Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5096 [X]

Grodzisk, dnia 29 stycznia 2012 r.

Ustawa Gellonii i Starosarmacji

o zmianie Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego (uchylony)

Art. 1.

W Ustawie Gellonii i Starosarmacji — Kodeks Gellońsko-Starosarmacki z dnia 26 listopada 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 3[1] otrzymuje tytuł „Starosta Grodziska” i brzmienie:
  1. Premier powierza jednemu z ministrów sprawowanie funkcji starosty Grodziska.
  2. Do kompetencji starosty Grodziska należy nazywanie dzielnic, osiedli, ulic, placów i innych miejsc publicznych w Grodzisku.
  3. Starosta Grodziska dysponuje środkami finansowymi znajdującymi się na rachunku Grodziska za zgodą lub na wniosek Rządu;
 2. Art. 4 ust. 2[2] otrzymuje brzmienie „Posiedzenia Rządu w sprawach z zakresu ustawodawstwa są jawne”;
 3. Skreśla się art. 4 ust. 3[3];
 4. W art. 6 dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Każdy wpisany do rejestru obywatel sarmacki zamieszkały na obszarze Gellonii i Starosarmacji ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w jawnych posiedzeniach Rządu”;
 5. Art. 8 ust. 3[4] otrzymuje brzmienie „Wynagrodzenie funkcjonariusza wynosi od 1 000 do 50 000 libertów miesięcznie”;
 6. Art. 8 ust. 4[5] otrzymuje brzmienie „Wysokość wynagrodzenia funkcjonariusza za dany miesiąc określa Premier, po dokonaniu oceny pracy funkcjonariusza”;
 7. Art. 8 ust. 5[6] otrzymuje brzmienie „Wynagrodzenie wypłaca się do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego”;
 8. Art. 12 ust. 1[7] otrzymuje brzmienie „Premier nadaje odznaczenia za zasługi położone dla prowincji”.

Art. 2.

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012 r.
 2. Znosi się funkcje publiczne i stanowiska w Książęcym Mieście Grodzisku.

_____________________________

 1. O tytule „Starostowie miejscowości prowincjonalnych”: 1. Starostów miejscowości prowincjonalnych powołuje i odwołuje Rząd. 2. Do kompetencji starosty należy nazywanie dzielnic, osiedli, ulic, placów i innych miejsc publicznych w miejscowości oraz dysponowanie środkami finansowymi znajdującymi się na rachunku miejscowości. 3. Wynagrodzenie starosty wypłaca się z rachunku miejscowości. Przepisu art. 8 ust. 2 nie stosuje się do wynagrodzenia starosty.
 2. W posiedzeniach Rządu biorą udział z głosem doradczym sekretarze powoływani i odwoływani przez Premiera z własnej inicjatywy lub na wniosek ministrów.
 3. W posiedzeniach Rządu mogą brać udział z głosem doradczym starostowie miejscowości, wielki mistrz i mistrzowie Gellońskiego Zakonu Feniksa, rektor Gellońskiego Instytutu Naukowego oraz właściwi terytorialnie arcyżenadyni i protoni Świeckiego Kościoła Wandejskiego.
 4. Wynagrodzenie funkcjonariusza wynosi 200 libertów dziennie.
 5. Premier może przyznać premię w wysokości do 25 000 libertów za dany miesiąc kalendarzowy.
 6. Wynagrodzenie wraz z premią wypłaca się do siódmego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.
 7. Nie później niż do siódmego dnia każdego miesiąca Premier wręcza odznaczenia za zasługi położone dla prowincji w minionym miesiącu kalendarzowym. Jeżeli jednak w danym miesiącu przypada święto prowincji, odznaczenia są wręczane w trakcie jego obchodów.

(—) Jack diuk Korab,
Premier

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny