Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5340 [X]

Grodzisk, dnia 26 maja 2012 r.

Uchwała Rządu Gellonii i Starosarmacji

w sprawie zgody na wejście w życie umowy o przyjaźni i dobrosąsiedzkich stosunkach między Gellonią i Starosarmacją a Królestwem Baridasu (uchylony)

§1

Rząd Gelloni i Starosarmacji wyraża zgodę na wejście w życie Umowy o przyjaźni i dobrosąsiedzkich stosunkach między Gellonią i Starosarmacją a Królestwem Baridasu podpisanej przez Premiera GiS 26 maja 2012 roku w Wielkich Oczach.

§2

Niniejsza zgoda ma charakter ustawy w rozumieniu przepisów Gellonii i Starosarmacji. Zapisy umowy należy odnosić w stosunku do Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego odpowiednio.

 

ZAŁĄCZNIK

 

Umowa o przyjaźni i dobrosąsiedzkich stosunkach
między Gellonią i Starosarmacją a Królestwem Baridasu
Art. 1
Układające się Strony zobowiązują się rozwijać wzajemne stosunki w duchu przyjaźni, współpracy, wzajemnego szacunku, zrozumienia, zaufania i dobrego sąsiedztwa, nieingerencji w sprawy wewnętrzne oraz poszanowania podstawowych praw i wolności obywatelskich.

Art. 2
Układające się Strony będą rozstrzygać spory, które mogłyby powstać między nimi, wyłącznie środkami pokojowymi oraz wyrzekają się użycia siły lub groźby jej użycia w stosunkach wzajemnych.


Art. 3
Układające się Strony udzielają sobie wzajemnej gwarancji nienaruszalności integralności terytorialnej.

Art. 4
Układające się Strony będą działać na rzecz współpracy politycznej, gospodarczej, kulturalnej, oświatowej i naukowej.

Art. 5
Układające się Strony będą odbywać konsultacje na różnych szczeblach w sprawach stanowiących przedmiot zainteresowania obu Układających się Stron.

Art. 6
Układające się Strony będą sprzyjać ustanowieniu i rozwojowi bezpośrednich kontaktów i współpracy między miejscowościami znajdującymi się na terytoriach Układających się Stron.

Art. 7
Układające się Strony zobowiązują się do niewykreślania z odpowiednich rejestrów obywateli sarmackich, którzy przeprowadzą się do jednej z miejscowości znajdującej się na terytorium drugiej Układającej się Strony na czas nie dłuższy niż 10 dni.

Art. 8
Układające się Strony za wzajemną zgodą ustanawiają swoich stałych reprezentantów przy organach władzy drugiej Układającej się Strony.

Art. 9
Niniejsza umowa wejdzie w życie z upływem 3 dni od dopełnienia procedur związanych z wyrażeniem zgody na zobowiązanie się niniejszą umową przez Układające się Strony.

(—) Jack diuk Korab,
premier

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny