Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 5177 [X]

Grodzisk, dnia 11 marca 2012 r.

Ustawa Konstytucyjna

o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 9[1] otrzymuje brzmienie:
  1. W przypadku opróżnienia tronu książęcego tron obejmuje następca wskazany przez Księcia z grona obywateli sarmackich, za zgodą Sejmu.
  2. Sejm wyraża zgodę na wskazanie następcy tronu w drodze uchwały przyjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w głosowaniu tajnym.
  3. Wskazanie następcy tronu uważa się za niebyłe w przypadku:
   1. rezygnacji następcy tronu lub wskazania innego następcy zgodnie z przepisami ust. 1–2,
   2. wycofania przez Sejm zgody na wskazanie następcy tronu, w drodze uchwały przyjętej bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym,
   3. pozbawienia lub utraty obywatelstwa sarmackiego przez następcę tronu.
  4. W przypadku braku następcy tronu, Regent rozwiązuje Sejm; nowo wybrany Sejm wybiera Księcia większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w głosowaniu tajnym.
  5. Książę obejmuje tron po złożeniu przed Narodem przysięgi na wierność Konstytucji;
 2. Art. 13 ust. 1 pkt 2[2] otrzymuje brzmienie „[Podczas nieobecności Księcia lub w przypadku opróżnienia tronu książęcego władzę książęcą sprawują tymczasowo:] podczas nieobecności trwającej ponad 21 dni albo w przypadku niepowołania Regenta przez Księcia lub opróżnienia tronu książęcego, w następującym porządku, jako Regenci — Marszałek Sejmu, namiestnik Gellonii i Starosarmacji, namiestnik Teutonii, namiestnik Sclavinii”;
 3. Skreśla się art. 13 ust. 2[3];
 4. Art. 38 ust. 3 zd. 1[4] otrzymuje brzmienie „Książę powołuje i odwołuje sędziów Sądu Najwyższego za zgodą Sejmu, na czas nieokreślony”.

Art. 2.

 1. Ustawa wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 2. Przepisy ustawy stosuje się do następcy tronu oraz sędziów Sądu Najwyższego odpowiednio wskazanego lub powołanych w chwili wejścia ustawy w życie.

_____________________________

 1. „1. W przypadku opróżnienia tronu książęcego, tron obejmuje następca wyznaczony przez Księcia za zgodą Sejmu wyrażoną w drodze uchwały przyjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w głosowaniu tajnym. 2. W przypadku braku następcy tronu, Regent rozwiązuje Sejm; nowo wybrany Sejm wybiera Księcia większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w głosowaniu tajnym. 3. Książę obejmuje tron po złożeniu przed Narodem przysięgi na wierność Konstytucji”.
 2. „[Podczas nieobecności Księcia lub w przypadku opróżnienia tronu książęcego władzę książęcą sprawują tymczasowo:] podczas nieobecności trwającej ponad 21 dni albo w przypadku niepowołania Regenta przez Księcia lub opróżnienia tronu książęcego, w następującym porządku, jako Regenci — Marszałek Sejmu, Namiestnik Starosarmacji, Namiestnik Teutonii”.
 3. „Powołanie Regenta przez Księcia nie może nastąpić przed upływem miesiąca od dnia zakończenia tymczasowego sprawowania władzy książęcej”.
 4. „Książę powołuje i odwołuje sędziów Sądu Najwyższego za zgodą Sejmu”.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny