Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 4903 [X]

Srebrny Róg, dnia 28 października 2011 r.

Dekret Króla Teutonii nr 1/2011

o Kancelarii Królewskiej (uchylony)

Art. 1.

Kancelaria Królewska jest urzędem podległym Królowi stanowiącym jego aparat pomocniczy i wykonującym zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością Króla i Dworu Królewskiego.

Art. 2.

  1. Kancelarią Królewską kieruje Szambelan Królewski, powoływany przez Króla, który odpowiada za całokształt jej działalności bezpośrednio przed Królem.
  2. W skład Kancelarii Królewskiej wchodzą Skrybowie Królewscy powoływani i odwoływani przez Króla na wniosek Szambelana Królewskiego.

Art. 3.

Organizację wewnętrzną Kancelarii Królewskiej, a w szczególności liczbę wolnych etatów i podział obowiązków określi Szambelan Królewski w drodze zarządzenia.

Art. 4.

  1. Wysokość wynagrodzenia dla funkcjonariuszy publicznych oraz pozostałych osób zatrudnionych na rzecz Królestwa określa Lord Skarbnik po uzgodnieniu z Szambelanem Królewskim i za zgodą Króla.
  2. Stawki wynagrodzeń podawane są do publicznej wiadomości na liście płac.
  3. W przypadku wzorowego wypełniania obowiązków służbowych Lord Skarbnik może za zgodą i po uzgodnieniu z Królem wypłacić premię, jednak nie przekraczającą 50% bazowej stawki wynagrodzenia.
  4. W przypadku zaniedbania bądź nienależytego wykonywania obowiązków służbowych Lord Skarbnik nakłada za zgodą i po uzgodnieniu z Królem karę finansową, jednak nie wyższą niż 50% bazowej stawki wynagrodzenia.

Art. 5.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

 

(—) Michael von Lichtenstein,
Namiestnik Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny