Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5251 [X]

Grodzisk, dnia 9 kwietnia 2012 r.

Obwieszczenie

w sprawie wyniku referendum GiS (uchylony)

§ 1.


Podaję do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wynik referendum w sprawie zmiany Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji stanowiącej załącznik do niniejszego obwieszczenia, które odbyło się w dniach 6–8 kwietnia 2012 r.:

  1. Liczba uprawnionych do głosowania: 20.
  2. Liczba oddanych głosów: 19 (~95%).
  3. Odpowiedzi „tak”: 16 (~84%)
  4. Odpowiedzi „nie”: 2 (~11%)
  5. Głosy Puste: 1 (~5%).

 

ZAŁĄCZNIK

Ustawa o zmianie Małej Konstytucji

Gellonii i Starosarmacji

Art. 1.

Art. 3 otrzymuje brzmienie „Premier Gellonii i Starosarmacji jest wybierany na okres dwóch miesięcy; może sprawować urząd przez trzy kolejno po sobie następujące kadencje. Wybór Premiera zarządza Książę nie później niż tydzień przed upływem kadencji Premiera i nie później niż tydzień po złożeniu przez niego dymisji. Głosowanie trwa 72 godziny, obejmuje jeden dzień wolny od pracy, a ostatniego dnia kończy się około godziny 21.00”.

Art. 2.

Trwająca kadencja Premiera Gellonii i Starosarmacji ulega wydłużeniu do 31 maja 2012 roku oraz jest uważana za drugą kadencję Premiera sprawującego urząd. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Jack diuk Korab
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny