Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty normatywne miejscowości, poz. 4768 [X]

Srebrny Róg, dnia 30 lipca 2011 r.

Statut

Miasta Zielnybor (uchylony)

Ja, Michael von Lichtenstein, z woli Elektorów Namiestnik Królestwa Teutonii oznajmiam wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż kierując się dobrem i troską o Miasto Zielnybor, w którym to niegdyś zaszczytną funkcję Burmistrza sprawowałem, postanowiłem dla zapewnienia porządku w mieście, nadać niniejszy statut jako kartę zasadniczą samorządnej władzy w Zielnyborze.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

Miasto Zielnybor jest dobrem wspólnym wszystkich jego mieszkańców.

Art. 2.

Prawo Zielnyboru stanowią, w hierarchii ważności:

 1. Prawo Księstwa Sarmacji podług konstytucyjnego porządku,
 2. Konstytucja Królestwa Teutonii,
 3. ustawy Senatu Królestwa i dekrety Króla Teutonii,
 4. rozporządzenia wydane z upoważnienia aktów o których mowa w pkt. 2. i 3.,
 5. niniejszy Statut,
 6. rozporządzenia wydane z upoważnienia aktu, o którym mowa w pkt. 5.,
 7. normy prawa zwyczajowego.

Art. 3.

Zielnybor funkcjonuje w sarmackim systemie informatycznym na następujących zasadach:

 1. Oficjalna strona internetowa miasta znajduje się na serwerze Księstwa Sarmacji, pod adresem http://zielnybor.teutonia.one.pl.
 2. Identyfikatorem miasta w sarmackim systemie informatycznym jest „ZIE”.
 3. Kontem bankowym miasta w Banku Sarmackim jest „SM-Zielnybor”.

Art. 4.

Władza w Zielnyborze należy do Burgrabiego.


ROZDZIAŁ II
BURGRABIA

Art. 5.

Burgrabiego Zielnyboru powołuje Król, spośród obywateli teutońskich lub sarmackich zamieszkujących Hrabstwo Slavii.

Art. 6.

Burgrabia:

 1. Jest organem stanowiącym i wykonawczym Zielnyboru,
 2. Przewodzi Radzie Miasta Zielnybor,
 3. Reprezentuje społeczność miasta na zewnątrz,
 4. Wydaje postanowienia i zarządzenia w sprawach dotyczących Miasta,
 5. Zarządza budżetem i majątkiem miasta,
 6. Administruje stronami internetowymi miasta.
 7. Wykonuje kompetencje i obowiązki naczelnika miasta przewidziane prawem państwowym,
 8. Pomaga nowym mieszkańcom zapoznać się z zasadami panującymi w Królestwie Teutonii poprzez udzielanie odpowiednich informacji.

Art. 7.

 1. Burgrabia ma prawo powołać swoich zastępców.
 2. Zakres obowiązków zastępców Burgrabiego określa Burgrabia w drodze zarządzenia .

Art. 8.

W razie nieobecności Burgrabiego władzę w mieście przejmuje wskazany wcześniej przez Burgrabiego zastępca, lub w przypadku gdy Burgrabia nie wskazał swojego zastępcy, osoba wyznaczona przez Króla.

Art. 9.

 1. Burgrabia odpowiada przed Królem.
 2. Wszystkie akty wydane przez Burgrabiego mogą zostać uchylone przez Króla.
 3. Burgrabia może zostać odwołany w każdym czasie.


ROZDZIAŁ III
RADA MIASTA ZIELNYBOR

Art. 10.

W skład Rady Miasta Zielnybor wchodzi Burgrabia oraz powołani przez niego Rajcy.

Art. 11.

Radzie Miasta przewodzi Burgrabia, który:

 1. Powołuje Rajców z pośród aktywnych mieszkańców miasta,
 2. Odwołuje Rajców za zgodą Króla,
 3. Zarządza otwarcie, odroczenie i zamknięcie sesji Rady.

Art. 12.

Do zadań i uprawnień Rady Miasta Zielnybor należy organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, promocyjnej miasta, oraz działalność opiniodawczo – doradcza.

Art. 13.

Do wyłącznych uprawnień Rady Miasta Zielnybor należy:

 1. Nadawanie nazw dzielnicom, osiedlom, ulicom, placom i innym miejscom publicznym,
 2. Nadawanie honorowego obywatelstwa miasta.
 3. Określa ceny gruntów w mieście.
 4. Określa budżet miasta.

Art. 14.

Decyzje o których mowa w art. 13 Rada Miasta Zielnybor podejmuje w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów.


ROZDZIAŁ IV
SYMOBOLE I ŚWIĘTA MIASTA

Art. 15.

 1. Herb Zielnyboru określa załącznik nr 1.
 2. Flagę Zielnyboru określa załącznik nr 2.

Art. 16.

Świętem miasta jest dzień 18 grudnia – urodziny Natalii von Lichtenstein-Hergemon, wielce zasłużonej Naczelnik miasta, która uczyniła z Zielnyboru perłę teutońskich miast.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 17.

Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o Królu, należy przezeń rozumieć także Namiestnika Królestwa Teutonii.

Art. 18.

Statut Zielnyboru wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2011  roku.

Art. 19.

Zmiana statutu Zielnyboru następuje w drodze dekretu Króla.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznik nr 1.

 

Załącznik nr 2.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny