Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 4964 [X]

Grodzisk, dnia 26 listopada 2011 r.

Ustawa Gellonii i Starosarmacji

— Kodeks Gellońsko-Starosarmacki (uchylony)

Rozdział I
MIEJSCOWOŚCI

Art. 1. [Miejscowości i granice prowincji]

 1. Prowincja zezwala na wolną lokację miejscowości na jej obszarze, z zastrzeżeniem art. 2 ust. 2.
 2. Rząd lub właściciel miejscowości może postanowić o odłączeniu miejscowości od prowincji.
 3. Prowincja zezwala na wolną zmianę jej granic w następstwie czynności określonych w ust. 1 i 2.
 4. Rząd może odmówić zmiany lokacji miejscowości o istotnym dorobku kulturowym dla Gellonii i Starosarmacji.

(Art. 1 ust. 4 dodany Ustawą Gellonii i Starosarmacji o zmianie Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 5 marca 2012 r.)

Art. 1a. [Prezydencja kulturalna miejscowości]

 1. Prezydencja kulturalna miejscowości ma na celu promocję i aktywizację życia kulturalnego Gellonii i Starosarmacji oraz jej miejscowości.
 2. Miejscowości sprawują prezydencję na zasadzie równej rotacji. Prezydencję sprawują miejscowości:
  1. których starostowie są wpisanymi do rejestru obywatelami sarmackimi zamieszkałymi na obszarze Gellonii i Starosarmacji,
  2. znajdujące się na obszarze Gellonii i Starosarmacji oraz
  3. istniejące w systemie Złota Wolność.
 3. Miejscowości po zakończeniu prezydencji wypłaca się tytułem wynagrodzenia do 100 000 libertów, biorąc pod uwagę włożoną pracę oraz jej efekty.
 4. W sprawach nieuregulowanych w ustawie decyduje Premier.

(Art. 1a dodany Ustawą Gellonii i Starosarmacji o zmianie Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 26 maja 2012 r.; dokonano korekt o charakterze techicznym względem oryginalnego brzmienia ustawy)

Art. 2. [Ochrona nazw]

 1. Rząd dysponuje dorobkiem kulturowym, w szczególności nazwami historycznych (nieistniejących w systemie informatycznym) miejscowości i prowincji znajdujących się na obszarze Gellonii i Starosarmacji.
 2. Lokacja miejscowości o nazwie nieodpowiadającej dotychczasowemu nazewnictwu gellońsko-starosarmackiemu, w szczególności obcojęzycznej, albo o nazwie historycznej lub do niej zbliżonej, następuje za uprzednią zgodą Rządu.

Art. 3. [Starosta Grodziska]

 1. Premier powierza jednemu z ministrów sprawowanie funkcji starosty Grodziska.
 2. Do kompetencji starosty Grodziska należy nazywanie dzielnic, osiedli, ulic, placów i innych miejsc publicznych w Grodzisku.
 3. Starosta Grodziska dysponuje środkami finansowymi znajdującymi się na rachunku Grodziska za zgodą lub na wniosek Rządu.

(Art. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Gellonii i Starosarmacji o zmianie Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 29 stycznia 2012 r.)

Rozdział II
RZĄD

Art. 4. [Posiedzenia Rządu]

 1. W posiedzeniach Rządu biorą udział z głosem stanowiącym Premier i ministrowie.
 2. Posiedzenia Rządu w sprawach z zakresu ustawodawstwa są jawne.
 3. (Skreślony)

(Art. 4 ust. 2 w brzmieniu ustalonym, a ust. 3 skreślony Ustawą Gellonii i Starosarmacji o zmianie Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 29 stycznia 2012 r.)

Art. 5. [Akty urzędowe]

 1. Akt powołania ministra lub sekretarza określa zakres zadań i kompetencji związanych z urzędem.
 2. Rząd może uchylać akty urzędowe ministrów i sekretarzy.

Art. 6. [Jawność życia publicznego]

 1. Każdy wpisany do rejestru obywatel sarmacki zamieszkały na obszarze Gellonii i Starosarmacji ma prawo zwrócić się z urzędowym pytaniem do Premiera, ministra lub sekretarza. Odpowiedź powinna być udzielona w terminie siedmiu dni od dnia zapytania.
 2. Każdy wpisany do rejestru obywatel sarmacki zamieszkały na obszarze Gellonii i Starosarmacji ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w jawnych posiedzeniach Rządu.

(Art. 6 ust. 2 dodany Ustawą Gellonii i Starosarmacji o zmianie Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 29 stycznia 2012 r.)

Rozdział III
FINANSE PROWINCJI

Art. 7. [Wspieranie inicjatyw użytecznych społecznie]

 1. Twórcy inicjatywy użytecznej społecznie można przyznać dotację na realizację inicjatywy gellońsko-starosarmackiej, w wysokości do 100 000 libertów z budżetu prowincji. W przypadkach szczególnie uzasadnionych można przyznać dotację w wyższej kwocie.
 2. Twórcy gellońsko-starosarmackiej inicjatywy użytecznej społecznie lub dzieła o istotnej wartości artystycznej można przyznać nagrodę w wysokości do 100 000 libertów z budżetu prowincji.
 3. Przepisy art. 4–6 Rozporządzenia Kanclerza o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.

Art. 8. [Wynagrodzenia i premie]

 1. Z budżetu prowincji wypłaca się wynagrodzenia Premiera, ministrów i sekretarzy.
 2. Funkcjonariuszowi przysługuje jedno wynagrodzenie, niezależnie od liczby sprawowanych funkcji.
 3. Wynagrodzenie funkcjonariusza wynosi od 1 000 do 50 000 libertów miesięcznie.
 4. Wysokość wynagrodzenia funkcjonariusza za dany miesiąc określa Premier, po dokonaniu oceny pracy funkcjonariusza.
 5. Wynagrodzenie wypłaca się do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

(Art. 8 ust. 3–5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Gellonii i Starosarmacji o zmianie Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 29 stycznia 2012 r.)

Art. 9. [Pożyczki pracownicze]

Premier może udzielić ministrowi, sekretarzowi, staroście lub innemu funkcjonariuszowi prowincjonalnemu nieoprocentowanej pożyczki z budżetu prowincji, w wysokości nieprzekraczającej 25 000 libertów, na czas nie dłuższy niż trzy miesiące.

Art. 9a. [Premia powitalna]

 1. Obywatelowi wpisanemu po raz pierwszy do rejestru obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji przysługuje premia powitalna w wysokości 5 000 lt.
 2. Premię wypłaca się niezwłocznie po dokonaniu wpisu do rejestru.
 3. Premia podlega zwrotowi w przypadku wykreślenia z rejestru w terminie trzech miesięcy od dnia wpisu do rejestru;

(Art. 9a dodany Ustawą Gellonii i Starosarmacji o zmianie Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 11 lutego 2012 r.)

Art. 9b. [Premia za staż]

 1. Obywatelowi wpisanemu do rejestru obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji od co najmniej trzech miesięcy przysługuje coroczna premia za staż w wysokości 10 000 lt.
 2. Premię wypłaca się niezwłocznie na wniosek obywatela złożony w danym roku.
 3. Premia podlega zwrotowi w przypadku wykreślenia z rejestru w terminie sześciu miesięcy od dnia wypłacenia premii.

(Art. 9b dodany Ustawą Gellonii i Starosarmacji o zmianie Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 11 lutego 2012 r.)

Art. 9c. [Nagrody okolicznościowe]

Obywatelowi wpisanemu do rejestru obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji od co najmniej trzech miesięcy przyznaje się nagrodę okolicznościową w wysokości 5 000 libertów:

 1. obchodzącemu urodziny — na jego wniosek,
 2. z okazji rocznicy powstania Księstwa Sarmacji (25 maja) — z urzędu,
 3. z okazji świąt Bożego Narodzenia — z urzędu.

(Art. 9c dodany Ustawą Gellonii i Starosarmacji o zmianie Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 26 maja 2012 r.; dokonano korekt o charakterze techicznym względem oryginalnego brzmienia ustawy)

Art. 10. [Finanse pozostałe]

W sprawach finansowych nieuregulowanych w artykułach poprzedzających rozstrzyga Rząd. Rozporządzanie majątkiem lub zaciąganie zobowiązań na kwoty nieprzekraczające 10 000 libertów może być powierzone Premierowi, ministrowi lub sekretarzowi.

Rozdział IV
SYMBOLE I ODZNACZENIA

Art. 11. [Symbole, stolica i święta prowincji]

 1. Herbem prowincji jest „Na zwieńczonej mitrą książęcą tarczy czwórdzielnej krzyż w polach pierwszym i czwartym czerwonych słońce złote, w polach drugim i trzecim srebrnych krzyż czerwony, między jego ramionami krzyże kawalerskie czerwone”.
 2. Flagą prowincji jest flaga heraldyczna o proporcjach 5:8.
 3. Stolicą prowincji jest Fer.
 4. Świętami prowincji są dni 25 lutego (rocznica powstania Starosarmacji w 2010 roku) oraz 5 listopada (rocznica powstania Gellonii w 2003 roku).

Art. 12. [Odznaczenie prowincji]

 1. Premier nadaje odznaczenia za zasługi położone dla prowincji.
 2. Odznaczeniem prowincji jest Krzyż Pogodnego Słońca. Krzyż jest nadawany w stopniach Złotym, Srebrnym i Brązowym, wraz z okolicznościowym dyplomem.

(Art. 12 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Gellonii i Starosarmacji o zmianie Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 29 stycznia 2012 r.)

Art. 13. [Przodujące organizacje i inicjatywy]

 1. Rząd może przyznać organizacji lub inicjatywie wyższej użyteczności społecznej tytuł „Przodującej Organizacji (Inicjatywy, Instytucji…) Gellonii i Starosarmacji”.
 2. Tytuł może zostać odebrany przez Rząd w przypadku ustania przesłanek jego przyznania albo zaprzestania działalności przez organizację lub inicjatywę.

Rozdział V
WYKROCZENIA

Art. 14. [Wykroczenia]

 1. Na podstawie Ustawy Sejmu — Kodeks Sprawiedliwości zabronione na forum prowincji pod groźbą kary więzienia do siedmiu dni jest:
  1. opublikowanie wypowiedzi odbiegającej od głównego tematu wątku,
  2. zatytułowanie wątku niezgodnie z jego zawartością,
  3. okazanie lekceważenia innemu uczestnikowi forum,
  4. (skreślony)
  5. (skreślony)
  6. okazanie lekceważenia Księciu lub prowincji,
  7. naruszenie powagi, spokoju lub porządku czynności urzędowych.
  8. (skreślony)
 2. Obok kary więzienia można wymierzyć karę dodatkową grzywny do 10 000 lt. Jeżeli społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, a cele kary zostaną w ten sposób spełnione, można wymierzyć jedynie karę dodatkową grzywny.

(Art. 14 ust. 1 pkt 4, 5 i 8 skreślone Ustawą Gellonii i Starosarmacji o zmianie Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 13 marca 2012 r.)

Rozdział VI
GELLOŃSKO-STAROSARMACKIE SPÓŁKI AKCYJNE

Art. 15. [Przepisy wspólne]

 1. Gellońsko-starosarmackie spółki akcyjne posiadają osobowość prawną. Prowincja nie odpowiada za ich zobowiązania. Do rozporządzania majątkiem oraz do zaciągania zobowiązań przez spółki nie stosuje się przepisów art. 10.
 2. Prezesa gellońsko-starosarmackiej spółki akcyjnej wybiera i odwołuje większością głosów rada nadzorcza, w skład której wchodzą posiadacze co najmniej pięciu procent akcji lub ich przedstawiciele. Siła głosu w radzie nadzorczej jest proporcjonalna do liczby posiadanych akcji.
 3. Sprzedaż należących do prowincji akcji spółek akcyjnych następuje w drodze umowy zawartej między działającymi wspólnie Premierem i właściwym członkiem Rządu a nabywcą. Do sprzedaży nie stosuje się przepisów art. 9.

Art. 16. [Koleje Gellońsko-Starosarmackie]

 1. Koleje Gellońsko-Starosarmackie G.S.S.A. są spółką akcyjną prowincji, powołaną w celu budowy i utrzymania linii kolejowych.
 2. Zakazana jest sprzedaż akcji, w następstwie której prowincja utraciłaby większość akcji w spółce.

Art. 17. [Eiserne Schlange Fabrik]

 1. Eiserne Schlange Fabrik G.S.S.A. jest spółką akcyjną prowincji, powołaną w celu prowadzenia działalności wytwórczej (manufaktura).
 2. Zakazana jest sprzedaż akcji, w następstwie której prowincja utraciłaby połowę akcji w spółce.

Art. 18. [Żelazne Drogi Wężów]

 1. Żelazne Drogi Wężów G.S.S.A. są spółką akcyjną prowincji, powołaną w celu budowy i utrzymania linii kolejowej między Grodziskiem a Margon.
 2. Zakazana jest sprzedaż akcji, w następstwie której prowincja utraciłaby połowę akcji w spółce.

(Art. 18 dodany Ustawą Gellonii i Starosarmacji o zmianie Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 27 grudnia 2011 r.)

* * *

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE
Kodeks Gellońsko-Starosarmacki

Art. 1.

 1. Kodeks Gellońsko-Starosarmacki wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem art. 14, który wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.
 2. Tracą moc wszystkie dotychczas wydane ustawy i rozporządzenia.
 3. Zatwierdza się Ustawę o utworzeniu Królestwa Sclavinii z dnia 9 listopada 2011 roku.

Art. 2.

 1. Udziela się właścicielom Czarnolasu i Wielkich Oczu po 125 000 lt nieoprocentowanej pożyczki tytułem zwrotu kosztów lokacji miejscowości. Pożyczka podlega zwrotowi w przypadku odłączenia miejscowości przez jej właściciela od Gellonii i Starosarmacji.
 2. Mając na uwadze decydujący wkład Leszka hr. Żółtowskiego w rozwój Feru i kultury sarmackiej oraz poniesiony przez Gellonię i Starosarmację koszt lokacji miejscowości i budowy w niej kramów w wysokości 525 000 libertów, przenosi się własność Feru, wraz z kramami i środkami znajdującymi się na rachunku miejscowości oraz jego dorobkiem kulturowym, na rzecz Leszka hr. Żółtowskiego, pod warunkiem zwrotu prowincji połowy poniesionych przez nią kosztów w terminie do dnia 30 listopada 2014 roku. Pozostała kwota podlega zwrotowi w przypadku odłączenia Feru przez jej właściciela od Gellonii i Starosarmacji.
 3. Przenosi się własność dorobku kulturowego Czarnolasu na rzecz Jakuba hr. Bakonyi. Przenosi się własność dorobku kulturowego Wandowic na rzecz Krzysztofa diuka Kowalczykowskiego.

(—) Piotr Mikołaj,
Premier

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny