Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5237 [X]

Grodzisk, dnia 1 kwietnia 2012 r.

Postanowienie Rządu Gellonii i Starosarmacji

w sprawie zarządzenia referendum (uchylony)

§1

Zarządza się referendum w terminie 6-8 kwietnia 2012 roku, w którym zostanie zadane pytanie "Czy jesteś za przyjęciem projektu zmian Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji w brzmieniu zaproponowanym przez Rząd Gellonii i Starosarmacji?" - projekt w załączniku.

§2

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK

Ustawa o zmianie Małej Konstytucji

Gellonii i Starosarmacji

Art. 1.

Art. 3 otrzymuje brzmienie „Premier Gellonii i Starosarmacji jest wybierany na okres dwóch miesięcy; może sprawować urząd przez trzy kolejno po sobie następujące kadencje. Wybór Premiera zarządza Książę nie później niż tydzień przed upływem kadencji Premiera i nie później niż tydzień po złożeniu przez niego dymisji. Głosowanie trwa 72 godziny, obejmuje jeden dzień wolny od pracy, a ostatniego dnia kończy się około godziny 21.00”.

Art. 2.

Trwająca kadencja Premiera Gellonii i Starosarmacji ulega wydłużeniu do 31 maja 2012 roku oraz jest uważana za drugą kadencję Premiera sprawującego urząd. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Jack diuk Korab
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny