Sejmu wybrany przez Sejm z jego grona. Wybór przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia”;
5) Art. 20 ust. 3 („Marszałkowie Izb Sejmu zastępują Marszałka Sejmu podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków”) otrzymuje brzmienie „Marszałek Sejmu powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków”.

Art. 3. [Przepisy wprowadzające i końcowe]

1. Upoważnia się Księcia do dokonania w terminie 30 dni, w drodze rozporządzenia z mocą ustawy, zmian w obowiązujących przepisach prawa wynikających z przepisów art. 1 i 2 oraz założeń nowego systemu informatycznego, w tym do zmiany przepisów prawa wyborczego. Przepisów art. 23 ust. 1 i 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji nie stosuje się do rozporządzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Jednakże, projekt rozporządzenia powinien zostać poddany pod debatę publiczną trwającą co najmniej 7 dni.
2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednakże, Izby Połączone i Izby Sejmu oraz ich Marszałkowie zachowują swoje uprawnienia do dnia zwołania na obrady Sejmu wybranego zgodnie z niniejszą ustawą konstytucyjną oraz przepisami prawa wyborczego, o których mowa w ust. 1.

(—) Piotr II Grzegorz,
(—) JKW Piotr Mikołaj,
(—) Mikołaj bar. Wiśnicki.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny