Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 5019 [X]

Grodzisk, dnia 27 grudnia 2011 r.

Rozporządzenie Kanclerza

o zmianie Rozporządzenia o finansach publicznych

Art. 1
W Rozporządzeniu Kanclerza o finansach publicznych z dnia 30 sierpnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:


1. w art. 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu "Minister Kultury, w okresie do 30 dni od dnia zakończenia inicjatywy lub okresu, na jaki została przyznana dotacja, może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia, w określonym terminie, sprawozdania z wykorzystania dotacji, zawierającego w szczególności dane przelewów związanych z otrzymaną dotacją.";

2. w art. 4 dotychczasowy ust. 4 ("Minister Kultury przyznaje dotację do wysokości 10 000 libertów w drodze własnej decyzji, a w przypadku wyższej kwoty przedstawia wniosek Radzie Ministrów, wraz z własną rekomendacją, która przyznaje dotację w drodze uchwały.") otrzymuje numerację "ust. 5";

3. art. 5 ust. 2 ("Dotacja wykorzystana niezgodnie ze złożonym wnioskiem podlega zwrotowi w odpowiedniej części. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do niewykorzystania dotacji.") otrzymuje brzmienie "Dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi.";

4. w art. 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu "Dotacja wykorzystana niezgodnie ze złożonym wnioskiem podlega zwrotowi w odpowiedniej części, powiększonej o 25% kwoty dotacji. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku niezłożenia przez wnioskodawcę sprawozdania, o którym mowa w art. 4 ust. 4. W uzasadnionych przypadkach, można odstąpić od powiększania kwoty zwrotu.";

5. w art. 5 dotychczasowy ust. 3 ("Dotacja podlega zwrotowi w wysokości 50% w przypadku naruszenia przez twórcę inicjatywy przepisu ust. 1.") otrzymuje numerację "ust. 4";

6. Art. 3 ust. 1 ("Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia Kanclerza, ministrów, Prefekta Generalnego, posłów i sędziów.") otrzymuje brzmienie "Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia Kanclerza, ministrów, Prefekta Generalnego, posłów, sędziów i asesorów Sądu Koronnego.".


Art. 2
Rozporządzenie podlega niezwłocznemu wykonaniu. Znowelizowane przepisy stosuje się do wniosków złożonych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

(—) Mikołaj hr. Wiśnicki,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny