Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 4835 [X]

Grodzisk, dnia 10 września 2011 r.

Akt ratyfikacji

Traktatu o przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Skarlandu (uchylony)

W imieniu Księstwa Sarmacji

KSIĄŻĘ SARMACJI

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 29 sierpnia 2011 r. w Książęcym Mieście Grodzisku został sporządzony Traktat o przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Skarlandu, w następującym brzmieniu:

* * *

Traktat

o przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji
a Królestwem Skarlandu

podpisany w Książęcym Mieście Grodzisku dnia 29 sierpnia 2011 roku

JEGO KSIĄŻĘCA MOŚĆ PIOTR II GRZEGORZ
reprezentowany przez
Jego Ekscelencję Szymona Nowickiego,
Ministra Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji

oraz

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ ANDREAS I DE CATALÁN
reprezentowany przez
Jego Królewską Wysokość Norberta I de Catalán,
Przewodniczącego Rządu i Ministra Spraw Zagranicznych Królestwa Skarlandu

zawierają w najlepszej wierze następujący
Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.

 1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
 2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.

 1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne otwierając placówki dyplomatyczne.
 2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Księstwa Sarmacji w Królestwie Skarlaniu oraz przedstawicielstwa Królestwa Skarlandu w Księstwie Sarmacji.

Art. 3.

Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrément dla kandydata na ambasadora (nie dotyczy to głowy państwa).

Art. 4.

 1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
 2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
  1. nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
  2. nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego.
  3. korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego.
  4. nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
 3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 punkt b.

Art. 5.

 1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
 2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
 3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.

Art. 6.

Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 7.

 1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
 2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 8.

Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się strony.

(—) Szymon baron Nowicki,
Minister Spraw Zagranicznych
Księstwa Sarmacji

(—) JKW Norbert I de Catalán,
Minister Spraw Zagranicznych
Królestwa Skarlandu

* * *

Po zapoznaniu się z powyższym traktatem, w imieniu Księstwa Sarmacji oświadczam, że:

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 10 września 2011 r.

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny