Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 4949 [X]

Grodzisk, dnia 10 listopada 2011 r.

Mała Konstytucja

Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

Art. 1. [Prawo wyborcze]

Czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo obejmowania funkcji publicznych przysługuje wszystkim wpisanym do rejestru obywatelom sarmackim zamieszkałym na obszarze Gellonii i Starosarmacji. Wybór Premiera oraz referenda są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.

Art. 2. [Rejestr obywateli]

Rejestr obywateli prowadzi Premier Gellonii i Starosarmacji. Wpis do rejestru następuje na wniosek obywatela. Wykreślenie z rejestru następuje na wniosek obywatela lub z urzędu — w przypadku utraty obywatelstwa sarmackiego, opuszczenia Gellonii i Starosarmacji albo niewzięcia udziału w głosowaniu powszechnym.

Art. 3. [Kadencja Premiera]

Premier Gellonii i Starosarmacji jest wybierany na okres dwóch miesięcy; może sprawować urząd przez trzy kolejno po sobie następujące kadencje. Wybór Premiera zarządza Książę nie później niż tydzień przed upływem kadencji Premiera i nie później niż tydzień po złożeniu przez niego dymisji. Głosowanie trwa 72 godziny, obejmuje jeden dzień wolny od pracy, a ostatniego dnia kończy się około godziny 21.00.

(Art. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji z dnia 9 kwietnia 2012 r.)

Art. 4. [Wybór Premiera]

Na urząd Premiera Gellonii i Starosarmacji zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury, głosowanie odbywa się nad jej przyjęciem lub odrzuceniem. W przypadku równości głosów rozstrzyga Książę.

Art. 5. [Rząd]

Premier Gellonii i Starosarmacji oraz powoływani i odwoływani przez niego ministrowie, w liczbie od dwóch do pięciu, tworzą Rząd Gellonii i Starosarmacji. Co najmniej jednemu z ministrów Premier powierza funkcję Wicepremiera — swojego zastępcy. Premier jest namiestnikiem prowincji w rozumieniu przepisów prawa sarmackiego.

Art. 6. [Kompetencje Rządu]

Rząd Gellonii i Starosarmacji jest najwyższym organem władzy prowincji. Rząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w tym głosem Premiera. Rząd może dokonać zmiany niniejszej konstytucji za zgodą obywateli wyrażoną w referendum.

Art. 7. [Odwołanie Premiera]

Książę, na wniosek co najmniej piątej części obywateli, zarządza referendum w sprawie odwołania Premiera przed upływem kadencji, a na wniosek co najmniej połowy obywateli zarządza wybór nowego Premiera. Wicepremier przejmuje obowiązki Premiera w przypadku zarządzenia referendum lub wyboru nowego Premiera.

Art. 8. [Zmiana konstytucji w referendum]

Książę, na wniosek co najmniej trzeciej części obywateli, zarządza referendum w sprawie zmiany niniejszej konstytucji.

Art. 9. [Przepisy końcowe i wprowadzające]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Traci moc Konstytucja Starosarmacji z dnia 30 czerwca 2011 r. Niezwłocznie po ogłoszeniu ustawy Książę zarządza wybór Premiera Gellonii i Starosarmacji. Do czasu wyboru sprawowanie urzędu powierza się Zbyszkowi markizowi von Thorn-Brońkowi, który niezwłocznie tworzy rejestr określony w art. 2.

(—) Piotr II Grzegorz
(—) Piotr Mikołaj
(—) Zbyszko mar. von Thorn-Broniek

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny