Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 5263 [X]

Grodzisk, dnia 15 kwietnia 2012 r.

Rozporządzenie Kanclerza

o przywróceniu niektórych podatków i pensji obywatelskiej

Art. 1. [Zmiana Rozporządzenia o finansach publicznych]

W Rozporządzeniu Kanclerza o finansach publicznych z dnia 30 sierpnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany

  1. Art. 2 ust. 5 („Podatek od uboju bawołów wynosi 20% i stanowi dochód właściciela powiatu (miejscowości lub lenna), na obszarze którego dokonano uboju”) otrzymuje brzmienie „Podatek od uboju bawołów wynosi 50%, z czego 20% stanowi dochód właściciela powiatu (miejscowości lub lenna), na obszarze którego dokonano uboju, a pozostałe 30% dochód Rady Ministrów”;
  2. Art. 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie „Podatek od uboju kukułów, połowu szprotów oraz wydobycia diamentów wynosi 50% i stanowi dochód Rady Ministrów”;
  3. Dodaje się art. 2b o tytule „Pensja obywatelska”, w brzmieniu:
    1. Niezwłocznie po ogłoszeniu uchwały określonej w art. 2a Rada Ministrów, w drodze uchwały, przeznacza nie mniej niż połowę pozostałej nadwyżki budżetowej do równego podziału między obywateli aktywnych w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.
    2. Pensja obywatelska nie przysługuje obywatelowi odbywającemu karę więzienia.
  4. Art. 3 ust. 3 („Wynagrodzenie funkcjonariusza państwowego wynosi 200 libertów dziennie”) otrzymuje brzmienie „Wynagrodzenie funkcjonariusza państwowego wynosi 350 libertów dziennie”;
  5. Art. 3 ust. 4 („Kanclerz może przyznać funkcjonariuszowi państwowemu premię w wysokości do 25 000 libertów za dany miesiąc kalendarzowy”) otrzymuje brzmienie „Kanclerz może przyznać funkcjonariuszowi państwowemu premię w wysokości do 40 000 libertów za dany miesiąc kalendarzowy”.

Art. 2. [Przepis końcowy]

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Ivo hr. Karakachanow,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny