Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuUchwały Rady, poz. 5344 [X]

Almera, dnia 29 maja 2012 r.

Uchwała Rady Królestwa

w sprawie wyrażenia zgody na wejście w życie umowy o przyjaźni i dobrosąsiedzkich stosunkach między Gellonią i Starosarmacją a Królestwem Baridasu (uchylony)

 

MY, OŚWIECONA RADA
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Mikołaj Arped-Muzyk,
Jaśnie Wielmożny Markiz Teodozjusz Azoramath-Arped,
Czcigodny Baron Ignacy Chojnacki de Ruth,
Sławetny Baronet Markus Arped-Iwanowicz,
Sławetny Baronet Wojciech Urbaniec,
Poważany Kawaler Patrik Arped-Iwanowicz,
Wierny Obywatel Adrien da Firenza,
Wierny Obywatel Damian von Suchomsky,


wyrażamy zgodę na wejście w życie
Umowy o przyjaźni i dobrosąsiedzkich stosunkach
między Gellonią i Starosarmacją a Królestwem Baridasu
podpisanej przez Regenta Mikołaja diuka Arped-Muzyka
26 maja 2012 roku w Wielkich Oczach


ORAZ


wnosimy do Jego Królewskiej Mości
o nadanie Umowie rangi ordonansu
poprzez publiczne udzielenie jej
królewskiej sankcji.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK

 

Umowa o przyjaźni i dobrosąsiedzkich stosunkach
między Gellonią i Starosarmacją a Królestwem Baridasu
Art. 1
Układające się Strony zobowiązują się rozwijać wzajemne stosunki w duchu przyjaźni, współpracy, wzajemnego szacunku, zrozumienia, zaufania i dobrego sąsiedztwa, nieingerencji w sprawy wewnętrzne oraz poszanowania podstawowych praw i wolności obywatelskich.

Art. 2
Układające się Strony będą rozstrzygać spory, które mogłyby powstać między nimi, wyłącznie środkami pokojowymi oraz wyrzekają się użycia siły lub groźby jej użycia w stosunkach wzajemnych.

Art. 3
Układające się Strony udzielają sobie wzajemnej gwarancji nienaruszalności integralności terytorialnej.

Art. 4
Układające się Strony będą działać na rzecz współpracy politycznej, gospodarczej, kulturalnej, oświatowej i naukowej.

Art. 5
Układające się Strony będą odbywać konsultacje na różnych szczeblach w sprawach stanowiących przedmiot zainteresowania obu Układających się Stron.

Art. 6
Układające się Strony będą sprzyjać ustanowieniu i rozwojowi bezpośrednich kontaktów i współpracy między miejscowościami znajdującymi się na terytoriach Układających się Stron.

Art. 7
Układające się Strony zobowiązują się do niewykreślania z odpowiednich rejestrów obywateli sarmackich, którzy przeprowadzą się do jednej z miejscowości znajdującej się na terytorium drugiej Układającej się Strony na czas nie dłuższy niż 10 dni.

Art. 8
Układające się Strony za wzajemną zgodą ustanawiają swoich stałych reprezentantów przy organach władzy drugiej Układającej się Strony.

Art. 9
Niniejsza umowa wejdzie w życie z upływem 3 dni od dopełnienia procedur związanych z wyrażeniem zgody na zobowiązanie się niniejszą umową przez Układające się Strony.

(—) Markus bnt Arped-Iwanowicz,
Przewodniczący Rady Królestwa.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny