Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 520 [X]

Grodzisk, dnia 16 czerwca 2006 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 296

o Medalu Nadwyżki (uchylony)

W uznaniu doniosłej roli, jaką słowo „nadwyżka” odegrało dla urzeczywistnienia woli Narodu wyrażonej w demokratycznych wyborach, a także dziękując Panu Krzysztofowi baronowi Szymańskiemu za inspirację, na podstawie art. 7 p. 14 Konstytucji Księstwa Sarmacji zarządzam, jak następuje:

Art. 1. [Ustanowienie Medalu]

  1. Ustanawiam Medal Nadwyżki jako najwyższe sarmackie wyróżnienie za niezawinione spowodowanie lub dopuszczenie do ponadprzeciętnie niekorzystnego stanu rzeczy.
  2. Pierwszymi wyróżnionymi Medalem Nadwyżki są z mocy prawa członkowie Książęcej Komisji Wyborczej wchodzący w jej skład w dniu 1 czerwca 2006 r. (dzień ogłoszenia Ordynacji wyborczej, w której słowo „nadwyżka” odegrało doniosłą rolę) oraz w dniu 13 czerwca 2006 r. (dzień ogłoszenia wyników pierwszych wyborów do Izby Poselskiej przeprowadzonych na nowych zasadach).

Art. 2. [Nadawanie Medalu]

  1. Medal Nadwyżki nadaje Książę.
  2. Medal Nadwyżki może być, oczywiście, nadawany wielokrotnie tej samej osobie.

Art. 3. [Pozbawianie Medalu]

Książę pozbawia Medalu Nadwyżki w razie stwierdzenia, iż wyróżniony spowodował lub dopuścił do ponadprzeciętnie niekorzystnego stanu rzeczy w sposób zawiniony.

Art. 4. [Przepis końcowy]

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny