Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty normatywne miejscowości, poz. 5013 [X]

Srebrny Róg, dnia 22 grudnia 2011 r.

Statut

Miasta Bytów (uchylony)

(Akt uznany za nieobowiązujący na mocy  Dekretu Króla Teutonii nr 1/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.)

Ja, Michael von Lichtenstein, z woli Narodu Namiestnik Królestwa Teutonii oznajmiam wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż kierując się dobrem i troską o Miasto Bytów, postanowiłem dla zapewnienia porządku, nadać niniejszy statut jako kartę zasadniczą samorządnej władzy w Bytowie.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

Miasto Bytów jest dobrem wspólnym wszystkich jego mieszkańców.


Art. 2.

Prawo Bytowa stanowią, w hierarchii ważności:
1. Prawo Księstwa Sarmacji podług konstytucyjnego porządku,
2. Konstytucja Królestwa Teutonii,
3. ustawy Senatu Królestwa i dekrety Króla Teutonii,
4. rozporządzenia wydane z upoważnienia aktów o których mowa w pkt. 2. i 3.,
5. niniejszy Statut,
6. rozporządzenia wydane z upoważnienia aktu, o którym mowa w pkt. 5.,
7. normy prawa zwyczajowego.


Art. 3.

Bytów funkcjonuje w sarmackim systemie informatycznym na następujących zasadach:
1) Oficjalna strona internetowa miasta znajduje się na serwerze Księstwa Sarmacji, pod adresem http://bytow.sarmacja.org/.
2) Identyfikatorem miasta w sarmackim systemie informatycznym jest „BYT”.

Art. 4.

Miasto Bytów jest dobrem wspólnym wszystkich jego mieszkańców.

Art. 5.

Władza w Mieście Bytów należy do Burgrabiego.

ROZDZIAŁ II
BURGRABIA

Art. 6.

Burgrabiego Miasta Bytów powołuje Król, spośród obywateli teutońskich lub sarmackich zamieszkujących Hrabstwo Loardii.


Art. 7.

Burgrabia:
1) Jest organem stanowiącym i wykonawczym Miasta Bytów,
2) Przewodzi Radzie Miasta Bytów,
3) Reprezentuje społeczność miasta na zewnątrz,
4) Wydaje postanowienia i zarządzenia w sprawach dotyczących miasta,
5) Zarządza budżetem i majątkiem miasta,
6) Administruje stronami internetowymi miasta.
7) Wykonuje kompetencje i obowiązki naczelnika miasta przewidziane prawem państwowym,
8) Pomaga nowym mieszkańcom zapoznać się z zasadami panującymi w Królestwie Teutonii poprzez udzielanie odpowiednich informacji.Art. 8.

1. Burgrabia ma prawo powołać swoich zastępców.
2. Zakres obowiązków zastępców Burgrabiego określa Burgrabia w drodze zarządzenia.


Art. 9.

W razie nieobecności Burgrabiego władzę w Mieście Bytów przejmuje wskazany wcześniej przez Burgrabiego zastępca, lub w przypadku gdy Burgrabia nie wskazał swojego zastępcy, osoba wyznaczona przez Króla.Art. 10.

1. Burgrabia odpowiada przed Królem.
2. Wszystkie akty wydane przez Burgrabiego mogą zostać uchylone przez Króla.
3. Burgrabia może zostać odwołany w każdym czasie.


ROZDZIAŁ III
RADA MIASTA BYT
ÓW


Art. 11.

W skład Rady Miasta Bytów wchodzi Burgrabia oraz powołani przez niego Rajcy.Art. 12.

Radzie Miasta Bytów przewodzi Burgrabia, który:
1. Powołuje Rajców spośród aktywnych mieszkańców miasta,
2. Odwołuje Rajców za zgodą Króla,
3. Zarządza otwarcie, odroczenie i zamknięcie sesji Rady.


Art. 13.

Do zadań i uprawnień Rady Miasta Bytów należy organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, promocyjnej miasta, oraz działalność opiniodawczo–doradcza.Art. 14.

Do wyłącznych uprawnień Rady Miasta Bytów należy:
1. Nadawanie nazw dzielnicom, osiedlom, ulicom, placom i innym miejscom publicznym,
2. Nadawanie honorowego obywatelstwa miasta.
3. Określa ceny gruntów w mieście.
4. Określa budżet miasta.


Art. 15.

Decyzje o których mowa w art. 14 Rada Miasta Bytów podejmuje w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ IV
SYMOBOLE I ŚWIĘTA MIASTA


Art. 16.

1. Herb Bytowa określa załącznik nr 1.
2. Flagę Bytowa określa załącznik nr 2.

Art. 17.

Świętem miasta jest dzień 13 listopada. Wtedy to Bytów został włączony do Królestwa Teutonii.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Art. 18.

Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o Królu, należy przezeń rozumieć także Namiestnika Królestwa Teutonii.

Art. 19.

Statut Miasta Bytów wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Art. 20.

Zmiana statutu Miasta Bytów następuje w drodze dekretu Króla.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

1.

2.

 

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny