Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 536 [X]

Grodzisk, dnia 23 czerwca 2006 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 303

o Sztuce Ulicznej (uchylony)

Art. 1. [Cel dekretu]

Dekret określa zasady publikowania materiałów w ramach Sztuki Ulicznej na stronach internetowych Księstwa Sarmacji oraz zasady wycofywania materiałów z publikacji.

Art. 2. [Sztuka Uliczna]

W ramach Sztuki Ulicznej można publikować twórczość fotograficzną, graficzną, malarską lub rysunkową o charakterze autorskim, mającą związek z Księstwem Sarmacji lub innymi mikronacjami.

Art. 3. [Prawo do publikacji]

Każdy obywatel, który nie został pozbawiony wolności prawomocnym wyrokiem sądu, może opublikować w ramach Sztuki Ulicznej jeden materiał dziennie.

(Art. 3 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia nr 307 o zmianie Dekretu o Sztuce Ulicznej z dnia 28 czerwca 2006 r.)

Art. 4. [Wycofywanie z publikacji]

  1. Można wycofać z publikacji materiał opublikowany w ramach Sztuki Ulicznej, który:
    1. nie spełnia kryteriów, o których mowa w art. 2,
    2. wywołuje podejrzenie niezgodności z prawem Księstwa Sarmacji,
    3. zawiera treści obsceniczne.
  2. Decyzję o wycofaniu materiału z publikacji może podjąć Książę lub redaktor Bramy Sarmackiej. Wycofanie materiału z publikacji polega na zastąpieniu jego treści komunikatem „Materiał został wycofany z publikacji na podstawie art. 4 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji nr 303 o Sztuce Ulicznej z dnia 23 czerwca 2006 r. w związku z ... (wskazanie przyczyny, o której mowa w ust. 1; jeżeli przyczyną jest podejrzenie niezgodności z prawem, należy wskazać konkretny przepis prawa, z którym materiał wywołuje podejrzenie niezgodności). Decyzja o wycofaniu materiału z publikacji może być zaskarżona do Sądu Księstwa Sarmacji z powodu jej niezgodności z przepisami prawa”. Komunikat zawiera oznaczenie osoby, która podjęła decyzję o wycofaniu materiału z publikacji.

(Art. 4 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia nr 367 o zmianie Dekretu o Sztuce Ulicznej z dnia 13 lutego 2007 r.)

Art. 5. [Przepis końcowy]

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny