Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty normatywne miejscowości, poz. 4970 [X]

Srebrny Róg, dnia 28 listopada 2011 r.

Statut

Miasta Eltdorf (uchylony)

Ja, Michael von Lichtenstein, z woli Narodu Namiestnik Królestwa Teutonii oznajmiam wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż kierując się dobrem i troską o Miasto Eltdorf, postanowiłem dla zapewnienia porządku w mieście, nadać niniejszy statut jako kartę zasadniczą samorządnej władzy w Eltdorfie.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

Miasto Eltdorf jest dobrem wspólnym wszystkich jego mieszkańców.

Art. 2.

Prawo miasta stanowią, w hierarchii ważności:

 1. Prawo Księstwa Sarmacji podług konstytucyjnego porządku,
 2. Konstytucja Królestwa Teutonii,
 3. ustawy Senatu Królestwa i dekrety Króla Teutonii,
 4. rozporządzenia wydane z upoważnienia aktów o których mowa w pkt. 2. i 3.,
 5. niniejszy Statut,
 6. rozporządzenia wydane z upoważnienia aktu, o którym mowa w pkt. 5.,
 7. normy prawa zwyczajowego.

Art. 3.

Oficjalna strona internetowa miasta znajduje się na serwerze Księstwa Sarmacji, pod adresem http://eltdorf.teutonia.one.pl.

Art. 4.

Władza w Mieście należy do Burgrabiego.


ROZDZIAŁ II
BURGRABIA

Art. 5.

Burgrabiego Eltdorfu powołuje Król, spośród obywateli teutońskich lub sarmackich zamieszkujących Hrabstwo Enderasji.

Art. 6.

Burgrabia:

 1. Jest organem stanowiącym i wykonawczym Miasta Eltdorf,
 2. Przewodzi Radzie Miasta Eltdorf,
 3. Reprezentuje społeczność miasta na zewnątrz,
 4. Wydaje postanowienia i zarządzenia w sprawach dotyczących Miasta,
 5. Zarządza budżetem i majątkiem miasta,
 6. Administruje stronami internetowymi miasta.
 7. Wykonuje kompetencje i obowiązki naczelnika miasta przewidziane prawem państwowym,
 8. Pomaga nowym mieszkańcom zapoznać się z zasadami panującymi w Królestwie Teutonii poprzez udzielanie odpowiednich informacji.

Art. 7.

 1. Burgrabia ma prawo powołać swoich zastępców.
 2. Zakres obowiązków zastępców Burgrabiego określa Burgrabia w drodze zarządzenia .

Art. 8.

W razie nieobecności Burgrabiego władzę w mieście przejmuje wskazany wcześniej przez Burgrabiego zastępca, lub w przypadku gdy Burgrabia nie wskazał swojego zastępcy, osoba wyznaczona przez Króla.

Art. 9.

 1. Burgrabia odpowiada przed Królem.
 2. Wszystkie akty wydane przez Burgrabiego mogą zostać uchylone przez Króla.
 3. Burgrabia może zostać odwołany w każdym czasie.


ROZDZIAŁ III
RADA MIASTA ELTDORF

Art. 10.

W skład Rady Miasta Eltdorf wchodzi Burgrabia oraz powołani przez niego Rajcy.

Art. 11.

Radzie Miasta Eltdorf przewodzi Burgrabia, który:

 1. Powołuje Rajców z pośród aktywnych mieszkańców miasta,
 2. Odwołuje Rajców za zgodą Króla,
 3. Zarządza otwarcie, odroczenie i zamknięcie sesji Rady.

Art. 12.

Do zadań i uprawnień Rady Miasta Eltdorf należy organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, promocyjnej miasta, oraz działalność opiniodawczo – doradcza.

Art. 13.

Do wyłącznych uprawnień Rady Miasta Eltdorf należy:

 1. Nadawanie nazw dzielnicom, osiedlom, ulicom, placom i innym miejscom publicznym,
 2. Nadawanie honorowego obywatelstwa miasta.
 3. Określa ceny gruntów w mieście.
 4. Określa budżet miasta.

Art. 14.

Decyzje o których mowa w art. 13 Rada Miasta Eltdorf  podejmuje w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów.


ROZDZIAŁ IV
SYMOBOLE I ŚWIĘTA MIASTA

Art. 15

Świętami Miasta są:

 1. 1 marca - dzień urodzin władcy Enderasji - Hegemona II,
 2. 14 czerwca - święto Zjednoczenia Enderasji,
 3. 22 października - dzień lokacji osady Eltdorf w Marchii Teutońskiej.

 

Art. 16.

 1. Herb Eltdorfu określa załącznik nr 1.
 2. Flagę Eltdorfu określa załącznik nr 2.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 17.

Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o Królu, należy przezeń rozumieć także Namiestnika Królestwa Teutonii.

Art. 18.

 1. Traci moc uprzedni statut Miasta Eltdorf
 2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia

Art. 19.

Zmiana statutu Miasta Eltdorf następuje w drodze dekretu Króla.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI


1.

 

 

 

2.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny