Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 4759 [X]

Grodzisk, dnia 25 lipca 2011 r.

Ustawa Konstytucyjna

o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art. 1. [Przywrócenie systemu gospodarczego]

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

 1. Skreśla się art. 2 ust. 3 („Określenie podmiotów zobowiązanych do ponoszenia podatków, opłat i innych obowiązków oraz ich przedmiotu i wysokości lub zakresu, a także zasad korzystania z ulg i zwolnień może nastąpić tylko w ustawie”);
 2. Art. 10 ust. 5 („Książę dysponuje domeną i serwerem Księstwa Sarmacji na zasadach określonych w ustawie”) otrzymuje brzmienie „Książę zarządza domeną, serwerem i systemem informatycznym Księstwa Sarmacji”;
 3. Art. 10 ust. 6 („Książę wydaje rozporządzenia na podstawie upoważnień zawartych w ustawach”) otrzymuje brzmienie „Książę wydaje rozporządzenia na podstawie upoważnień zawartych w ustawach oraz w zakresie wynikającym z zarządzania domeną, serwerem i systemem informatycznym Księstwa Sarmacji”;
 4. W art. 54 ust. 1 zd. 1 („Ustawa o zmianie niektórych prerogatyw Księcia”) dodaje się słowa „art. 10 ust. 6 (wydawanie rozporządzeń w zakresie wynikającym z zarządzania domeną, serwerem i systemem informatycznym)”, a odesłanie do art. 10 ust. 5 zmienia się odpowiednio do treści pkt 2;
 5. Art. 54 ust. 2 („Ustawy, o których mowa w art. 10 ust. 5 oraz art. 11 ust. 2, wymagają zgody Księcia”) otrzymuje brzmienie „Książę może odmówić podpisania ustawy wprowadzającej istotne zmiany w założeniach systemu informatycznego lub jeżeli jej wykonanie w systemie informatycznym wymaga znacznego nakładu pracy”.

Art. 2. [Jednoizbowy Sejm]

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

 1. Występujące w odpowiednich przypadkach słowa „Izby Połączone”, „Izby Sejmu”, „Izba Senatorska” oraz „Izba Poselska” zastępuje się, występującym w odpowiednich przypadkach, słowem „Sejm”, występujące w odpowiednich przypadkach słowa „właściwa Izba” zastępuje się, występującym w odpowiednich przypadkach, słowem „Sejm”, skreśla się słowa „w każdej z Izb Sejmu” oraz, występujące w odpowiednich przypadkach i liczbach, słowa „Marszałek Izby Senatorskiej”, „Marszałek Izby Poselskiej”, „Marszałek Izby Sejmu” i „senator”;
 2. Skreśla się art. 3 („Ratyfikacja umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie przez Księcia wymagają uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy: 1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych, 2) praw lub wolności określonych w Konstytucji, 3) członkostwa Księstwa Sarmacji w organizacji międzynarodowej, 4) spraw uregulowanych w ustawie”), art. 16 („1. Izba Senatorska składa się z trzech senatorów. 2. Wybory do Izby Senatorskiej są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. 3. Senatorowie są wybierani z grona książąt-seniorów, diuków, markizów, hrabiów i wicehrabiów”), art. 17 („1. Izba Poselska składa się z siedmiu posłów. 2. Wybory do Izby Poselskiej są powszechne, równe i bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym”), art. 20 ust. 1 („Pracami Izby Sejmu kieruje Marszałek, powoływany i odwoływany przez Księcia z grona właściwej Izby”), art. 23 ust. 3 („Izby Połączone przyjmują ustawę o wyrażeniu zgody na ratyfikację lub wypowiedzenie umowy międzynarodowej, o której mowa w art. 3, zwykłą większością głosów w każdej z Izb Sejmu”) oraz art. 26 („1. Izba Senatorska przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej jednej trzeciej senatorów, o ile Konstytucja nie przewiduje innej większości. 2. Izba Poselska przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy posłów, o ile Konstytucja nie przewiduje innej większości”);
 3. Art. 15 („1. Sejm składa się z Księcia, Izby Senatorskiej oraz Izby Poselskiej. 2. Izba Senatorska oraz Izba Poselska tworzą Izby Połączone”) otrzymuje brzmienie „1. Sejm składa się z nieparzystej liczby posłów, nie mniejszej od pięciu i nie większej od jedenastu. 2. Wybory do Sejmu są powszechne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym”;
 4. Art. 20 ust. 2 („Pracami Izb Połączonych kieruje Marszałek Sejmu wybrany przez Izby z ich grona. Wybór przeprowadza Marszałek Izby Senatorskiej”) otrzymuje brzmienie „Pracami Sejmu kieruje Marszałek Sejmu wybrany przez Sejm z jego grona. Wybór przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia”;
 5. Art. 20 ust. 3 („Marszałkowie Izb Sejmu zastępują Marszałka Sejmu podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków”) otrzymuje brzmienie „Marszałek Sejmu powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków”.

Art. 3. [Przepisy wprowadzające i końcowe]

 1. Upoważnia się Księcia do dokonania w terminie 30 dni, w drodze rozporządzenia z mocą ustawy, zmian w obowiązujących przepisach prawa wynikających z przepisów art. 1 i 2 oraz założeń nowego systemu informatycznego, w tym do zmiany przepisów prawa wyborczego. Przepisów art. 23 ust. 1 i 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji nie stosuje się do rozporządzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Jednakże, projekt rozporządzenia powinien zostać poddany pod debatę publiczną trwającą co najmniej 7 dni.
 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednakże, Izby Połączone i Izby Sejmu oraz ich Marszałkowie zachowują swoje uprawnienia do dnia zwołania na obrady Sejmu wybranego zgodnie z niniejszą ustawą konstytucyjną oraz przepisami prawa wyborczego, o których mowa w ust. 1.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny