Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 531 [X]

Grodzisk, dnia 22 czerwca 2006 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 26

- umowa o współpracy między Miastem Grodzisk i Miastem Czarnolas (uchylony)

§ 1. [Cel]

Celem niniejszej umowy jest nawiązanie partnerskich stosunków między Książęcym Miastem Grodziskiem i Miastem Koronnym Czarnolasem.

§ 2. [Wola współpracy]

Miasto Grodzisk i Miasto Czarnolas wyrażają wolę wzajemnej współpracy, poprzez podejmowanie niezbędnych kroków umożliwiających rozwój różnych dziedzin działalności mieszkańców obydwu miast.

§ 3. [Plany]

Aby aktywnie wspierać wymianę doświadczeń, uważamy za celowe nawiązanie obustronnych kontaktów w dziedzinach: badań historycznych, kartografii, transportu, kultury, sportu, promocji, a także dążenie do zwiększenia aktywności całego Terytorium Koronnego.

§ 4. [Szczegóły]

Realizacji uprzednio wymienionych celów służyć będzie podejmowanie następujących działań przez strony tej umowy:

 1. wymiana samorządowych doświadczeń w różnych dziedzinach życia naszych Miast takich jak: organizacja i działalność przedsiębiorstw użyteczności publicznej, ochrony środowiska, promocji miast, itd.;
 2. zachęcanie do współpracy instytucji kulturalno-oświatowych i organizacji różnego rodzaju imprez;
 3. tworzenie i wspieranie towarzystw przyjaźni;
 4. pomoc przy organizowaniu obozów sportowych, szkoleniowych oraz różnych form aktywności sportowo-rekreacyjnych;
 5. wspieranie współpracy pomiędzy firmami, instytucjami i organizacjami gospodarczymi z terenu Grodziska i Czarnolasu;
 6. opracowanie podwalin symulacji komunikacji międzymiejskiej: lotniczej,
 7. autobusowej i kolejowej;
 8. opracowanie portalu i forum Korony;
 9. opracowanie podstaw Unii Miast Koronnych jako opiekuna dziedzictwa obszaru Terytorium Koronnego;
 10. wymiana bannerów.

§ 5. [Przepisy końcowe]

 1. Wykonanie umowy powierza się Kasztelanowi Czarnoleskiemu i Burmistrzowi Książęcego Miasta Grodziska.
 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem, o którym mowa w art. 5 ust. 5 Ustawy o trzech zasadach integralności Księstwa Sarmacji.

(-) Łukasz bnt Kowalski,
przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska
(-) Adam Gabriel bnt Grzelązka h. Opoka,
Kasztelan Czarnoleski

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny