Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 5191 [X]

Grodzisk, dnia 14 marca 2012 r.

Rozporządzenie Kanclerza

o zmianie Rozporządzenia o finansach publicznych

Art. 1.

W Rozporządzeniu Kanclerza o finansach publicznych z dnia 30 sierpnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 2 ust. 3[1] otrzymuje brzmienie „Czynsz od tantiem w serwisie prasowym wynosi 25% i stanowi dochód wydawcy”;
 2. Skreśla się art. 2 ust. 6[2];
 3. W art. 2 dodaje się ust. 7 w brzmieniu „Opłata od zmiany nazwy instytucji wynosi 5 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów”;
 4. Dodaje się art. 2a o tytule „Subwencje dla prowincji”, w brzmieniu:
  1. W terminie 7 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego Rada Ministrów, w drodze uchwały, przeznacza na subwencje dla prowincji od 5% do 40% dochodu Rady Ministrów z tytułu podatków w danym miesiącu. Uchwała określa warunki wykorzystania subwencji.
  2. Wysokość subwencji dla prowincji oblicza się według wzoru (0,1 × S) + (OP/OS × 0,6 × S), gdzie S jest kwotą określoną w uchwale Rady Ministrów, OP jest liczbą obywateli sarmackich zamieszkujących prowincję w chwili wydania uchwały, a OS jest liczbą obywateli sarmackich.
  3. Wysokość subwencji dla prowincji obliczoną zgodnie z ust. 2 pomniejsza się o część poprzedniej subwencji niewykorzystaną lub wykorzystaną z naruszeniem warunków subwencji;
 5. Art. 3 ust. 1[3] otrzymuje brzmienie „Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia Kanclerza, ministrów, sekretarzy, przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji, Prefekta Generalnego, posłów, sędziów i asesorów Sądu Koronnego”;
 6. Art. 3 ust. 3[4] otrzymuje brzmienie „Wynagrodzenie funkcjonariusza państwowego wynosi 200 libertów dziennie”;
 7. Art. 3 ust. 4[5] otrzymuje brzmienie „Kanclerz może przyznać funkcjonariuszowi państwowemu premię w wysokości do 25 000 libertów za dany miesiąc kalendarzowy”;
 8. Art. 8 ust. 3[6] otrzymuje brzmienie „Minister Finansów przyznaje zasiłek socjalny w drodze decyzji. Decyzja nie podlega obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwie Sarmacji”.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

_____________________________

 1. „Podatek od tantiem wynosi 10% i stanowi dochód Rady Ministrów, zaś 25% tantiem od artykułów opublikowanych w serwisie prasowym stanowi czynsz na rzecz wydawcy”.
 2. „Podatek od uboju kukułów, połowu szprotów oraz wydobycia diamentów wynosi 20% i stanowi dochód Rady Ministrów”.
 3. „Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia Kanclerza, ministrów, Prefekta Generalnego, posłów, sędziów i asesorów Sądu Koronnego”.
 4. „Wynagrodzenie funkcjonariusza państwowego wynosi 350 libertów dziennie”.
 5. „Kanclerz może przyznać funkcjonariuszowi państwowemu premię w wysokości do 20 000 libertów za dany miesiąc kalendarzowy”.
 6. „Minister Finansów przyznaje zasiłek socjalny w drodze decyzji”.

(—) Ivo v-hr. Karakachanow,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny