Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 512 [X]

Grodzisk, dnia 10 czerwca 2006 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 26

— wniosek do Księcia o zmianę Statutu (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt 1 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska uchwala, jak następuje:

§ 1. [Wniosek]

Rada Książęcego Miasta Grodziska wnosi do Księcia o zmianę Statutu Książęcego Miasta Grodziska polegającą na nadaniu art. 15 ust. 4 brzmienia: „Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska przedstawia przyjętą uchwałę do zatwierdzenia właściwemu ministrowi”.

§ 2. [Przepisy końcowe]

  1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Książęcego Miasta Grodziska.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Łukasz bnt Kowalski,
Przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny