Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 4849 [X]

Grodzisk, dnia 19 września 2011 r.

Rozporządzenie Kanclerza

w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji (uchylony)

(Uchylone Rozporządzeniem Kanclerza w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji z dnia 20 marca 2016 r.)

Art. 1.

Rada Ministrów uznaje państwowość mikronacji, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada stałą liczbę aktywnych mieszkańców, nie mniejszą niż 5,
  2. posiada przynajmniej jedno miejsce publiczne, aktywne w ciągu 30 dni poprzedzających uznanie,
  3. posiada suwerenną władzę sprawującą zdolną do wchodzenia w relacje międzynarodowe,
  4. posiada określone terytorium na mapach geograficznych mikronacji,
  5. nie wysuwa roszczeń terytorialnych pod adresem Księstwa Sarmacji.

(Art. 1 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Kanclerza o zmianie Rozporządzenia w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji z dnia 8 grudnia 2013 r.)

Art. 2.

(Skreślony)

(Art. 2 skreślony Rozporządzeniem Kanclerza o zmianie Rozporządzenia w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji z dnia 8 grudnia 2013 r.)

Art. 3.

  1. Rada Ministrów wycofuje uznanie państwowości mikronacji, która zaprzestała spełniania warunków określonych w art. 1.
  2. Z chwilą wycofania uznania państwowości mikronacji, umowę lub umowy międzynarodowe z nią zawarte uznaje się za niebyłe.

 

(Art. 3 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Kanclerza o zmianie Rozporządzenia w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji z dnia 8 grudnia 2013 r.)

Art. 4.

Uchwała Rady Ministrów określona w art. 1–3 zawiera, w załączniku, wykaz mikronacji, których państwowość jest uznawana przez Księstwo Sarmacji w chwili ogłoszenia uchwały.

Art. 5.

  1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia Rada Ministrów, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, ogłasza wykaz mikronacji, których państwowość jest uznawana przez Księstwo Sarmacji.

(—) Piotr Mikołaj,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny