Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 5217 [X]

Srebrny Róg, dnia 27 marca 2012 r.

Dekret Króla Teutonii nr 2/2012

o rejestrze obywateli teutońskich (uchylony)

Art. 1 [Przepisy ogólne]

  1. Niniejszy dekret określa zasady prowadzenia rejestru obywateli sarmackich zamieszkałych na terytorium Królestwa Teutonii, zwanych dalej obywatelami teutońskimi.
  2. Rejestr prowadzony jest w odpowiednio wydzielonym do tego celu wątku w dziale Królestwa na Forum Centralnym.

Art. 2 [Prowadzenie rejestru]

  1. Do rejestru może zostać wpisana osoba:
    1. posiadająca obywatelstwo sarmackie,
    2. zamieszkująca Królestwo Teutonii przez co najmniej siedem dni.
  2. Wpisu dokonuje Król na wniosek obywatela.
  3. Król dokonuje wykreślenia osoby z rejestru na zasadach określonych w art. 5 ust. 3 Konstytucji Królestwa Teutonii.

Art. 3 [Prawa publiczne w prowincji]

Prawo do pełnienia urzędów publicznych w Królestwie Teutonii, włączywszy urząd naczelnika miejscowości, posiadają wyłącznie obywatele teutońscy.


Art. 4 [Przepisy końcowe]

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Diuk Michael von Lichtenstein h. Wąż
Król Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny