Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 5032 [X]

Grodzisk, dnia 5 stycznia 2012 r.

Akt ratyfikacji

Traktatu o przyjaźni i współpracy między Księstwem Sarmacji a Królestwem Trizondalu

W imieniu Księstwa Sarmacji

KSIĄŻĘ SARMACJI

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 26 grudnia 2011 r. w Książęcym Mieście Grodzisku został sporządzony Traktat o przyjaźni i współpracy między Księstwem Sarmacji a Królestwem Trizondalu, w następującym brzmieniu:

* * *

Traktat

o przyjaźni i współpracy między Księstwem Sarmacji a Królestwem Trizondalu

podpisany w Książęcym Mieście Grodzisku dnia 26 grudnia 2011 roku

Wysokie Układające się Strony:

JEGO KSIĄŻĘCA MOŚĆ PIOTR II GRZEGORZ- Książę Sarmacji,
reprezentowany przez

Mikołaja hrabiego Wiśnickiego,
Kanclerza Sarmacji

oraz

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ TOMASZ I- Król Trizondalu,
reprezentowany przez

Jego Królewską Wysokość Marcina Sokołowicza,
Ministra Spraw Zagranicznych

zawierają niniejszy traktat:

Artykuł I
Podwójne obywatelstwo

  1. Posiadanie obywatelstwa sarmackiego lub sprawowanie funkcji publicznej w Księstwie Sarmacji, albo obywatelstwa trizondalskiego lub sprawowanie funkcji publicznej w Królestwie Trizondalu, nie stanowią przeszkody uniemożliwiającej uzyskanie obywatelstwa odpowiednio trizondalskiego lub sarmackiego.
  2. Obywatel sarmacki lub trizondalski nie mogą zostać pozbawieni obywatelstwa wyłącznie z powodu posiadania obywatelstwa odpowiednio trizondalskiego lub sarmackiego albo sprawowania funkcji publicznej w odpowiednio Królestwie Trizondalu lub Księstwie Sarmacji.

Artykuł II
Równouprawnienie obywateli i osób prawnych

  1. Obywatele sarmaccy oraz sarmackie osoby prawne w Królestwie Trizondalu, oraz obywatele trizondalscy oraz trizondalskie osoby prawne w Księstwie Sarmacji, mają równe prawa z obywatelami oraz osobami prawnymi odpowiednio trizondalskimi lub sarmackimi, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Przepisy prawa Księstwa Sarmacji i Królestwa Trizondalu mogą oznaczać przypadki praw o charakterze politycznym, w których prawa te przysługują osobom posiadającym obywatelstwo odpowiednio sarmackie lub trizondalskie, z zastrzeżeniem, iż nie mogą stanowić przeszkody w korzystaniu z tych praw:
    1. jednoczesne posiadanie obywatelstwa sarmackiego i trizondalskiego,
    2. sprawowanie funkcji publicznej w odpowiednio Królestwie Trizondalu lub Księstwie Sarmacji.

Artykuł III
Klauzula wyjątkowa

Księstwo Sarmacji, względem obywatela trizondalskiego lub trizondalskiej osoby prawnej będzie mogło, a Królestwo Trizondalu względem obywatela sarmackiego lub sarmackiej osoby prawnej, z powołaniem się na ważny interes publiczny, zawiesić obowiązywanie art. II niniejszego traktatu.

Artykuł IV
Wzajemne uznanie tytułów

Księstwo Sarmacji zezwala szlachcicom Królestwa Trizondalu, a Królestwo Trizondalu arystokratom i szlachcicom Księstwa Sarmacji, na publiczne posługiwanie się macierzystymi tytułami.

Artykuł V
Wzajemna pomoc i współpraca

Królestwo Trizondalu i Księstwo Sarmacji zobowiązują się do wzajemnej pomocy i współpracy w zakresie rozwoju kulturalnego, społecznego i instytucjonalnego. W celu wykonania przepisów niniejszego artykułu rządy Księstwa Sarmacji i Królestwa Trizondalu mogą zawierać porozumienia o wsparciu infrastrukturalnym, finansowym, ludzkim, medialnym, prawnym i technicznym.

Artykuł VI
Ratyfikacja i wypowiedzenie

  1. Traktat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie z dniem wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Trizopolis.
  2. Traktat utraci moc po upływie czternastu dni od dnia wypowiedzenia.

(—) Mikołaj hrabia Wiśnicki,
Kanclerz Sarmacji.

(—) Jego Książęca Wysokość Marcin Sokołowicz,
Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Trizondalu.

(—) Jego Królewska Mość Tomasz I,
Król Trizondalu.

* * *

Po zapoznaniu się z powyższym traktatem, w imieniu Księstwa Sarmacji oświadczam, że:

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 5 stycznia 2012 r.

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny