Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty normatywne miejscowości, poz. 4939 [X]

Srebrny Róg, dnia 9 listopada 2011 r.

Statut

Miasta Auterra (uchylony)

(Akt uznany za nieobowiązujący na mocy  Dekretu Króla Teutonii nr 1/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.)

Ja, Michael von Lichtenstein, z woli Narodu Namiestnik Królestwa Teutonii oznajmiam wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż kierując się dobrem i troską o Miasto Auterra, postanowiłem dla zapewnienia porządku w mieście, nadać niniejszy statut jako kartę zasadniczą samorządnej władzy w Mieście Auterra.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

Miasto Auterra jest dobrem wspólnym wszystkich jego mieszkańców.


Art. 2.

Prawo Auterry stanowią, w hierarchii ważności:
1. Prawo Księstwa Sarmacji podług konstytucyjnego porządku,
2. Konstytucja Królestwa Teutonii,
3. ustawy Senatu Królestwa i dekrety Króla Teutonii,
4. rozporządzenia wydane z upoważnienia aktów o których mowa w pkt. 2. i 3.,
5. niniejszy Statut,
6. rozporządzenia wydane z upoważnienia aktu, o którym mowa w pkt. 5.,
7. normy prawa zwyczajowego.


Art. 3.

Auterra funkcjonuje w sarmackim systemie informatycznym na następujących zasadach:
1) Oficjalna strona internetowa miasta znajduje się na serwerze Księstwa Sarmacji, pod adresem http://auterra.teutonia.one.pl.
2) Identyfikatorem miasta w sarmackim systemie informatycznym jest „AUT”.

Art. 4.

MiastoAuterra jest dobrem wspólnym wszystkich jego mieszkańców.

Art. 5.

Władza w Mieście Auterra należy do Burgrabiego.

ROZDZIAŁ II
BURGRABIA

Art. 6.

Burgrabiego Miasta Auterry powołuje Król, spośród obywateli teutońskich lub sarmackich zamieszkujących Hrabstwo Loardii.


Art. 7.

Burgrabia:
1) Jest organem stanowiącym i wykonawczym Miasta Auterra,
2) Przewodzi Radzie Miasta Auterra,
3) Reprezentuje społeczność miasta na zewnątrz,
4) Wydaje postanowienia i zarządzenia w sprawach dotyczących miasta,
5) Zarządza budżetem i majątkiem miasta,
6) Administruje stronami internetowymi miasta.
7) Wykonuje kompetencje i obowiązki naczelnika miasta przewidziane prawem państwowym,
8) Pomaga nowym mieszkańcom zapoznać się z zasadami panującymi w Królestwie Teutonii poprzez udzielanie odpowiednich informacji.Art. 8.

1. Burgrabia ma prawo powołać swoich zastępców.
2. Zakres obowiązków zastępców Burgrabiego określa Burgrabia w drodze zarządzenia.


Art. 9.

W razie nieobecności Burgrabiego władzę w Mieście Auterra przejmuje wskazany wcześniej przez Burgrabiego zastępca, lub w przypadku gdy Burgrabia nie wskazał swojego zastępcy, osoba wyznaczona przez Króla.Art. 10.

1. Burgrabia odpowiada przed Królem.
2. Wszystkie akty wydane przez Burgrabiego mogą zostać uchylone przez Króla.
3. Burgrabia może zostać odwołany w każdym czasie.


ROZDZIAŁ III
RADA MIASTA AUTERRA


Art. 11.

W skład Rady Miasta Auterra wchodzi Burgrabia oraz powołani przez niego Rajcy.Art. 12.

Radzie Miasta Auterra przewodzi Burgrabia, który:
1. Powołuje Rajców spośród aktywnych mieszkańców miasta,
2. Odwołuje Rajców za zgodą Króla,
3. Zarządza otwarcie, odroczenie i zamknięcie sesji Rady.


Art. 13.

Do zadań i uprawnień Rady Miasta Auterra należy organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, promocyjnej miasta, oraz działalność opiniodawczo–doradcza.Art. 14.

Do wyłącznych uprawnień Rady Miasta Auterra należy:
1. Nadawanie nazw dzielnicom, osiedlom, ulicom, placom i innym miejscom publicznym,
2. Nadawanie honorowego obywatelstwa miasta.
3. Określa ceny gruntów w mieście.
4. Określa budżet miasta.


Art. 15.

Decyzje o których mowa w art. 14 Rada Miasta Auterra podejmuje w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ IV
SYMOBOLE I ŚWIĘTA MIASTA


Art. 16.

1. Herb Auterry określa załącznik nr 1.
2. Flagę Auterry określa załącznik nr 2.

Art. 17.

Świętem miasta jest dzień 17 kwietnia.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Art. 18.

Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o Królu, należy przezeń rozumieć także Namiestnika Królestwa Teutonii.

Art. 19.

Statut Miasta Auterra wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Art. 20.

Zmiana statutu Miasta Auterra następuje w drodze dekretu Króla.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

1.

2.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny