Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 5220 [X]

Eldorat, dnia 11 listopada 2011 r.

Uchwała Konstytuanty

— Mała Konstytucja

My, Naród i Król Sclavinii, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2011 roku o utworzeniu Królestwa Sclavinii, dążąc do urządzenia naszego Królestwa i sprawnego przyjęcia nowej konstytucji, stanowimy jak następuje:

Art. 1.

 1. Na czele Królestwa stoi król.
 2. Królem jest każdoczesny książę Sarmacji.

Art. 2.

 1. Władzę w Królestwie sprawuje Naród oraz Król.
 2. Naród sprawuje władzę poprzez swą reprezentację w Konstytuancie.

Art. 3.

 1. Konstytuanta składa się z posłów.
 2. Posłów do konstytuanty powołuje i odwołuje Król, według swojego uznania, z grona obywateli sarmackich zamieszkujących Królestwo, za zgodą Konstytuanty. Przepisu niniejszego nie narusza powołanie pierwszego składu konstytuanty przez Króla.
 3. Mandat posła do Konstytuanty wygasa z chwilą utraty obywatelstwa sarmackiego albo z chwilą zamieszkania poza terytorium Królestwa. Utratę mandatu stwierdza Król.

Art. 4.

 1. Na czele Konstytuanty stoi Namiestnik.
 2. Namiestnika powołuje i odwołuje król, z grona członków Konstytuanty, na wniosek Konstytuanty wyrażony w uchwale.
 3. Namiestnik prowadzi obrady Konstytuanty, w szczególności zarządza debaty i głosowania oraz ogłasza treść uchwał.
 4. Obradom Konstytuanty w przedmiocie podjęcia uchwały w przedmiocie powołania i odwołania Namiestnika, przewodniczy Król.

Art. 5.

 1. Konstytuanta podejmuje:
  1. uchwały ustrojowe, bezwzględną większością głosów;
  2. pozostałe uchwały, zwykłą większością głosów.
 2. Uchwały ustrojowe dla ich ważności wymagają podpisu Króla.
 3. Niniejsza uchwała jest uchwałą ustrojową.
 4. Wszystkie uchwały inne niż uchwały ustrojowe winny być zgodne z uchwałami ustrojowymi.
 5. Konstytuanta uchwali Konstytucję Królestwa Sclavinii, w drodze uchwały ustrojowej.

Art. 6.

 1. Prawo wnoszenia uchwał posiada Król oraz każdy z posłów do Konstytuanty.
 2. W przedmiocie uchwały Namiestnik zarządza debatę, nie krótszą niż dwadzieścia cztery godziny, chyba że Król oraz wszyscy posłowie wnieśli o skrócenie debaty.
 3. Po przeprowadzeniu debaty Namiestnik zarządza głosowania, najpierw w przedmiocie poprawek, jeżeli były zgłoszone, następnie w przedmiocie przyjęcia projektu w całości. Głosowanie trwa nie krócej niż dwadzieścia cztery godziny, chyba że wszyscy posłowie zagłosują wcześniej.
 4. Jeżeli uchwała wymaga podpisu Króla, Namiestnik przekazuje ją Królowi do podpisu, a po uzyskaniu podpisu dokonuje jej ogłoszenia. Jeżeli uchwała takiego podpisu nie wymaga, Namiestnik dokonuje publikacji jej treści.

Art. 7.

 1. Namiestnik wykonuje uchwały Konstytuanty, chyba że uchwała stanowi, iż wykonuje ją inny organ, przez nią powołany.
 2. Namiestnik oraz organy wskazane w uchwale wydają postanowienia na podstawie i w granicach określonych przez uchwały.
 3. Namiestnik wydaje ponadto postanowienia we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów władzy Królestwa.

Art. 8.

 1. Namiestnik reprezentuje Królestwo przed organami Księstwa Sarmacji oraz w zakresie stosunków cywilnych.
 2. Rozporządzenie mieniem przekraczające 10 000 libertów wymaga uchwały Konstytuanty. Przepis niniejszy stosuje się także do wielokrotnego rozporządzania mieniem mniejszej wartości, w podobnym celu lub na rzecz tej samej osoby, w krótkich odstępach czasu.
 3. Namiestnik powołuje i odwołuje starostów miejscowości, które stanowią własność Królestwa, za uprzednią zgodą Konstytuanty wyrażoną w uchwale.

Art. 9.

Starostowie miejscowości, stanowiących własność Królestwa, reprezentują te miejscowości, chyba że uchwała Królestwa stanowi inaczej. Jeżeli uchwała nie stanowi inaczej, starostowie w zakresie rozporządzenia mieniem miejscowości, wydają postanowienia.

Art. 10.

 1. Król na wniosek obywatela sarmackiego, zamieszkującego Królestwo albo z własnej inicjatywy stwierdza w drodze postanowienia niezgodność uchwał z uchwałami ustrojowymi oraz postanowień organów Królestwa z uchwałami ustrojowymi lub uchwałami.
 2. Król w drodze postanowienia dokonuje wykładni uchwał ustrojowych.
 3. Od postanowienia Króla, o których mowa a ustępach poprzedzających może przysługiwać odwołanie do organów sądowych Księstwa Sarmacji, jeżeli prawo Księstwa Sarmacji tak stanowi.

Art. 11.

Król reprezentuje Królestwo w zakresie spraw dotyczących ustroju lennego.

Art. 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny