Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 5038 [X]

Srebrny Róg, dnia 12 stycznia 2012 r.

Dekret Namiestnika Królestwa Teutonii

o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii (uchylony)

Art. 1.

Na podstawie art. 1 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 6 grudnia 2011 r., w porozumieniu z Jego Książęcą Mością, wprowadza się następujące zmiany w Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 9 kwietnia 2010 r.:

1)    Art. 1  otrzymuje brzmienie „Królestwo Teutonii jest prowincją Księstwa Sarmacji”[1];

2)    Skreśla się art. 4 [2];
3)    Skreśla się art. 7 [3];
4)    Skreśla się art. 8 [4];
5)    Skreśla się art. 12 ust. 1 pkt 5 [5];
6)    Skreśla się art. 12 ust. 1 pkt 7 [6];
7)    Skreśla się art. 14 [7];

8)  Art. 16 ust. 3[8] otrzymuje brzmienie „Wyboru Króla lub Namiestnika Królestwa Teutonii dokonuje Zgromadzenie Elektorów, w skład którego mogą wchodzić jedynie obywatele sarmaccy będący mieszkańcami Królestwa Teutonii”;

9)   Art. 17 ust. 2[9] otrzymuje brzmienie „W razie, gdy Tron Królewski jest opróżniony, do czasu objęcia Tronu przez królewskiego następcę, zastępuje go Lord Koadiutator. Gdyby urząd Lorda Koadiutatora był nie obsadzony, króla zastępuje Marszałek Senatu. Gdyby urząd Marszałka Senatu również był nieobsadzony, króla zastępuje obywatel sarmacki będący mieszkańcem Królestwa Teutonii, który jako ostatni pełnił urząd Marszałka Senatu”;

10)  Skreśla się art. 23 ust. 2 [10];

11)  Art. 24 ust. 1[11] otrzymuje brzmienie „W skład Senatu wchodzą, jako senatorzy, naczelnicy miejscowości teutońskich, z zastrzeżeniem przepisu art. 25. Senatorem może być wyłącznie obywatel sarmacki będący mieszkańcem Królestwa Teutonii”;

12)    W art. 24 dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Powoływanie i odwoływanie naczelników miejscowości w okresie od zwołania Senatu na sesję lub złożenia wniosku w tej sprawie do zamknięcia sesji Senatu jest zakazane”;

13)  Dodaje się art. 26a w brzmieniu:
1.    Senat obraduje na sesjach.
2.   Marszałek Senatu zwołuje Senat na sesję z własnej inicjatywy lub na wniosek Króla lub co najmniej jednej trzeciej senatorów. Postanowienie w sprawie zwołania Senatu na sesję określa jej przedmiot.
3.    Marszałek Senatu zamyka sesję Senatu po wyczerpaniu jej przedmiotu lub na wniosek Senatu.

14)    Skreśla się art. 31[12];
15)    Skreśla się art. 32[13];
16)    Skreśla się art. 33[14];
17)    Skreśla się art. 34[15].

Art. 2.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


[1] Art. 1 "Królestwo Teutonii jest autonomiczną domeną, przestrzegającą zasad państwa prawa."

[2] Art. 4 "Wartością wysiłku i zasług mieszkańca na rzecz dobra powszechnego mierzone będą jego uprawnienia do wpływania na sprawy publiczne."

[3] Art. 7 "1. Królestwo Teutonii, szanując teutońską tradycję, dla zachowania właściwego porządku we własnym życiu publicznym oraz jako wyraz swej autonomii ustanawia obywatelstwo teutońskie. 2. Król posiada obywatelstwo teutońskie z mocy prawa. 3. Obywatelstwo teutońskie może być przyznane osobie lojalnej wobec Królestwa, która wykaże związki z Teutonią. 4. Szczegóły dotyczące obywatelstwa teutońskiego, w szczególności warunki i tryb jego nadawania i pozbawiania oraz organy uprawnione do wykonywania tych czynności określa ustawa."

[4] Art. 8 "1. Czujność wobec wrogów Narodu jest obowiązkiem każdego obywatela Królestwa. 2. Od wszystkich, którzy są pod jego władzą, Królestwo wymaga lojalnego wypełniania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 3. Obowiązkiem każdego obywatela jest wierność Królestwu i troska o dobro wspólne."

[5] Art. 12 ust. 1 pkt 5 "stosuje prawo łaski, w trybie określonym w Konstytucji,"

[6] Art. 12 ust. 1 pkt 7 "nadaje i odbiera prawo dostępu do serwerów Królestwa Teutonii,"

[7] Art. 14 "1. W sytuacji szczególnego zagrożenia Królestwa, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, Król może wprowadzić stan nadzwyczajny. 2. Stan nadzwyczajny nie może trwać dłużej niż 14 dni. 3. W czasie trwania stanu nadzwyczajnego Król może w szczególności, bez zachowania trybu ustawowego: 1) dokonywać zmian ustaw, 2) powoływać i odwoływać urzędników Królestwa, 3) wykonywać kompetencje Trybunału Królestwa; 4. Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa."

[8] Art. 16 ust. 3 "Wyboru Króla lub Namiestnika Królestwa Teutonii dokonuje Zgromadzenie Elektorów, w którego skład mogą wchodzić jedynie obywatele teutońscy."

[9] Art. 17 ust. 2 "W razie, gdy Tron Królewski jest opróżniony, do czasu objęcia Tronu przez królewskiego następcę, zastępuje go Lord Koadiutator. Gdyby urząd Lorda Koadiutatora był nie obsadzony, króla zastępuje Marszałek Senatu. Gdyby urząd Marszałka Senatu również był nieobsadzony, króla zastępuje aktywny obywatel Królestwa Teutonii, który jako ostatni pełnił urząd Marszałka Senatu."

[10] Art. 23 ust. 2 "Do Senatu należy także nakładanie ciężarów na obywateli."

[11] Art. 24 ust. 1 "Jeśli ustawa organiczna nie stanowi inaczej, w skład Senatu wchodzą wszyscy aktywni - w rozumieniu odrębnych przepisów prawa - obywatele teutońscy zamieszkujący Królestwo Teutonii."

[12] Art. 31 "1. Za naruszenie Konstytucji lub innych praw Królestwa, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Królestwa ponoszą: Lord Koadiutator oraz inni urzędnicy powoływani przez Króla i Marszałek Senatu. 2. Rodzaje kar orzekanych przez Trybunał Królestwa określa ustawa."

[13] Art. 32 "1. Trybunał Królestwa orzeka w sprawach zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy Królestwa i władze lokalne, z niniejszą Konstytucją i innymi aktami prawnymi wyższego rzędu, a także w sprawach zbrodni przeciwko Narodowi Teutońskiemu. 2. Trybunał Królestwa nie ma prawa do badania konstytucyjności należycie ogłoszonych ustaw organicznych. 3. Orzeczenia Trybunału Królestwa mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne, chyba, że prawo państwowe Księstwa Sarmacji stanowi inaczej. 4. Trybunał Królestwa udziela wiążącej wykładni Konstytucji Królestwa, ustaw organicznych, ustaw i dekretów królewskich."

[14] Art. 33 "1. Trybunał Królestwa rozpatruje sprawy w jednej instancji, w składzie jednoosobowym. 2. Sędziego Trybunału Królestwa powołuje Król ad hoc spośród osób odznaczających się szczególną wiedzą prawniczą, nieskazitelnym charakterem i dających rękojmie należytego wykonywania swoich obowiązków. 3. Sędzia Trybunału Królestwa jest powoływany na czas jednej sprawy w Trybunale Królestwa i nie może być przed jej zakończeniem odwołany, wbrew swojej woli. 4. Szczegółową organizacje Trybunału Królestwa określi ustawa."

[15] Art. 34 "Król władny jest aktem łaski darować lub złagodzić skazanemu karę, wymierzoną orzeczeniem Trybunału Królestwa, tudzież uchylić skutki skazania."

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny