Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 5352 [X]

Grodzisk, dnia 2 czerwca 2012 r.

Rozporządzenie Księcia

w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego

Obywatelki i obywatele Księstwa Sarmacji!

Zwracam się dziś do Was jako Sarmata i jako głowa państwa sarmackiego. Ojczyzna nasza doznała awarii serwera. Dorobek wielu pokoleń — strona główna sarmacka, Forum Centralne, zamieszczone treści, w tym w szczególności awatary, przestały działać poprawnie. Tętniącej życiem gospodarce i systemowi informatycznemu zadany został dzisiaj olbrzymi cios. Brak możliwości wejścia na forum, sprzedaży zboża, przeczytania najnowszego artykułu „Zielnyborskiej Plotkary” stają się coraz większym ciężarem. Przez każdy komputer osobisty, komórkę podłączoną do Internetu, przebiegają bolesne bajty danych ze strony o podróży do Nepalu. To sieje spustoszenie psychiczne, kaleczy codzienne przyjemności Sarmatów. Błędne przekierowanie, brak możliwości logowania stały się normą. Nie może logować się nawet szkolna młodzież, chociaż w sobotę ma na to więcej czasu. Padają wezwania do fizycznej rozprawy z „Elderlandczykami”, z ludźmi o odmiennych poglądach.

Obywatelki i obywatele!

Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie sarmackiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność — chodzi o przyszłość Sarmacji, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach mikroświata i której oddało najlepsze lata swego życia. Wobec powyższego

MY, PIOTR II GRZEGORZ
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii i Wandystanu, pan w Grodzisku, etc., etc., w zgodzie z postanowieniami Konstytucji, działając na wniosek Rady Ministrów, ogłaszamy stan wyjątkowy na terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji:

§ 1.

Zawiesza się konstytucyjne wolności do przemieszczania się w obrębie państwa (art. 47 ust. 1 pkt 6 Konstytucji) i rozporządzania swoją własnością (art. 47 ust. 1 pkt 7 Konstytucji) oraz konstytucyjne prawo do swobodnego wykonywania zawodu, profesji czy sposobu zarobkowania, zakładania i prowadzenia przedsięwzięć handlowych i produkcyjnych oraz rozprowadzania towarów i świadczenia usług (art. 47 ust. 2 pkt 4 Konstytucji) — w zakresie, w jakim korzystanie z tych wolności i praw jest uzależnione od właściwego funkcjonowania systemu gospodarczego Księstwa Sarmacji.

§ 2.

W związku z brakiem możliwości jednoznacznego ustalenia tożsamości osób obecnych na Forum Centralnym Awaryjnym oraz czacie Księstwa Sarmacji, zawiesza się art. 48–51 Konstytucji. Każdy, wobec kogo Kanclerz lub Podkanclerzy powziął uzasadnione przypuszczenie, że popełnił przestępstwo lub wykroczenie, może zostać na mocy decyzji Kanclerza lub Podkanclerzego wydalony z Forum Centralnego Awaryjnego oraz czata Księstwa Sarmacji na czas określony lub nieokreślony, nie dłużej jednak niż na czas obowiązywania stanu wyjątkowego. Decyzja w sprawie wydalenia dla swej ważności musi zostać opublikowana w dziale „Dziennik Praw” Forum Centralnego Awaryjnego i może zostać uchylona przez Księcia. Przepisy zdań poprzedzających nie naruszają uprawnień samorządu czata.

§ 3.

Wykonywanie określonych w ustawie kompetencji, obowiązków i zadań Prefekta Generalnego, prefektów Biura Analizy Nadużyć oraz prefektów powierza się Kanclerzowi i Podkanclerzym.

§ 4.

Akty urzędowe organów władzy publicznej dla swej ważności wymagają publikacji w dziale „Dziennik Praw” Forum Centralnego Awaryjnego. Podlegają one obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji w terminie 7 dni od dnia zakończenia stanu wyjątkowego pod rygorem nieważności.

§ 5.

Na czas obowiązywania stanu wyjątkowego wstrzymuje się bieg terminów urzędowych określonych w przepisach prawa, z wyłączeniem kryterium aktywności określonego w Ustawie o obywatelstwie sarmackim.

§ 6.

W związku z oddaniem głosu przez 18 z 19 uprawnionych do udziału w głosowaniu obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji, skraca się termin przewidziany na przeprowadzenie głosowania w wyborach na urząd Premiera Gellonii i Starosarmacji oraz stwierdza się, że na urząd został wybrany Jack diuk Korab. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

  1. Jack diuk Korab: 11 głosów,
  2. Simon kaw. Villee: 3 głosy,
  3. Głos pusty: 4 głosy.

Upoważnia się nowo wybranego Premiera Gellonii i Starosarmacji do niewykreślania z rejestru pana Sebastiana de Alwernii w związku z nieoddaniem głosu w wyborach.

§ 7.

Nadaje się Piotrowi Mikołajowi dodatkowy tytuł arystokratyczny markiza Katmandu, na czas trwania stanu wyjątkowego, doceniając jego olbrzymi wkład w budowę strony tymczasowej Księstwa Sarmacji oraz podzielenie się z Naszą Osobą wielokrotnym, uprzednim doświadczeniem przy wprowadzaniu stanów wyjątkowych. Zezwala się Piotrowi Mikołajowi, Krzysztofowi de Mirii oraz Ivo Karakachanowi na posługiwanie tytułem honorowym Strażnika Ładu, przez czas trwania stanu wyjątkowego, przy czym: Piotrowi Mikołajowi, z powodów wskazanych w zdaniu poprzedzającym; Krzysztofowi de Mirii za wysłanie Naszej Osobie tekstowej wiadomości telefonicznej o awarii; a Ivo Karakachanowowi za koordynację prac Rady Ministrów zmierzającą do przywrócenia ładu państwowego.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia i podlega niezwłocznemu rozpatrzeniu przez Sejm. Stan wyjątkowy wprowadzony niniejszym rozporządzeniem kończy się z chwilą obwieszczenia Księcia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny