Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 5314 [X]

Grodzisk, dnia 9 maja 2012 r.

Traktat Unii

Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu (uchylony)

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1.

Mandragorat Wandystanu przekazuje kompetencje władzy państwowej Księstwu Sarmacji. Zakres przekazanych kompetencji określają przepisy prawa państwowego Księstwa Sarmacji.

Art. 2.

Mandragorat Wandystanu jest państwem — krajem Korony Księstwa Sarmacji.

Art. 3.

Książę Sarmacji zawiera, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe w imieniu Księstwa Sarmacji, Królestwa Baridasu oraz Mandragoratu Wandystanu.

Art. 4.

Książę Sarmacji jako suweren Wandystanu jest najwyższym przedstawicielem Mandragoratu Wandystanu w stosunkach zewnętrznych.

Art. 5.

Mandragorat Wandystanu ma równe z prowincjami Księstwa Sarmacji prawa, kompetencje, obowiązki i zadania.

Art. 6.

Przepisy dotyczące prowincji Księstwa Sarmacji, ich organów władzy publicznej oraz ich obszaru stosuje się odpowiednio do Mandragoratu Wandystanu, jego organów władzy publicznej oraz jego obszaru.

Art. 7.

Mieszkańcy Mandragoratu Wandystanu są uważani za mieszkańców Księstwa Sarmacji.

Art. 8.

Mandragorat Wandystanu nie jest odrębną mikronacją w rozumieniu przepisów prawa państwowego Księstwa Sarmacji.

Rozdział II
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

Art. 9.

Gwarantuje się zachowanie i ochronę dziedzictwa oraz tradycji kulturowej Mandragoratu Wandystanu.

Art. 10.

Członkom awangardy proletariatu Mandragoratu Wandystanu przysługuje prawo do posługiwania się tytułami awangardy proletariatu obok posiadanych tytułów szlacheckich i arystokratycznych Księstwa Sarmacji.

Rozdział III
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

Art. 11.

Kolektyw Mandragorski we współpracy z Księciem Sarmacji przygotuje Małą Konstytucję regulującą ustrój Mandragoratu w zgodzie z przepisami Księstwa Sarmacji oraz postanowieniami niniejszego traktatu. Tracą moc pozostałe akty normatywne Mandragoratu Wandystanu.

Art. 12.

Książę Sarmacji przekaże Mandragoratowi Wandystanu środki pieniężne Mandragoratu Wandystanu, których był powiernikiem w okresie od 14 czerwca 2007 roku:
1) 800 000 lt na potrzeby lokacji miasta Genosse-Wanda-Stadt w systemie Złota Wolność
oraz
2) 850 000 lt, które Mandragorat Wandystanu w odpowiedniej części przekaże mieszkańcom Mandragoratu Wandystanu tytułem ekwiwalentu za posiadane przez nich engelsy wandejskie.

Art. 13.

W okresie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie traktatu osoby, które posiadały obywatelstwo wandejskie w dniu wejścia w życie traktatu mają prawo do nabycia obywatelstwa sarmackiego poprzez publiczne złożenie przysięgi obywatelskiej.

Art. 14.

W okresie co najmniej dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie traktatu Księstwo Sarmacji zapewnia mechanizm przekazywania wypowiedzi zamieszczanych w oficjalnym dziale Mandragroratu Wandystanu na Forum Centralnym na Listę Dyskusyjną Mandragoratu Wandystanu.

Art. 15.

Traci moc Traktat o stosunkach dyplomatycznych i przyjaźni między Księstwem Sarmacji a Mandragoratem Wandystanu z dnia 11 grudnia 2010 roku.

Rozdział IV
PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 16.

Niniejszy traktat podlega ratyfikacji zgodnie z porządkiem konstytucyjnym Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu. Traktat wchodzi w życie z dniem wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi 25 maja 2012 roku w Książęcym Mieście Grodzisku, chyba że uniemożliwią to nadzwyczajne okoliczności.

-->

(—) Piotr II Grzegorz
(—) Alojzy Pupka

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny