Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Ordonanse Króla, poz. 5219 [X]

Almera, dnia 27 marca 2012 r.

Ordonans Króla Baridasu -

Kodeks Społeczny (uchylony)

My, Piotr II Grzegorz, książę Sarmacji, król Baridasu, wielki książę Arped, książę Amberii, Andurii, Awary Południowej, Meleny, Wybrzeża i Wysp, komes Almery, Cracofii, Dahrimu, Gideny, Kartoli, Kimbrusu, Markony i Wedli, stanowimy jak następuje:Część OgólnaRozdział I - Przepisy ogólne


Art. 1 [Zasada hierarchiczności ustroju społecznego]

 1. Porządek społeczny w Królestwie Baridasu opiera się na zasadach hierarchiczności i rodowości.
 2. Na szczycie hierarchii stoi Król.
 3. Osoba Króla jest nietykalna.


Art. 2 [Rejestr Obywateli Baridasu]

 1. Obywatelem Baridasu w rozumieniu przepisów niniejszego Kodeksu jest każdy obywatel lub mieszkaniec zamieszkujący terytorium Królestwa Baridasu, wpisany do Rejestru Obywateli Baridasu.
 2. Rejestr obywateli prowadzi Przewodniczący Rady Królestwa.
 3. Wpis do rejestru następuje na wniosek obywatela. Wykreślenie z rejestru następuje na wniosek obywatela lub z urzędu — w przypadku utraty obywatelstwa sarmackiego lub opuszczenia Królestwa Baridasu.
 4. Wpis do rejestru następuje na wniosek mieszkańca, pod warunkiem złożenia wniosku o obywatelstwo Sarmacji przez mieszkańca i ogłoszenia przez Księcia zamiaru nadania obywatelstwa w trybie przewidzianym Ustawą Sejmu o obywatelstwie sarmackim.
 5. Król udziela zezwolenia na udział w posiedzeniach Rady wszystkim Obywatelom Baridasu.

Art. 3 [Marszałek]

 1. Prefekt, wyznaczony przez Prefekta Generalnego w porozumieniu z Królem Baridasu, z urzędu sprawuje funkcję Marszałka.
 2. Urzędnikiem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawach z kodeksu jest Marszałek.

(Art. 3 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ordonansem Króla Baridasu o zmianie Kodeksu Społecznego z dnia 4 czerwca 2015 r.)

 

Art. 4  [Wszczęcie postępowania]

 1. Postępowanie przed Marszałkiem wszczynane jest przez skargę lub z urzędu.
 2. Skargę wnieść może każdy kto ma w tym interes i posiada zdolność publiczną.
 3. Skarżący winien wskazać skarżonego.Król, na wniosek Rady lub z własnej inicjatywy może nakazać Marszałkowi wznowienie postępowania w skardze na niejasność przepisu.

Art. 5 [Cel postępowania]

 1. Celem postępowania jest wydanie rozstrzygnięcia w sprawie.
 2. Marszałek rozstrzyga o zasadności skargi i odpowiedzialności skarżonego.

 


Część Publiczna


Rozdział II - Książę Baridasu


Art. 6 [Nadanie tytułu]

 

Król, po wysłuchaniu Następcy Tronu przez Radę, nadaje mu tytuł Księcia Baridasu.

 

 

Rozdział III - Regent


Art. 7 [Tryb powołania]

Regenta Królestwa Baridasu powołuje i odwołuje Król.

 

Art. 8 [Zakres kompetencji]

Regent Królestwa Baridasu wykonuje kompetencje i zadania Króla za wyjątkiem:

 1. zmiany przepisów niniejszego Rozdziału;
 2. zmiany bez zgody Rady przepisów Rozdziałów II, IV, VIII, IX, XII niniejszego kodeksu;
 3. zawierania i wypowiadania umów międzynarodowych;
 4. wyznaczania Następcy Tronu;
 5. abdykacji;

 


Rozdział IV - Rada

 

Art. 9 [Przewodniczący Rady]

 1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz ustala ich porządek.Przewodniczącego Rady powołuje i odwołuje Król.
 2. Królowi przysługują uprawnienia Przewodniczącego Rady.

 

Art. 10 [Instytucje Korony]

Rada w drodze uchwały tworzy i znosi Instytucje Korony oraz  ustala i zmienia ich zadania i kompetencje.

 

Art. 11 [Programy finansowe]

Rada w drodze uchwały przyjmuje programy finansowane z budżetu Królestwa.

 


Art. 12 [Inicjatywa projektodawcza]

 1. Prawo przedłożenia projektu Radzie służy Królowi i co najmniej dwóm członkom Rady.Projekt wymaga uzasadnienia.
 2. Projekt niezawierający uzasadnienia lub zawierający niepełne uzasadnienie podlega zwróceniu.

 

Art. 13 [Przyjmowanie projektów]

Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

 

Art. 14 [Przepisy porządkowe]

 1. Przewodniczący Rady Królestwa, po uprzednim zwróceniu uwagi, ma prawo przywołać członka Rady „do porządku”, jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad lub narusza zasady protokołu.
 2. Przewodniczący Rady Królestwa ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu członka Rady z obrad, jeżeli nadal uniemożliwia on prowadzenie obrad lub narusza zasady protokołu.
 3. Członek Rady wykluczony z obrad jest obowiązany natychmiast zaprzestać wypowiedzi. Jeżeli członek Rady nie zaprzestanie wypowiedzi, Przewodniczący Rady Królestwa, według własnego uznania, środki niezbędne dla przywrócenia porządku.

 

Art. 15 [Klauzula poufności]

Przewodniczący Rady może zastrzec poufność w części lub całości posiedzenia.

Rozdział V - Promulgacja  aktów urzędowych


Art. 16 [Akty normatywne]

Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji podlegają:

 1. ordonanse Króla oraz ustawy Rady Królestwa,
 2. postanowienia i rozkazy Króla oraz uchwały Rady Królestwa,
 3. akty urzędowe Urzędników Królestwa.

Art. 17 [Akty nienormatywne]

Pozostałe akty do swej ważności wymagają jedynie publikacji w jednym z miejsc publicznych Królestwa Baridas.

 

Rozdział VI - Hierarchia Społeczna


Art. 18 [Tytuły w hierarchii]

Poddani Króla należą do stanów książęcego, najwyższego, wysokiego, średniego lub niskiego.

 1. Stan książęcy tworzą królowie-seniorzy i książęta Baridasu.
 2. Stan najwyższy tworzą: diukowie i markizowie.
 3. Stan wysoki tworzą: hrabiowie i wicehrabiowie,
 4. Stan średni tworzą: baronowie i baroneci.
 5. Stan niski tworzą: kawalerowie i obywatele.


Art. 19 [Tytuły ceremonialne]

 1. Królowi przysługuje tytuł ceremonialny: “Wasza Królewska Mość”
 2. Królowi-seniorowi przysługuje tytuł ceremonialny: "Wasza Królewska Wysokość".
 3. Księciu Baridasu przysługuje tytuł ceremonialny: "Wasza Królewska Wysokość".
 4. Diukowi przysługuje tytuł ceremonialny „Jaśnie Oświecony”.
 5. Markizowi przysługuje tytuł ceremonialny „Jaśnie Wielmożny”.
 6. Hrabiemu przysługuje tytuł ceremonialny „Prześwietny”.
 7. Wicehrabiemu przysługuje tytuł ceremonialny „Wielmożny”.
 8. Baronowi przysługuje tytuł ceremonialny „Czcigodny”.
 9. Baronetowi przysługuje tytuł ceremonialny „Sławetny”.
 10. Kawalerowi przysługuje tytuł ceremonialny „Poważany”.
 11. Obywatelowi przysługuje tytuł ceremonialny „Wierny”.

 

Rozdział VII - Order Anioła z Almery

Art. 20 [Order]

Wyrażając głęboki szacunek za  wszechwielkie zasługi księżnej Lilianny de Folvil–Arped, dla jeszcze lepszego uczczenia Jej niezapomnianych dokonań ustanawia się Order Anioła z Almery jako najwyższe baridajskie odznaczenie, przyznawane w szczególności za:

 1. znamienite zasługi poczynione dla chwały i pożytku Królestwa Baridasu,
 2. krzewienie idei monarchizmu i jedności Królestwa Baridasu,wybitną działalność naukową,
 3. literacką i artystyczną dla świetności Królestwa Baridasu poczynioną.


Art. 21 [Tryb nadania]

Order Anioła z Almery nadaje Król, po pozytywnej opinii Rady Królestwa, kolejno dwukrotnym głosowaniem potwierdzonej.


Art. 22 [Przywilej]

Nadanie Orderu Anioła z Almery równe jest z nadaniem dożywotniego prawa do zasiadania w Radzie Królestwa.

 


Rozdział VIII - Terytorium


Art. 23 [Miejscowości]

 1. Królestwo uzależnia możliwość ulokowania miejscowości na swoim terytorium od wyrażenia zgody przez Radę.
 2. Królestwo nie wyraża zgody na zmianę jego granic na niekorzyść.

 

art. 24 [Domena Królewska]

Powiat Almera i powiaty nieposiadające autonomii tworzą Domenę Królewską.


art. 25  [Powiaty autonomiczne]

 1. Król na wniosek władz powiatu nadaje mu autonomię, przy czym Król wniosek może odrzucić.
 2. Król w drodze ordnonasu, nadaje i zmienia statut i nazwę powiatu autonomicznego.
 3. Władze powiatu autonomicznego podlegają wyłącznej kontroli Króla.
 4. Władze powiatu autonomicznego tworzą i znoszą instytucje powiatowe oraz określają i zmieniają ich zadania i kompetencje
 5. Władze powiatu autonomicznego przyjmują programy finansowe dla powiatu.
Rozdział IX - Wykroczenia

Art. 26 [Wykroczenia]

Na podstawie art. 4  ustawy Sejmu o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r, kto:

 1. publicznie obraża Króla lub Wicekróla;
 2. dąży do naruszenia integralności terytorialnej Królestwa;
 3. publicznie obraża Regenta, Urzędnika, Przewodniczącego Rady lub członka Rady;
 4. łamie zastrzeżenie poufności;
 5. publicznie obraża obywatela Baridasu lub Sarmacji na terytorium Królestwa;
 6. publicznie używa nieodpowiedniej tytulatury lub nie używa jej wcale;
 7. publicznie okazuje lekceważenie Królestwu;
 8. narusza powagę, spokój lub porządek czynności urzędowych;
 9. niepoprawnie formatuje wypowiedzi zamieszone w miejscach publicznych;
 10. w inny sposób zakłóca porządek publiczny;

(Art. 26 w brzmieniu ustalonym Ordonansem Króla Baridasu o zmianie Kodeksu Społecznego z dnia 4 czerwca 2015 r.)


Art. 27 [Kara ograniczenia wolności]

 1. Osoba, która w sposób nagminny popełnia wykroczenia określone w art. 26 ust. 6, 8-10, podlega karze ograniczenia wolności na terytorium Królestwa Baridasu na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 2. Osobie ukaranej karą ograniczenia wolności odbiera się możliwość wypowiedzi w poddziałach Królestwa Baridasu na Forum Centralnym, z wyjątkiem poddziału „Republika Południowego Baridasu”.
 3. Marszałek może przedterminowo przywrócić osobie ukaranej pełną wolność, jeżeli cel kary został spełniony.

(Art. 27 oraz jego tytuł w brzmieniu ustalonym Ordonansem Króla Baridasu o zmianie Kodeksu Społecznego z dnia 4 czerwca 2015 r.)


Rozdział X - Odpowiedzialność Królestwa za niejasny przepis

 


Art. 28 [Odpowiedzialność za niejasny przepis]

Królestwo ponosi odpowiedzialność za przepisy niejasne.

 

Art. 29 [Wniosek o wypłatę zadośćuczynienia]

Jeśli niejasność przepisu powoduje znaczną uciążliwość po stronie skarżącego, skarżący może wnioskować o zadośćuczynienie.


Art. 30 [Interpretacja; nakaz wypłaty zadośćuczynienia]

Marszałek w rozstrzygnięciu umieszcza interpretację przepisu niejasnego oraz nakaz wypłaty zadośćuczynienia określonej wysokości, jeśli wniosek o zadośćuczynienie uzna za słuszny.

Część Prywatna
Rozdział XI - Rody i przywileje rodowe

 

Art. 31 [Rody]

 1. Ród tworzą co najmniej dwaj członkowie stanów książęcego, najwyższego, wysokiego lub średniego.
 2. Król wyraża zgodę na utworzenie rodu oraz nadaje statut rodu.
 3. Członkowie stanów książęcego i najwyższego mogą zakładać rody.
 4. Członkowie stanów książęcego, najwyższego, wysokiego i średniego mogą należeć do rodów.
 5. Członkowie rodu są obowiązani do wzajemnej pomocy, szacunku i wierności oraz współdziałania dla potęgi oraz chwały Korony i rodu.

 

Art. 32 [Senior rodu]

 1. Na czele rodu stoi senior rodu.
 2. Seniorem rodu staje się członek stanu książęcego lub najwyższego, który zakłada ród.
 3. Senior rodu decyduje o swoim następcy oraz rozstrzyga sprawy rodowe, w szczególności postanawia o przyjęciu do rodu.
 4. Członkowie rodu są obowiązani do szczególnej pomocy, szacunku i wierności seniorowi rodu.
 5. O złożeniu z godności seniora rodu postanawia Król.

 

Art. 33 [Przysięga seniora rodu]

Rotą przysięgi składanej przez seniora rodu jest: „Ja, NN, [tytuł] Księstwa Sarmacji przysięgam w imieniu własnym oraz mojego rodu pomoc, szacunek i wierność Królowi, którego mam zaszczyt być poddanym. We wszystkich swych czynach kierować się będę dobrem wspólnym Korony Księstwa Sarmacji i Baridasu, a ich pomyślność będzie dla mnie zawsze najwyższym prawem i obowiązkiem”. Przysięgę można złożyć z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” lub innej formuły religijnej.Art. 34 [Tytuły rodów]

 1. Król może nadawać rodom przydomki „zasłużony”, „prześwietny”, „świetny”, „wielmożny”, „czcigodny”, „uznany”, „wierny”, „starożytny”, „sławny” i inne, jakie uzna za słuszne, w uznaniu ich zasług położonych dla Korony i Baridasu.
 2. Król może pozbawić przydomku ród, który swoim postępowaniem dopuścił się hańby, lub którego członkowie dopuścili się czynów hańbiących za zgodą lub przyzwoleniem seniora rodu.

 


Art. 35 [Opuszczenie rodu]

 1. Opuszczenie rodu następuje za zgodą seniora rodu.
 2. Zstępni lub adoptowani przez osobę opuszczającej ród mogą postanowić o pozostaniu w rodzie, jednakże opuszczenie przez nich rodu nie wymaga zgody seniora rodu.

 


Art. 36 [Wykluczenie z rodu]

 1. Senior rodu wyklucza z rodu.
 2. Zstępni lub adoptowani przez osobę wykluczoną z rodu mogą postanowić o pozostaniu w rodzie, jednakże opuszczenie przez nich rodu nie wymaga zgody seniora rodu.

 

Art. 37 [Wygaśnięcie rodu]

 1. W przypadku wygaśnięcia rodu wszystkie prawa majątkowe rodu przechodzą na Koronę.
 2. Król może rozwiązać ród, który dopuścił się zdrady, lub którego członkowie dopuścili się zdrady za zgodą lub przyzwoleniem seniora rodu.

 

 

Rozdział XII - Przywileje osobiste


Art. 38 [Prawo i obowiązek stosowania tytułu]

 1. Członkowie stanów książęcego, najwyższego, wysokiego i średniego mają prawo i obowiązek posługiwania się posiadanym tytułem.
 2. Władze publiczne mają obowiązek stosowania tytulatury wobec członków stanów książęcego, najwyższego, wysokiego i średniego, oraz niskiego


Art. 39 [Prawo do nazwy ulicy]

Każdy członek stanu książęcego i najwyższego ma prawo do nadania imienia jednej z ulic Królewskiego Miasta Almery, także własnego imienia.


Art. 40 [Prawo do pomocy materialnej]

 1. Każdy członek stanu najwyższego, wysokiego i średniego ma prawo do otrzymania pomocy materialnej ze strony Baridasu w przypadku popadnięcia nie z własnej winy w kłopoty majątkowe.
 2. Król ma prawo do udzielania pomocy materialnej pozostałym osobom według uznania.

 


Rozdział XIII - Przepisy końcowe


Art. 41 [Przepis derogacyjny]

Tracą moc:

 1. Ordonans Króla Baridasu - Kodeks Społeczny z dnia 29 grudnia 2009 r.;
 2. Ordonans Króla Baridasu  o stosowaniu przepisów prawa Księstwa Sarmacji z dnia 3 lutego 2010 r.;
 3. Ordonans Króla Baridasu o procedowaniu w Radzie Królestwa z dnia 12 czerwca 2008 r.;
 4. Ordonans Króla Baridasu o Regencie Królestwa Baridasu z dnia 13 października 2008 r.;
 5. Ordonans Króla Baridasu o procedowania ekstraordynaryjnym sposobie z dnia 29 grudnia 2009 r.;
 6. Ordonans Króla Baridasu o promulgacji aktów urzędowych z dnia 21 lutego 2012 r.;
 7. Ordonans Króla Baridasu o ustanowieniu orderu Anioła z Almery z dnia 29 października 2008r.

 

Art. 42 [Przepis końcowy]

Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny