Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 4905 [X]

Srebrny Róg, dnia 29 października 2011 r.

Dekret Króla Teutonii nr 2/2011

o Teutońskim Intytucie Historii

Art. 1.

Dekret niniejszy restauruje Teutoński Instytut Historii, zwany dalej TIH jako instytucję naukowo – badawczą Królestwa Teutonii.

Art 2.

Do zadań TIH należy w szczególności:

1) planowanie głównych kierunków i wytycznych badań naukowych w dziedzinie historii,

2) prowadzenie prac naukowo - badawczych,

4) organizowanie konferencji krajowych i międzynarodowych,

5) organizowanie ekspedycji i rekonstrukcji historycznych,

6) współpraca z odpowiednimi instytucjami, organizacjami i poszczególnymi pracownikami nauki w kraju i za granicą,

7) propagowanie i rozwój Teutońskiej Nauki Historycznej,

8) kultywowanie tradycji i wartości Teutońskich.

9) opracowywanie i wydawanie publikacji naukowych.

Art. 3.

Organami Teutońskiego Instytutu Historycznego są:

1) Rada Naukowa TIH,

2) Rektor TIH.

Art. 4.

1. Rada Naukowa TIH składa się z Rektora oraz czterech członków powoływanych na wniosek Rektora przez Króla z grona Teutończyków odznaczających się szczególną wiedzą historyczną.

2. Rektora TIH powołuje i odwołuje Król.

Art. 5.

1. Szczegółową organizację wewnętrzną TIH oraz tryb nadawania stopni naukowych określi Statut TIH uchwalony przez Radę Naukową.

2. Uchwalenie oraz zmiana Statutu o którym mowa w ust. 1 podlega zatwierdzeniu przez Króla pod rygorem nieważności.

Art. 6.

Do zadań Rady Naukowej Instytutu należy:

1) uchwalanie budżetu TIH,

2) wykładnia spornych zagadnień naukowych,

3) czuwanie nad przebiegiem kształcenia i doskonalenia kadr naukowych w Teutońskim Instytucie Historii,

4) opiniowanie i recenzja prac naukowych,

5) kontrola realizacji zadań Teutońskiego Instytutu Historycznego, o których mowa w art. 2.

Art. 7.

1. Posiedzenia Rady Naukowej TIH zwołuje Rektor TIH.

2. Rektor TIH zobowiązany jest zwoływać posiedzenia Rady przynajmniej raz na miesiąc.

3. Niezależnie od obowiązku przewidzianego w ust. 2 Rektor TIH zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady:

1) na żądanie Króla,

2) na żądanie co najmniej trzech członków Rady Naukowej

Art. 8.

Ogół dochodów i wydatków TIH objęty jest budżetem Królestwa.

Art. 9.

1. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Wraz z wejściem w życie statutu tracą moc wszystkie przepisy regulujące działanie Teutońskiego Instytutu Historii.

(—) Michael von Lichtenstein,
Namiestnik Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny