Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 534 [X]

, dnia 22 czerwca 2006 r.

Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 33/2006

— Ordynacja wyborcza do Senatu Marchii Teutońskiej (uchylony)

Art. 1. [Cel dekretu]

Dekret określa zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Senatu Marchii Teutońskiej, zwanych dalej „wyborami”, a także warunki objęcia i wygaśnięcia mandatu senatora.

Art. 2. [Prawa wyborcze]

 1. Prawo wybierania posiada każdy mieszkaniec Marchii Teutońskiej, który w dniu wyborów posiada obywatelstwo sarmackie lub teutońskie.
 2. Prawo wybieralności posiada każdy mieszkaniec Marchii Teutońskiej, który w dniu zgłaszania kandydatury posiada obywatelstwo sarmackie lub teutońskie.
 3. Praw wyborczych nie posiada osoba o której mowa w ust. 1 i 2 pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.

Art. 3. [Zarządzenie wyborów]

 1. Wybory zarządza Namiestnik nie później, niż:
  1. dwudziestego dnia przed końcem kadencji Senatu,
  2. tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.
 2. Wybory uzupełniające zarządza Namiestnik nie później, niż tydzień po wygaśnięciu mandatu senatora przed końcem kadencji.
 3. Wyborów uzupełniających nie zarządza się, jeżeli do końca kadencji Senatu pozostały nie więcej, niż dwa tygodnie.

Art. 4. [Kalendarz wyborczy]

 1. Namiestnik wyznacza siedmiodniowy termin na zgłaszanie kandydatur oraz trzydniowy termin na przeprowadzenie głosowania w wyborach.
 2. Namiestnik wyznacza pięciodniowy termin na zgłaszanie kandydatur oraz trzydniowy termin na przeprowadzenie głosowania w wyborach uzupełniających.
 3. Termin przewidziany na przeprowadzenie głosowania upływa ostatniego dnia o godzinie 21.00.

Art. 5. [Zgłaszanie kandydatur]

 1. Kandydatury w wyborach zgłaszane są osobiście na liście dyskusyjnej Marchii Teutońskiej w terminie przewidzianym na zgłaszanie kandydatur.
 2. Kandydatura zawiera:
  1. imię i nazwisko oraz/lub pseudonim kandydata,
  2. identyfikator kandydata,
  3. krótką charakterystykę kandydata.
 3. Kandydat może zwrócić się do Namiestnika z prośbą o potwierdzenie przyjęcia kandydatury.
 4. Po upływie terminu przewidzianego na zgłaszanie kandydatur:
  1. jeżeli zgłoszono więcej kandydatur, niż jest mandatów do objęcia, Namiestnik podaje do publicznej wiadomości zgłoszone i przyjęte kandydatury;
  2. jeżeli zgłoszono mniej kandydatur, niż jest mandatów do objęcia, Namiestnik przedłuża termin przewidziany na zgłaszanie kandydatur o trzy dni i odpowiednio przesuwa termin przewidziany na przeprowadzenie głosowania;
  3. jeżeli zgłoszono tyle kandydatur, ile jest mandatów do objęcia, Namiestnik stwierdza uzyskanie przez kandydatów mandatów senatorskich; przepis art. 8 stosuje się odpowiednio.

Art. 6. [Głosowanie]

 1. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego Księstwa Sarmacji.
 2. Książę podaje do publicznej wiadomości adres strony internetowej na której odbywa się głosowanie.
 3. W terminie przewidzianym na przeprowadzenie głosowania w wyborach mieszkaniec posiadający prawo wybierania oddaje głos na od jednego do tylu kandydatów, ile jest mandatów do objęcia bądź oddaje głos pusty.

Art. 7. [Ustalenie wyników wyborów]

 1. W ciągu dwudziestu czterech godzin po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania Książę podaje do publicznej wiadomości:
  1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
  2. liczbę oddanych głosów,
  3. liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
  4. liczbę oddanych głosów pustych,
  5. kandydatów, który uzyskali mandaty senatorskie.
 2. Mandaty senatorskie uzyskują trzej kandydaci, na których oddano kolejno największą liczbę głosów.
 3. Jeżeli kandydatów, o których mowa w ust. 2, jest więcej, niż trzech, kandydat lub kandydaci, w przypadku których możliwe jest ustalenie kolejno oddanej największej liczby głosów, uzyskują mandaty oraz przeprowadza się drugą turę głosowania w celu ustalenia kandydata lub kandydatów, którzy obejmą nieobsadzone mandaty.
 4. W drugiej turze głosowania biorą udział kandydat lub kandydaci, o których mowa w ust. 2, którzy nie uzyskali mandatów po pierwszej turze głosowania. Druga tura rozpoczyna się w dniu następującym po dniu ogłoszenia wyników wyborów. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 5. W razie równości głosów w drugiej turze głosowania o uzyskaniu mandatu senatorskiego rozstrzyga Namiestnik.

Art. 8. [Objęcie mandatu]

 1. W ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów wszyscy senatorowie składają publicznie ślubowanie następującej treści: „Świadom obowiązku wierności wobec Księstwa Sarmacji, ślubuję uroczyście i zaręczam honorem, jako Senator Marchii, w pracy na rzecz dobra wspólnego Księstwa i Marchii nie ustawać, a troskę o ich godność, zwartość i moc za pierwsze mieć sobie przykazanie”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” lub innej formuły religijnej.
 2. Objęcie mandatu następuje z chwilą złożenia ślubowania.

Art. 9. [Wygaśnięcie mandatu]

 1. Wygaśnięcie mandatu senatora następuje wskutek:
  1. odmowy złożenia ślubowania lub jego niezłożenia w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów,
  2. zrzeczenia się mandatu,
  3. opuszczenia Marchii Teutońskiej,
  4. nieaktywności na liście dyskusyjnej Marchii Teutońskiej trwającej dłużej, niż trzy tygodnie,
  5. utraty prawa wybieralności,
  6. skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę uniemożliwiającą wykonywanie mandatu,
  7. upływu kadencji — w przypadku senatorów pochodzących z wyboru,
  8. śmierci.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu senatora pochodzącego z wyboru w trakcie kadencji Namiestnik zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

Art. 10. [Protest wyborczy]

 1. Przeciwko ważności wyborów może być wniesiony do sądu protest z powodu naruszenia przepisów prawa podczas wyborów — nie później jednak, niż do siódmego dnia po dniu ogłoszenia wyników wyborów.
 2. W razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości, w szczególności przy obliczaniu głosów, sąd może orzec unieważnienie wyborów i nakazuje ich ponowne przeprowadzenie.

Art. 11. [Sytuacje nadzwyczajne]

 1. Jeżeli przed rozpoczęciem terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania kandydat utraci prawo wybieralności, wycofa zgodę na kandydowanie, opuści Marchię Teutońską lub umrze, Namiestnik skreśla go z listy kandydatów, o której mowa w art. 6. ust. 3.
 2. Jeżeli w trakcie biegu terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania kandydat utraci prawo wybieralności, wycofa zgodę na kandydowanie, opuści Marchię Teutońską lub umrze, Książę, po otrzymaniu informacji od Namiestnika, skreśla go z listy kandydatów, o której mowa w art. 6. ust. 3., a głosy oddane na kandydata nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wyników wyborów.
 3. Jeżeli w wyniku skreślenia kandydata z listy pozostało tylu kandydatów, ile jest mandatów do objęcia, Namiestnik stwierdza uzyskanie przez kandydatów mandatów senatorskich; przepis art. 8. stosuje się odpowiednio.
 4. Jeżeli w wyniku skreśleń kandydatów z listy kandydatów pozostało mniej kandydatów, niż jest mandatów do objęcia, Namiestnik przedłuża termin przewidziany na zgłaszanie kandydatur o trzy dni i odpowiednio przesuwa termin przewidziany na przeprowadzenie głosowania.
 5. Jeżeli sytuacja, o której mowa w ust. 4, wystąpiła w trakcie biegu terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania, Książę, po otrzymaniu informacji od Namiestnika, odwołuje głosowanie, a Namiestnik przedłuża termin przewidziany na zgłaszanie kandydatur o trzy dni i odpowiednio przesuwa termin przewidziany na przeprowadzenie głosowania.

Art. 12. [Przepisy końcowe]

 1. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Z dniem wejścia w życie dekretu traci moc Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 25/2005 — Ordynacja wyborcza do Senatu Marchii z dnia 22 lipca 2005 r.

(-) Krzysztof St. M. Konias,
Namiestnik pro tempore Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny