Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 4814 [X]

Grodzisk, dnia 30 sierpnia 2011 r.

Rozporządzenie Kanclerza

o finansach publicznych (uchylony)

RZĄD LUDOWY,
coraz pełniej wprowadzając w życie zasadę „od każdego według jego zdolności, każdemu według jego pracy”, wspierając inicjatywę twórczą i aktywność w celu pomnażania sił, dobrobytu i kultury ludu pracującego miast i wsi oraz zapewniając pomoc w razie niezdolności do pracy zarządza, jak następuje:

Art. 1. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 1. „Ministrze Finansów” — należy przez to rozumieć członka Rady Ministrów właściwego do spraw wypłaty wynagrodzeń,
 2. „Ministrze Kultury” — należy przez to rozumieć członka Rady Ministrów właściwego do spraw polityki kulturalnej.

Art. 2. [Podatki]

 1. Podatek od sprzedaży zboża wynosi 20% oraz stanowi dochód właściciela miejscowości, w której dokonano sprzedaży zboża.
 2. Podatek od dochodu od wydobycia w kopalniach wynosi 30%, z czego 2% stanowi dochód Księcia, a pozostałe 28% dochód Rady Ministrów.
 3. Czynsz od tantiem w serwisie prasowym wynosi 25% i stanowi dochód wydawcy.
 4. Czynsz od podróży koleją wynosi 50% i stanowi dochód właściciela linii kolejowej, którą podróżowano.
 5. Podatek od uboju bawołów wynosi 50%, z czego 20% stanowi dochód właściciela powiatu (miejscowości lub lenna), na obszarze którego dokonano uboju, a pozostałe 30% dochód Rady Ministrów.
 6. Podatek od uboju kukułów, połowu szprotów oraz wydobycia diamentów wynosi 50% i stanowi dochód Rady Ministrów.
 7. Opłata od zmiany nazwy instytucji wynosi 5 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.

(Art. 2 ust. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Kanclerza o zmianie Rozporządzenia o finansach publicznych z dnia 8 października 2011 r.)

(Art. 2 ust. 4, 5 i 6 dodane Rozporządzeniem Kanclerza o zmianie Rozporządzenia Kanclerza o finansach publicznych z dnia 4 stycznia 2012 r.)

(Art. 2 ust. 3 w brzmieniu ustalonym, ust. 6 skreślony, a ust. 7 dodany Rozporządzeniem Kanclerza o zmianie Rozporządzenia o finansach publicznych z dnia 14 marca 2012 r.)

(Art. 2 ust. 5 i 6 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Kanclerza o przywróceniu niektórych podatków i pensji obywatelskiej z dnia 15 kwietnia 2012 r.)

Art. 2a. [Subwencje dla prowincji]

 1. W terminie 7 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego Rada Ministrów, w drodze uchwały, przeznacza na subwencje dla prowincji od 5% do 40% dochodu Rady Ministrów z tytułu podatków w danym miesiącu. Uchwała określa warunki wykorzystania subwencji.
 2. Wysokość subwencji dla prowincji oblicza się według wzoru (0,08 × S) + (OP/OS × 0,6 × S), gdzie S jest kwotą określoną w uchwale Rady Ministrów, OP jest liczbą obywateli sarmackich zamieszkujących prowincję w chwili wydania uchwały, a OS jest liczbą obywateli sarmackich.
 3. Wysokość subwencji dla prowincji obliczoną zgodnie z ust. 2 pomniejsza się o części poprzednich subwencji niewykorzystane lub wykorzystane z naruszeniem warunków subwencji.

(Art. 2a dodany Rozporządzeniem Kanclerza o zmianie Rozporządzenia o finansach publicznych z dnia 14 marca 2012 r.)

(Art. 2a ust. 2 i 3 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Kanclerza o zmianie Rozporządzenia o finansach publicznych z dnia 4 czerwca 2012 r.)

Art. 2b. [Pensja obywatelska]

 1. Niezwłocznie po ogłoszeniu uchwały określonej w art. 2a Rada Ministrów, w drodze uchwały, przeznacza nie mniej niż połowę pozostałej nadwyżki budżetowej do równego podziału między obywateli aktywnych w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.
 2. Pensja obywatelska nie przysługuje obywatelowi odbywającemu karę więzienia.

(Art. 2b dodany Rozporządzeniem Kanclerza o przywróceniu niektórych podatków i pensji obywatelskiej z dnia 15 kwietnia 2012 r.)

Art. 3. [Wynagrodzenia i premie]

 1. Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia Kanclerza, ministrów, sekretarzy, przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji, Prefekta Generalnego, posłów, sędziów i asesorów Sądu Koronnego.
 2. Funkcjonariuszowi państwowemu przysługuje jedno wynagrodzenie, niezależnie od liczby sprawowanych funkcji państwowych.
 3. Wynagrodzenie funkcjonariusza państwowego wynosi 350 libertów dziennie.
 4. Kanclerz może przyznać funkcjonariuszowi państwowemu premię w wysokości do 40 000 libertów za dany miesiąc kalendarzowy.
 5. Wynagrodzenie, wraz z premią, wypłaca Minister Finansów, w terminie 7 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego.

(Art. 3 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Kanclerza o zmianie Rozporządzenia o finansach publicznych z dnia 27 grudnia 2011 r.)

(Art. 3 ust. 1, 3 i 4 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Kanclerza o zmianie Rozporządzenia o finansach publicznych z dnia 14 marca 2012 r.)

(Art. 3 ust. 3 i 4 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Kanclerza o przywróceniu niektórych podatków i pensji obywatelskiej z dnia 15 kwietnia 2012 r.)

Art. 4. [Dotacje]

 1. Twórcy inicjatywy użytecznej społecznie można przyznać dotację na realizację inicjatywy, w wysokości do 100 000 libertów z budżetu Rady Ministrów. W przypadkach szczególnie uzasadnionych można przyznać dotację w wyższej kwocie.
 2. Wniosek o dotację składa się na ręce Ministra Kultury, w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera w szczególności:
  1. nazwę i opis inicjatywy,
  2. czas trwania inicjatywy lub okres, na jaki ma być przyznana dotacja,
  3. wnioskowaną kwotę dotacji i sposób jej wykorzystania,
  4. uzasadnienie.
 3. Minister Kultury może poprosić wnioskodawcę o zmianę lub uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie. Po rozpoznaniu wniosku Minister Kultury ogłasza zamiar przyznania lub odmowy przyznania dotacji.
 4. Minister Kultury, w okresie do 30 dni od dnia zakończenia inicjatywy lub okresu, na jaki została przyznana dotacja, może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia, w określonym terminie, sprawozdania z wykorzystania dotacji, zawierającego w szczególności dane przelewów związanych z otrzymaną dotacją.
 5. Minister Kultury przyznaje dotację do wysokości 10 000 libertów w drodze własnej decyzji, a w przypadku wyższej kwoty przedstawia wniosek Radzie Ministrów, wraz z własną rekomendacją, która przyznaje dotację w drodze uchwały.

(Art. 4 ust. 4 dodany, a ust. 5 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Kanclerza o zmianie Rozporządzenia o finansach publicznych z dnia 27 grudnia 2011 r.)

Art. 5. [Zwrot dotacji]

 1. Twórca inicjatywy, na realizację której przyznano dotację, zamieszcza we wszystkich jej materiałach znak graficzny informujący o przyznanej dotacji, określony przez Kanclerza.
 2. Dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi.
 3. Dotacja wykorzystana niezgodnie ze złożonym wnioskiem podlega zwrotowi w odpowiedniej części, powiększonej o 25% kwoty dotacji. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku niezłożenia przez wnioskodawcę sprawozdania, o którym mowa w art. 4 ust. 4. W uzasadnionych przypadkach, można odstąpić od powiększania kwoty zwrotu.
 4. Dotacja podlega zwrotowi w wysokości 50% w przypadku naruszenia przez twórcę inicjatywy przepisu ust. 1.

(Art. 5 ust. 3 dodany, a ust. 2 i 4 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Kanclerza o zmianie Rozporządzenia o finansach publicznych z dnia 27 grudnia 2011 r.)

Art. 6. [Nagroda państwowa]

Twórcy inicjatywy użytecznej społecznie lub dzieła o istotnej wartości artystycznej można przyznać nagrodę w wysokości do 100 000 libertów z budżetu Rady Ministrów. Przepis art. 4 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Art. 7. [Wsparcie dla nowych obywateli]

Równocześnie z wydaniem przez Księcia postanowienia w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego, mieszkańcowi nabywającemu obywatelstwo po raz pierwszy przyznaje się 10 000 libertów z budżetu Rady Ministrów.

Art. 8. [Zasiłek socjalny]

 1. Zasiłek socjalny w wysokości 1000 libertów z budżetu Rady Ministrów przysługuje, raz w miesiącu kalendarzowym, każdemu mieszkańcowi posiadającemu mniej niż 1000 libertów w chwili rozpatrywania wniosku.
 2. Wniosek o zasiłek socjalny składa się na ręce Ministra Finansów, w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego.
 3. Minister Finansów przyznaje zasiłek socjalny w drodze decyzji. Decyzja nie podlega obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwie Sarmacji.

(Art. 8 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Kanclerza o zmianie Rozporządzenia o finansach publicznych z dnia 14 marca 2012 r.)

(Art. 8 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Kanclerza o zmianie Rozporządzenia o finansach publicznych z dnia 16 czerwca 2012 r.)

Art. 9. [Przepisy końcowe]

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.
 2. Tracą moc Rozporządzenie Kanclerza o zasadach wynagradzania funkcjonariuszy państwowych z dnia 8 listopada 2010 r., a przy okazji także Rozporządzenie Kanclerza o punktacji rankingu aktywności systemowej mieszkańców z dnia 28 listopada 2010 r. oraz Rozporządzenie Kanclerza nr 2/2011 o sposobach weryfikacji aktywności mieszkańców z dnia 21 stycznia 2011 r.

(—) Piotr Mikołaj,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny