Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 5370 [X]

Grodzisk, dnia 10 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Księcia

w sprawie określenia zasad emisji znaczków pocztowych przez Pocztę Baridajską (uchylony)

§ 1.

  1. Książę z własnej inicjatywy dokonuje emisji znaczka pocztowego o nakładzie wynoszącym co najmniej 100 egzemplarzy (znaczek obiegowy).
  2. Książę może dokonać emisji znaczka pocztowego o niższym nakładzie na wniosek Prezesa Związku Filatelistów lub ministra właściwego do spraw kultury (znaczek okolicznościowy).

§ 2.

Emisja znaczków okolicznościowych następuje nie rzadziej niż raz i nie częściej niż cztery razy w danym miesiącu kalendarzowym.

(§ 2. w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Księcia w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie określenia zasad emisji znaczków pocztowych przez Pocztę Baridajską z dnia 25 sierpnia 2012 r.)

§ 3.

Członkami Związku Filatelistów są obywatele sarmaccy posiadający co najmniej jeden znaczek pocztowy.

§ 4.

  1. Prezesa Związku Filatelistów wybierają ze swojego grona członkowie Związku Filatelistów, w systemie głosowania ciągłego. Członkowi Związku przysługuje liczba głosów obliczona przez system informatyczny Poczty Baridajskiej.
  2. Książę może zarządzić odnowienie wyboru Prezesa Związku Filatelistów. Dla potrzeb niniejszego zarządzenia uważa się, że Prezes Związku Filatelistów zostaje skutecznie wybrany po upływie trzech dni od dnia zarządzenia odnowienia wyboru. Przez odnowienie wyboru rozumie się umorzenie w systemie informatycznym wszystkich uprzednio oddanych głosów na Prezesa Związku Filatelistów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny