Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5122 [X]

Grodzisk, dnia 11 lutego 2012 r.

Ustawa Gellonii i Starosarmacji

o zmianie Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego (uchylony)

Art. 1.

W Ustawie Gellonii i Starosarmacji — Kodeks Gellońsko-Starosarmacki z dnia 26 listopada 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Dodaje się art. 9a o tytule „Premia powitalna”, w brzmieniu:
  1. Obywatelowi wpisanemu po raz pierwszy do rejestru obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji przysługuje premia powitalna w wysokości 5 000 lt.
  2. Premię wypłaca się niezwłocznie po dokonaniu wpisu do rejestru.
  3. Premia podlega zwrotowi w przypadku wykreślenia z rejestru w terminie trzech miesięcy od dnia wpisu do rejestru;
 2. Dodaje się art. 9b o tytule „Premia za staż”, w brzmieniu:
  1. Obywatelowi wpisanemu do rejestru obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji od co najmniej trzech miesięcy przysługuje coroczna premia za staż w wysokości 10 000 lt.
  2. Premię wypłaca się niezwłocznie na wniosek obywatela złożony w danym roku.
  3. Premia podlega zwrotowi w przypadku wykreślenia z rejestru w terminie sześciu miesięcy od dnia wypłacenia premii.

Art. 2.

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Wypłaca się premię powitalną wszystkim obywatelom wpisanym do rejestru obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji w dniu wejścia ustawy w życie; za dzień wpisu do rejestru uważa się dzień ostatniego wpisu.

(—) Jack diuk Korab,
Premier

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny