Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty normatywne miejscowości, poz. 5043 [X]

Srebrny Róg, dnia 15 stycznia 2012 r.

Statut

Cesarskiego Miasta Srebrny Róg (uchylony)

(Akt uznany za nieobowiązujący na mocy  Dekretu Króla Teutonii nr 1/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.)

Ja, Michael von Lichtenstein, z woli Elektorów Namiestnik Królestwa Teutonii oznajmiam wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż kierując się dobrem i troską o Stolicę Naszą, postanowiłem nadać niniejszy statut jako kartę zasadniczą samorządnej władzy w Srebrnym Rogu.


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

Cesarskie Miasto Srebrny Róg jest stolicą Królestwa Teutonii.

Art. 2.

Cesarskie Miasto Stołeczne Srebrny Róg jest dobrem wspólnym wszystkich jego mieszkańców.

Art. 3.

Prawo Cesarskiego Miasta stanowią, w hierarchii ważności:
1. Prawo Księstwa Sarmacji podług konstytucyjnego porządku,
2. Konstytucja Królestwa Teutonii,
3. ustawy Senatu i dekrety Króla,
4. rozporządzenia wydane z upoważnienia aktów o których mowa w pkt. 2. i 3.,
5. niniejszy Statut,
6. rozporządzenia wydane z upoważnienia aktu, o którym mowa w pkt. 5.
7. normy prawa zwyczajowego.

Art. 4.

Cesarskie Miasto funkcjonuje w sarmackim systemie informatycznym na następujących zasadach:
Oficjalna strona internetowa miasta znajduje się na serwerze Księstwa Sarmacji, pod adresem http://www.srebrny.sarmacja.org.

Art. 5.

Władza w Cesarskim Mieście należy do Mera.

Rozdział II
MER

Art. 6.

Mera Cesarskiego Miasta powołuje Król, spośród obywateli sarmackich zamieszkujących Królestwo Teutonii.

Art. 7.

Mer:
1. Jest organem stanowiącym i wykonawczym Cesarskiego Miasta,
2. Przewodzi Radzie Cesarskiego Miasta,
3. Reprezentuje społeczność Cesarskiego Miasta na zewnątrz,
4. Wydaje rozporządzenia w sprawach dotyczących Cesarskiego Miasta,
5. Zarządza budżetem i majątkiem Cesarskiego Miasta,
6. Administruje stronami internetowymi Cesarskiego Miasta.
7. Określa ceny gruntów w Cesarskim Mieście,
8. Wykonuje kompetencje i obowiązki naczelnika miasta przewidziane prawem państwowym,
9. Pomaga nowym mieszkańcom zapoznać się z zasadami panującymi w Księstwie Sarmacji, poprzez udzielanie odpowiednich informacji,

Art. 8.

Mer ma prawo powołać swoich zastępców. Zakres obowiązków zastępców mera określa Mer w drodze rozporządzenia.

Art. 9.

W razie nieobecności Mera, władzę w Cesarskim Mieście przejmuje wskazany wcześniej przez Mera zastępca, lub w przypadku gdy Mer nie powołał zastępcy - osoba wskazana przez Króla.

Art. 10.

1. Mer odpowiada przed Królem.
2. Wszystkie rozporządzenia wydane przez Mera mogą zostać uchylone przez Króla w ciągu 14 dni od ich wydania.
3. Mer może zostać odwołany z pełnionej funkcji przez Króla w każdym czasie.

Rozdział III
RADA CESARSKIEGO MIASTA

Art. 11.

W skład Rady Cesarskiego Miasta wchodzi Mer oraz powołani przez niego mieszkańcy Srebrnego Rogu.

Art. 12.

Radzie Cesarskiego Miasta przewodzi Mer, który:
1. Powołuje do Rady aktywnych mieszkańców miasta,
2. Odwołuje członków Rady,
3. Zarządza otwarcie, odroczenie i zamknięcie sesji Rady.

Art. 13.

Do zadań i uprawnień Rady Cesarskiego Miasta należy organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej oraz promocyjnej miasta.

Art. 14.

Do wyłącznych uprawnień Rady Cesarskiego Miasta należy:
1. Nadawanie nazw dzielnicom, osiedlom, ulicom, placom i innym miejscom publicznym,
2. Nadawanie honorowego obywatelstwa Cesarskiego Miasta.

Art. 15.

Decyzje o których mowa w art. 14 Rada Cesarskiego Miasta podejmuje w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów.

Rozdział IV
SYMOBOLE I ŚWIĘTA MIASTA

Art. 16.

1. Herbem Cesarskiego Miasta Stołecznego Srebrnego Rogu jest tarcza biała z pasem niebieskim dzielącym ją po skosie, po obu jego stronach gwiazdy w tym samym co on kolorze, co stanowi tło dla rogu srebrnego, złotym sznurem przewiązanego
2. Herb Cesarskiego Miasta Stołecznego Srebrnego Rogu przedstawia załącznik nr 1.
3. Flagę Cesarskiego Miasta Stołecznego Srebrnego Rogu określa załącznik nr 2.

Art. 17.

Z woli obywateli Królestwa Teutonii dni urodzin pierwszego Burmistrza - 25 listopada - oraz aktualnego Mera Srebrnego Rogu są uroczyście obchodzone jako święta Cesarskiego Miasta.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Art. 18.

1. Traci moc statut Statut Cesarskiego Miasta z dnia 29 października 2006 roku.
2. Niniejszy Statut Cesarskiego Miasta wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2012 roku.


Art. 19.

Zmiana statutu Cesarskiego Miasta następuje w drodze dekretu Króla.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1.
http://srebrny.sarmacja.org/fcms/imgRoot/herb_sr.png

Załącznik nr 2.
http://srebrny.sarmacja.org/fcms/imgRoot/flagasr.gif

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny