Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Orzeczenia wymiaru sprawiedliwościSąd Krajowy — sprawy karne i o wykroczenia, poz. 4793 [X]

Srebrny Róg, dnia 19 sierpnia 2011 r.

Wyrok Sądu Najwyższego sygn. SN/KK/4/2011

Adrian Jasiński vs. Rooshoffy bar. Byczeq (A8770)

WYROK

w imieniu Księstwa Sarmacji

Sąd Najwyższy w składzie:

po rozpoznaniu sprawy z oskarżenia prywatnego reprezentowanego przez Adriana Jasińskiego (AB531) przeciwko przeciwko Rooshoffemu bar. Byczqowi (A8770) oskarżonemu o przestępstwo z art.43 ust.1 pkt 3 "pomawianie innej osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu," oraz z art.43 ust.1 pkt 4 " publiczne znieważanie innej osoby," uznaje go WINNYM zarzuconego mu czynu oraz wymierza karę 1 miesiąca więzienia oraz nakazuje mu wypłacenie poszkodowanemu Adrianowi Jasińskiemu (AB531) 15 000 libertów zadośćuczynienia. Wykonanie kary więzienia odracza się do czasu powrotu Skazanego do Księstwa Sarmacji. Do wypłaty i egzekucji zadośćuczynienia uprawnia się prefekturę.

ORAZ

Sąd nakazuje zarchiwizowanie w niedostępnym dla opinii publicznym miejscu grafiki (http://www.sarmacja.org/strona,news,4761#0) z Bramy Sarmackiej.

UZASADNIENIE

Oskarżony na stronie głównej Księstwa Sarmacji umieścił fotografię przedstawiającą gołego mężczyznę leżącego na lub odbywającego stosunek płciowy z dmuchanym koniem. Oskarżony podpisał to zdjęcie danymi personalnymi oskarżyciela. Zdjęcie wraz z podpisem zostało umieszczone na stronie głównej Księstwa Sarmacji poprzez agregację Bramy Sarmackiej. Sąd wziął pod uwagę czynniki takie jak prawdopodobny zamiary oskarżonego, możliwy odbiór opinii publicznej i samego oskarżyciela wraz z oceną szkodliwości czynu. Sąd postanowił orzec Karę w wysokości 1/3 górnego możliwego pułapu wyroku. W ocenie sądu wskazany materiał dowodowy nie budzi wątpliwości.

Wobec tego należało orzec jak w sentencji.
Od wyroku nie przysługuje środek odwoławczy.

(—)Jack diuk Korab - Przewodniczący Składu Orzekającego
(—)PSN Tomasz Hugo bnt Pac

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny