Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 5059 [X]

Grodzisk, dnia 23 stycznia 2012 r.

Ustawa Konstytucyjna

o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 11[1] otrzymuje tytuł „Tytuły, lenna i herby” i brzmienie:
  1. Książę nadaje tytuły arystokratyczne i szlacheckie, lenna oraz herby.
  2. Książę zezwala na posługiwanie się tytułami honorowymi i herbami innych mikronacji, prowincji oraz przynależnymi małżonkom arystokratów lub szlachciców. Zezwolenie może zostać udzielone również w drodze umowy międzynarodowej.
  3. Szczegóły określa rozporządzenie Księcia;
  odesłanie w art. 54 ust. 1 zmienia się odpowiednio.
 2. Skreśla się art. 12[2];
 3. Art. 18 ust. 3[3] otrzymuje brzmienie „Sejm nie może być rozwiązany przed rozpatrzeniem rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego”;
 4. Art. 23 ust. 1[4] otrzymuje brzmienie „Sejm przyjmuje ustawy oraz uchwały, w tym zatwierdza rozporządzenia przed ich wejściem w życie, uchyla rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego oraz wyraża zgodę na zawarcie i wypowiedzenie umowy międzynarodowej, zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy posłów, o ile Konstytucja nie przewiduje innej większości”;
 5. Art. 23 ust. 2[5] otrzymuje brzmienie „Rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu przez Sejm w terminie siedmiu dni od dnia ich ogłoszenia, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 3”;
 6. Art. 26[6] otrzymuje tytuł „Referendum zarządzone przez Księcia” i brzmienie:
  1. Książę może zarządzić referendum w sprawie:
   1. ustawy, w tym o zmianie Konstytucji, przed jej podpisaniem,
   2. rozporządzenia Kanclerza zatwierdzonego przez Sejm,
   3. rozwiązania Sejmu przed upływem kadencji.
  2. Referendum w sprawie ustawy może zostać zarządzone w przypadku określonym w art. 24 ust. 2, a w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji — w przypadku określonym w art. 53 ust. 3.
  3. Bieg terminu przewidzianego na podpisanie ustawy wstrzymuje się w okresie od dnia zarządzenia referendum do dnia ogłoszenia jego wyniku;
 7. Art. 27[7] otrzymuje tytuł „Referendum zarządzone na wniosek obywateli” i brzmienie:
  1. Marszałek Sejmu zarządza referendum na wniosek grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej dwadzieścia procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu, w sprawie:
   1. ustawy, w tym o zmianie Konstytucji, po jej podpisaniu,
   2. rozporządzenia zatwierdzonego przez Sejm,
   3. umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Księcia,
   4. rozwiązania Sejmu przed upływem kadencji.
  2. Wniosek w sprawie określonej w ust. 1 pkt 1–3 może zostać złożony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia odpowiednio ustawy, rozporządzenia lub aktu ratyfikacji.
  3. Zbieranie podpisów pod wnioskiem rozpoczyna się po upływie trzech dni od dnia nadania biegu wnioskowi przez Marszałka Sejmu i trwa przez siedem dni, chyba że wcześniej uzyskano wymaganą liczbę podpisów.
  4. Przedmiotem referendum nie może być rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego;
 8. Dodaje się art. 27a o tytule „Referendum konstytucyjne”, w brzmieniu:
  1. Książę, Sejm lub Rada Ministrów może zarządzić referendum w sprawie zmiany Konstytucji.
  2. Marszałek Sejmu zarządza referendum w sprawie zmiany Konstytucji na wniosek grupy obywateli, o której mowa w art. 27 ust. 1. Przepis art. 27 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
  3. Projekt zmiany Konstytucji podlega uprzedniemu rozpatrzeniu przez Sejm. Książę lub Rada Ministrów może zarządzić, a Marszałek Sejmu zarządza referendum w sprawie zmiany Konstytucji w przypadku odrzucenia projektu przez Sejm;
 9. Art. 26–27a stają się rozdziałem IIIa o tytule „Referendum”;
 10. Art. 52 ust. 2[8] otrzymuje brzmienie „Zmiana Konstytucji następuje także w drodze referendum, w trybie określonym w art. 27a”;
 11. Art. 53 ust. 3[9] otrzymuje brzmienie „Książę, w przypadku nieskorzystania z prawa do zaproponowania poprawek lub odrzucenia przez Sejm zaproponowanych przez niego poprawek, w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę lub zarządza referendum w sprawie jej zatwierdzenia”;
 12. Skreśla się art. 53 ust. 4[10].

Art. 2.

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Wnioski grup obywateli o zarządzenie referendum złożone przed dniem wejścia ustawy w życie podlegają ponownemu złożeniu.
 3. Ustawa Sejmu nr 130 o tytułach i orderach z dnia 17 czerwca 2011 r. jest rozporządzeniem, o którym mowa w znowelizowanym art. 11 ust. 3 Konstytucji; jej tytuł zmienia się odpowiednio.

_____________________________

 1. O tytule „Ordery i odznaczenia”: „1. Książę nadaje ordery i odznaczenia. 2. Ordery i odznaczenia określa ustawa. 3. Posiadaczom określonych w ustawie orderów przysługują tytuły arystokratyczne i szlacheckie”.
 2. O tytule „Rozporządzenia z mocą ustawy”: „Ustawa może upoważnić Księcia do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy, w terminie i w zakresie określonych przez ustawę”.
 3. „Sejm nie może być rozwiązany przed rozpatrzeniem rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego oraz przed podjęciem przez Księcia czynności określonych w art. 53”.
 4. „Sejm przyjmuje ustawy oraz uchwały, w tym zatwierdza rozporządzenia z mocą ustawy i rozporządzenia przed ich wejściem w życie, uchyla rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego oraz wyraża zgodę na zawarcie i wypowiedzenie umowy międzynarodowej, zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy posłów, o ile Konstytucja nie przewiduje innej większości”.
 5. „Rozporządzenia z mocą ustawy i rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu przez Sejm w terminie siedmiu dni od dnia ich ogłoszenia, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 3”.
 6. O tytule „Przyjmowanie uchwał przez Izby”, skreślony.
 7. O tytule „Referendum”: „1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla Państwa może być przeprowadzone referendum. 2. Książę oraz Rada Ministrów zarządzają referendum z własnej inicjatywy. 3. Marszałek Sejmu zarządza referendum na żądanie Sejmu lub grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej dwadzieścia procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu. 4. Szczegóły określa ustawa”.
 8. „Zmiana konstytucji następuje także w drodze referendum”.
 9. „Książę, w przypadku nieskorzystania z prawa do zaproponowania poprawek lub odrzucenia przez Sejm zaproponowanych przez niego poprawek, w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę lub rozwiązuje Sejm”.
 10. „Sejm kolejnej kadencji rozpatruje ustawę niezwłocznie po zwołaniu na obrady. W przypadku uchwalenia ustawy Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę lub zarządza referendum w sprawie jej zatwierdzenia”.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny