Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty normatywne miejscowości, poz. 4938 [X]

Srebrny Róg, dnia 9 listopada 2011 r.

Statut

Królewskiego Miasta Złoty Gród (uchylony)

(Akt uznany za nieobowiązujący na mocy  Dekretu Króla Teutonii nr 1/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.)

Ja, Michael von Lichtenstein, z woli Narodu Namiestnik Królestwa Teutonii oznajmiam wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż kierując się dobrem i troską o historyczną siedzibę Władców Teutonii, postanowiłem dla zapewnienia porządku w mieście, nadać niniejszy statut jako kartę praw miasta podstawowych.

 

Rozdział I

 

PRZEPISY OGÓLNE

 

 

Art. 1.

Królewskie Miasto Złoty Gród, jako historyczna siedziba Królów Teutońskich korzysta z praw miasta stołecznego na zasadach określonych w prawie.

 

Art. 2.

Królewskie Miasto Złoty Gród stanowi dobro i własność władcy aktualnie zasiadającego na Tronie Królestwa.

 

Art. 3.

1. Królewskie Miasto Złoty Gród wykonuje zadania publiczne powierzone miejscowości i powiatowi, w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

2. Królewskie Miasto Złoty Gród posiada osobowość prawną.

 

Art. 4.

1. Złoty Gród obejmuje obszar wyznaczony granicami ustalonymi w ramach podziału administracyjnego Królestwa.

2. Wykaz aktów prawnych, określających granice miasta, opis tych granic i mapę z zaznaczeniem ich przebiegu przechowuje Surlord oraz Tenutariusz Królewski.

 

Art. 5.

1. Godło Złotego Grodu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

 

2. Świętami Złotego Grodu są:

1) 25 listopada – Dzień walki z Teutonofobią.

2) Dzień urodzin aktualnego władcy Królestwa.

 

 

Rozdział II

 

CELE I ZADANIA MIASTA

 

Art. 6.

Celem działania Miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, zapewnienie godnej siedziby władcom Królestwa oraz umożliwienie pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu. Następuje to poprzez tworzenie i realizację polityki wszechstronnego rozwoju Miasta oraz dbałość o właściwe funkcjonowanie organizmu miejskiego.

 

Art. 7.

1. Realizując cel określony w art. 6, Miasto prowadzi sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym i wypełnia zadania nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

 

Art. 8.

Miasto może podejmować współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.

 

Rozdział III

 

USTRÓJ MIASTA

 

Art. 9.

1. Wieczystym Surlordem Królewskiego Miasta Złotego Grodu jest władca aktualnie zasiadający na Tronie Królestwa.

2. Surlord wykonuje swoje kompetencje osobiście bądź za pośrednictwem Tenutariusza Królewskiego, którego powołuje i władny jest w każdej chwili odwołać.

 

Art. 10.

O ile Surlord nie postanowi inaczej, Tenutariusz Królewski:

1)  reprezentuje miasto na zewnątrz,

2)  jest organem stanowiącym oraz wykonawczym miasta,

3)  ustanawia i znosi organy administracji i instytucje miasta oraz określa ich kompetencje,

4)  powołuje i odwołuje pracowników administracji miasta,

5)  ustala wynagrodzenia pracowników administracji miasta,

6)  koordynuje i kontroluje pracę organów administracji miasta,

7)  gospodaruje mieniem miasta,

8)  określa zasady udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych dla mieszkańców miasta,

9)  określa ceny gruntów w mieście,

10)nazywa dzielnice, osiedla, ulice, place i inne miejsca publiczne,

11)udziela informacji mieszkańcom miasta o zasadach funkcjonowania miasta,

12)utrzymuje, prowadzi i aktualizuje strony internetowe miasta,

13)wykonuje inne kompetencje i obowiązki określone przepisami prawa.

 

Rozdział IV

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Art. 11.

Procedurę uchwalania zmian w Statucie, uchwalania budżetu Miasta oraz zasad gospodarowania mieniem komunalnym określa Rada w odrębnych uchwałach.

 

Art. 12.

Zmiana Statutu następuje na mocy dekretu Króla/Namiestnika po zasięgnięciu Rady Miasta, a w przypadku gdy ta nie funkcjonuje - mieszkańców miasta.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK

1.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny