Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 5316 [X]

Srebrny Róg, dnia 11 maja 2012 r.

Dekret Króla Teutonii nr 3/2012

o Regencie Królestwa

Art. 1.

Podczas tymczasowej nieobecności lub nieaktywności Króla w jego imieniu władzę królewską sprawuje Regent, z zastrzeżeniem postanowień art. 2.

Art. 2.

Umocowanie Regenta określone w art. 1 nie obejmuje uprawnień do:
1) wyrażania zgody na zmianę Konstytucji Królestwa Teutonii,
2) zmiany Dekretu o Regencie oraz Dekretu o Sukcesji,
3) nadawania orderów i odznaczeń, chyba, że na mocy każdorazowego pisemnego upoważnienia przez Króla.

(przepisy uchylone Wyrokiem Trybunału Koronnego z dnia 10 wrzesnia 2018 roku wydanego w sprawie o sygn. akt TK U 18/09/02)

Art. 3.

1. Regent jest powoływany i odwoływany przez Króla z grona obywateli teutońskich.
2. Na czas pełnienia urzędu do pełnej dyspozycji Regenta oddaje się kwatery w wieży Namiestnikowskiej na zamku Craegen.
3. Z tytułu pełnionego urzędu Regent pobiera dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej przez Lorda właściwego do spraw skarbu Królestwa.

Art. 4.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael, R.T.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny