Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 5055 [X]

Grodzisk, dnia 22 stycznia 2012 r.

Rozporządzenie Kanclerza

o referendach konsultacyjnych (uchylony)

Art. 1.

 1. Referendum konsultacyjne zarządza Kanclerz, z inicjatywy własnej albo na wniosek Księcia lub grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej dziesięć procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu.
 2. Prawo do udziału w referendum konsultacyjnym posiadają wszyscy mieszkańcy posiadający obywatelstwo sarmackie, zwani dalej „obywatelami”.

Art. 2.

 1. Postanowienie w sprawie zarządzenia referendum konsultacyjnego określa:
  1. postawione pytanie lub pytania,
  2. warianty odpowiedzi,
  3. liczbę możliwych do wskazania wariantów odpowiedzi,
  4. termin przewidziany na przeprowadzenie głosowania.
 2. Głosowanie trwa od 48 do 72 godzin i obejmuje jeden dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. (skreślony)

(Art. 2. ust. 2. w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Kanclerza w sprawie zmiany Rozporządzenia o referendach konsultacyjnych z dnia 16 sierpnia 2016r.)

(Art. 2. ust. 3. skreślony na podstawie Rozporządzenia Kanclerza w sprawie zmiany Rozporządzenia o referendach konsultacyjnych z dnia 16 sierpnia 2016r.)

Art. 3.

  1. Każdemu obywatelowi przysługuje jeden głos w referendum konsultacyjnym.
  2. (skreślony)
  3. Wynik referendum konsultacyjnego jest niejawny do chwili zakończenia terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania.

(Art. 3. ust. 2. skreślony na podstawie Rozporządzenia Kanclerza w sprawie zmiany Rozporządzenia o referendach konsultacyjnych z dnia 16 sierpnia 2016r.)

Art. 4.

 1. Wynik referendum konsultacyjnego ustala się zwykłą większością głosów.
 2. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w referendum konsultacyjnym Kanclerz podaje do publicznej wiadomości:
  1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
  2. liczbę oddanych głosów,
  3. liczbę głosów oddanych na poszczególne warianty odpowiedzi,
  4. wynik referendum konsultacyjnego.

Art. 5.

Referendum konsultacyjne nie jest referendum ogólnokrajowym, o którym mowa w Ustawie o obywatelstwie sarmackim.

Art. 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Mikołaj hr. Wiśnicki,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny